Call for Papers: HW Vol 21, No 59 (2022): "Narracja w badaniach nad edukacją"

2021-08-12

 Zagadnienie narracji w edukacji wciąż nie traci na swej aktualizacji w różnych przestrzeniach podejmowanych badań. Ze względu na znaczenie i funkcje jakie pełni w rozwoju osobowości podmiotów edukacyjnych, stanowi szczególne wyzwanie dla teorii, praktyki i empirii w obszarze nie tylko humanistycznym, ale i społecznym.  W tym kontekście warto przytoczyć myśl Jerome Brunera, zawartą w publikacji zatytułowanej, Kultura Edukacji (2006, s. 68): „System edukacyjny musi pomóc jednostkom wzrastającym  kulturze odnaleźć w niej swoją tożsamość. Bez tego ugrzęzną one w swych wysiłkach w poszukiwaniu znaczeń. Jedynie w trybie narracyjnym możemy konstruować własną tożsamość i odnajdywać swoje miejsce we własnej kulturze”. Myśl ta koresponduje z rozumieniem narracji, jakie nakreśla Krystyna Sztuka pisząc: „oprócz narracji o otaczającym świecie każdy z nas tworzy narrację o sobie samym, oczywiste jest, że wpływa ona na to, co robimy, na nasze decyzje, zachowanie, sposób życia. W stylu i sposobie życia każdego człowieka znajduje swoje odbicie jego ogólna postawa w stosunku do siebie, wyrażająca się w jednej lub kilku alternatywnych autonarracjach”, co też winno znaleźć odzwierciedlenie w szeroko prowadzonych badaniach narracyjnych, domagających się doskonalenia zarówno kompetencji metodologicznych jak
 i narracyjnych uczestników procesu badawczego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnionym wydaje się być ponowne, choć w innej perspektywie, poświęcenie uwagi tej tematyce w kolejnym numerze „Horyzontów Wychowania”.

Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP