Zawadzka, E. (2022). Mosaic Nature of Dialogue in Academic Tutoring. Horyzonty Wychowania, 21(60), 81-90. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2160.09