Popczyk, W. (2016). Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Horyzonty Wychowania, 15(34), 103-121. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/552