Horyzonty Wychowania https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW <p>"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.</p> <p>Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 "Horyzonty Wychowania" otrzymały<strong> 70 punktów</strong>&nbsp;za publikację naukową<br>Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. <a href="https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/about">(więcej)</a>.<br>Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".</p> <p>Od 2022 roku czasopismo "Horyzonty wychowania" &nbsp;jest wydawane tylko w wersji online. W latach 2002 - 2021 czasopismo było wydawane także w wersji drukowanej (ISSN 1643-9171).</p> UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE pl-PL Horyzonty Wychowania 2391-9485 <p class="xmsonormal"><strong>Uwagi dotyczące praw autorskich</strong></p> <p>Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:</p> <ol> <li class="show">Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.</li> <li class="show">Autorzy proszeni są o nawiązywanie <strong>odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy</strong>, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.</li> </ol> <p><strong>Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie</strong>&nbsp;(np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_blank" rel="noopener">The Effect of Open Access</a>). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:</p> <ul> <li class="show"><a href="http://www.researchgate.net/" target="_blank" rel="noopener">ResearchGate</a></li> <li class="show"><a href="http://papers.ssrn.com/" target="_blank" rel="noopener">SSRN</a></li> <li class="show"><a href="https://www.academia.edu/" target="_blank" rel="noopener">Academia.edu</a></li> <li class="show"><a href="https://works.bepress.com/">Selected Works</a></li> <li class="show"><a href="http://www.academic-search.com/">Academic Search</a></li> </ul> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> Editorial: Passion in Human Education https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2476 <p>Problematyka dotycząca pasji w wychowaniu, w edukacji, pojawia się coraz częściej w przestrzeni teoriopoznawczej, empirycznej jak i praktycznej, co wskazuje na jej istotne znaczenie dla funkcjonowania człowieka w świecie, dla budowania relacji ze sobą, z innymi, z Bogiem. Pasja niejednokrotnie określana jest&nbsp; jako siła motywująca i dynamizująca człowieka do działania. Jest określana jako czynnik &nbsp;umożliwiający szersze poznawanie „Self”. &nbsp;Sprzyja rozwijaniu autonomicznej tożsamości; prowokuje do refleksji; wzmacnia siłę woli i zaangażowanie pomimo trudności, jakie trzeba pokonać, zwłaszcza gdy dotyczy to pasji harmonijnej (H.P.) - opisanej szerzej w pracach Roberta J. Valleranda. Biorąc pod uwagę tak istotne znaczenie pasji w życiu człowieka, zwłaszcza w obszarze edukacyjnym, w imieniu całej Redakcji zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z treściami niniejszego numeru <em>Horyzontów Wychowania</em> .</p> Agnieszka Kaczor Maria Szymańska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 5 5 10.35765/hw.2023.2263.01 Edytorial: Pasja w wychowaniu człowieka https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2477 <p>Problematyka dotycząca pasji w wychowaniu, w edukacji, pojawia się coraz częściej w przestrzeni teoriopoznawczej, empirycznej jak i praktycznej, co wskazuje na jej istotne znaczenie dla funkcjonowania człowieka w świecie, dla budowania relacji ze sobą, z innymi, z Bogiem. Pasja niejednokrotnie określana jest jako siła motywująca i dynamizująca człowieka do działania. Jest określana jako czynnik &nbsp;umożliwiający szersze poznawanie „Self”. &nbsp;Sprzyja rozwijaniu autonomicznej tożsamości; prowokuje do refleksji; wzmacnia siłę woli i zaangażowanie pomimo trudności, jakie trzeba pokonać, zwłaszcza gdy dotyczy to pasji harmonijnej (H.P.) - opisanej szerzej w pracach Roberta J. Valleranda. Biorąc pod uwagę tak istotne znaczenie pasji w życiu człowieka, zwłaszcza w obszarze edukacyjnym, w imieniu całej Redakcji zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się z treściami niniejszego numeru <em>Horyzontów Wychowania.</em></p> Agnieszka Kaczor Maria Szymańska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 7 7 10.35765/hw.2023.2263.02 Psychometric Properties of the Polish Version of the Passion Scale https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2396 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja polskiej adaptacji skali pasji.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Czy skala ma dwuczynnikową strukturę zgodnie z modelem teoretycznym i wersją oryginalną? Czy trafność teoretyczna jest zadawalająca? Czy rzetelność skali jest satysfakcjonująca?</p> <p>PROCES WYWODU: Walidacja narzędzia objęła tłumaczenie zwrotne, ocenę rzetelności i trafności teoretycznej.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Eksploracyjna analiza czynnikowa wskazała na rozwiązanie dwuczynnikowe, potwierdzając czynniki pasja harmonijna i pasja obsesyjna. Jednak oryginalny model nie został potwierdzony w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Narzędzie charakteryzuje się dobrą rzetelnością podskal. Trafność skali potwierdzają korelacje między rodzajami pasji a zainteresowaniem tożsamościowym i flow.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonej walidacji pozwalają na zastosowanie polskiej wersji skali pasji w badaniach naukowych.</p> Krzysztof Kwapis Anna Maria Batory-Ginda Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 11 22 10.35765/hw.2023.2263.03 Adrenalina i sens. O życiu z pasją w ujęciu egzystencjalno-narracyjnym https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2430 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie poszerzenia kontekstów stosowanych w analizach fenomenu pasji o podejścia egzystencjalne oraz narracyjne. Wzbogacają one rozumienie tego pojęcia, wyznaczając zarazem kierunki i strategie optymalizacji procesu inicjowania, wspierania oraz kontroli stopnia adaptacyjności pasji w biegu życia jednostki.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy stanowi niewspółmierność między potocznym rozumieniem (bliskim zainteresowaniom/hobby) oraz koncentracją na naukowym badaniu pasji harmonijnej vs obsesyjnej w odniesieniu do wybranej aktywności a dostrzeganym potencjałem dodatkowych kontekstów oglądu. Dostępna wiedza wymaga uzupełnienia o nowe znaczenia i praktyki.</p> <p>PROCES WYWODU: 1. Określenie dostępnego zakresu wiedzy nt. źródeł, przejawów, typów oraz funkcji pasji w biegu życia ludzkiego. 2. Analiza pojęcia pasji w myśl ustaleń psychologii egzystencjalnej i narracyjnej: od treści i aktywności do samowzmacniającego się cyrkularnego procesu.3. Poszukiwanie strategii wieloaspektowego wspierania pasji w ww. kontekstach.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: 1. Poszerzenie rozumienia pasji jako: (1) obiektu atencji; (2) zaangażowanej czynności oraz (3) atrybutu podmiotowego o formę istnienia (4). 2. Ujęcie pasji jako pochodnej komponentu organizmicznego uwikłanego we wzorce znaczenia. 3. Funkcje pasji: egzystencjalna – intensyfikacja istnienia; narracyjna – wspierająca wzorce przetwarzania doświadczenia.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: 1. Egzystencjalne cele rozwojowe mogą być osiągane z wykorzystaniem strategii narracyjnych (story-work) chroniących, do pewnego stopnia, przed trywializacją fenomenu pasji. 2. Poszukiwanie kierunków i metodyki wspierania pasji. 3. Podkreślenie znaczenia wspierania pasji w pełnym cyklu życia ludzkiego</p> Urszula Tokarska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 23 32 10.35765/hw.2023.2263.04 The Relationship Between the Harmonious Passion Development and the Human Integral Development: Educational Perspective in Brief https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2472 <p>CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest poznanie związku pomiędzy integralnym rozwojem człowieka z rozwojem harmonijnej pasji (HP).</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy prowadzonych badań zawiera się w pytaniu: Jakie przedstawia się związek pasji w wymiarze harmonijnym z integralnym rozwojem podmiotu edukacyjnego? Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie umożliwia zastosowanie metody hermeneutycznej eksplorującej znaczenie tegoż związku fenomenologicznego.</p> <p>PROCES WYWODU: Proces badawczy ma charakter teoriopoznawczy. Odnosi się do dualistycznego modelu pasji, zwłaszcza harmonijnej pasji, integralnego rozwoju człowieka. Dostrzeżenie korelacji pomiędzy powyższymi aspektami może być nie lada wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów z ich postawą pełną pasji dla odkrywania i formowania własnej tożsamości.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza zgromadzonego materiału wskazała na znaczenie rozwoju harmonijnej pasji dla integralnego rozwoju podmiotów edukacyjnych w przestrzeni życia biologicznego, psychologicznego, społecznego, kulturowego i duchowego oraz kształtowania się autonomicznej tożsamości.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania teoretyczne w powyższym obszarze mogą zwrócić uwagę pedagogów na znaczenie harmonijnej pasji postrzeganej wielowymiarowo, odzwierciedlanej w działalności edukacyjnej, co wymaga rewizji i aktualizacji programów edukacyjnych, stymulujących wydobywanie potencjału twórczego podmiotów edukacyjnych. Może to służyć głębszemu poznawaniu siebie, innych i świata na drodze autonomicznego stawania się Self.</p> Maria Szymańska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 33 42 10.35765/hw.2023.2263.05 Experiencing Passion as an “essentia vitae” of Educational Biographies of Eminent Musicians From Cracow https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2432 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie funkcji pasji w życiu osobistym profesjonalnym wybitnych krakowskich muzyków.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podjęto problem roli pasji w kształtowaniu się wybitności muzycznej, odpowiedzi na pytanie o zakres jej doświadczania, a także przejawiania się w działaniach osób wybitnych. W badaniach i interpretacjach kierowano się perspektywą jakościową, metodą biograficzną. Technikę wiodącą stanowił skoncentrowany na problemie jakościowy wywiad częściowo ustrukturyzowany przeprowadzony z 10 wybitnymi instrumentalistami.</p> <p>PROCES WYWODU: Teoretycznych podstaw tego zakresu odczytań doświadczeń biografii edukacyjnych dostarczył model autentycznego powołania J. Weller oraz dualistyczny model pasji A. Bonneville-Roussy, G. Lavigne i R. Valleranda. W interpretacjach uzyskanego materiału badawczego opisano topografię doświadczania przestrzeni pasji.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule scharakteryzowano autonomiczną pasję związaną z mistrzostwem muzycznym, instrumentalną motywację do ćwiczeń, wyróżniono także istotne czynniki decydujące o przeżywaniu pasji, podtrzymaniu lub wypaleniu (upór, ambicję, transfer środowiskowy, konflikt motywów, przeciążenie pracą), a także skonkretyzowano cechy muzycznej pasji osób wybitnych: profesjonalizację, miłość do muzyki, uczciwość, kreatywność, siłę i determinację w dążeniu do celu oraz pokorę wobec wyzwań.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Odczytanie sensów i znaczeń, które przypisywali pasji wybitni krakowscy muzycy pozwala przypuszczać, że miała ona charakter autonomiczny, harmonijny i instrumentalny, motywowany dążeniem do mistrzostwa, a trajektorie zawodowych biografii muzyków były przejawem specyficznej „profesjonalizacji pasji”, która stanowiła rdzeń do- świadczeń edukacyjnych, konstytuowała i definiowała ich credo życiowe.</p> Iwona Czaja-Chudyba Monika Kowalska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 43 54 10.35765/hw.2023.2263.06 New Paths to Enlighten Passion for Education in Challenging Times: DigiSEL and Creative Education https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2475 <p>CEL BADAWCZY: Artykuł analizuje postawy nauczycieli wobec uczenia się społeczno-emocjonalnego (SEL) i technologii cyfrowej w erze postpandemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu DigiSEL. Projekt ten miał na celu integrację narzędzi cyfrowych i SEL w celu wspierania dobrego samopoczucia uczniów i sukcesów w nauce, podnosząc umiejętności nauczycieli szkół podstawowych w tych obszarach.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: W badaniu uczestniczyły kraje partnerskie prowadzące analizy jakościowe i ilościowe w celu określenia potrzeb nauczycieli czynnych i przygotowujących się do pracy. Analiza potrzeb włoskiego zespołu, przeprowadzona za pośrednictwem grupy fokusowej i sondażu dotyczącego kreatywności, ujawniła wgląd w postawy i doświadczenia nauczycieli w zakresie cyfrowego nauczania i rozwoju umiejętności kreatywnych.</p> <p>PROCES ARGUMENTACJI: Autorzy przedstawiają projekt DigiSEL, szczegółowo opisując, w jaki sposób jest on zgodny z ich badaniami dotyczącymi modułów kursów online.</p> <p>WYNIKI BADAŃ: Wyniki grupy fokusowej włoskiego zespołu zwróciły uwagę na innowacyjne rozwiązania wyzwań edukacyjnych. Początkowa frustracja związana z technologią przekształciła się w satysfakcjonującą transformację, gdy nauczyciele opanowali jej wykorzystanie. Kursy online zostały uznane za motywujące i zapewniające nowatorskie podejście do rozwiązywania różnorodnych problemów uczniów, takich jak trudności z koncentracją i wyrażaniem emocji.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Mimo wyzwań projekt skutecznie wspierał edukatorów w ich rolach i podtrzymywał ich entuzjazm do nauczania. Czerpiąc inspirację z wcześniejszych europejskich badań nad kreatywnością i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w nauczaniu, badanie to było zgodne z postrzeganiem przez nauczycieli kreatywności jako kluczowej dla rozwoju uczniów i wykazało, w jaki sposób technologia może udoskonalić metody nauczania. Podsumowując, projekt DigiSEL pokazał potencjał połączenia SEL i narzędzi cyfrowych w celu wzmocnienia pozycji nauczycieli i wspierania rozwoju uczniów w zmieniających się środowiskach edukacyjnych. Więcej badań powinno uwzględniać znaczenie SEL i kreatywności w rozbudzaniu pasji w nauczaniu za pomocą nowych i inspirujących metod.</p> Maria Cinque Ioana Zagrean Maria Pia Ferdinandi Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 55 64 10.35765/hw.2023.2263.07 The Role of Passion Combined with the Mission to Protect Humanity Reflected in the Memoirs of Ludwik Hirszfeld https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2399 <p>CEL BADAŃ: Celem analizy jest przedstawienie znaczenia naukowo–badawczej pasji Ludwika Hirszfelda połączonej z misją ochrony człowieczeństwa. Temat ten został zrealizowany w odniesieniu do konkretnego kontekstu historycznego, co ma wartość edukacyjną i wychowawczą.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem niniejszego opracowania związany jest z pytaniem, jakie znaczenie pełni jednostka, która pomimo najtrudniejszych dla siebie przeżyć potrafi przezwyciężyć lęk i działać na rzecz ochrony godności ludzi poddanych procesowi dehumanizacji. Zastosowano metodologię badawczą wypracowaną w ramach studiów memorialnych.</p> <p>PROCES WYWODU: Przybliżono fakty, związane głównie z czasem II wojny światowej, a w tym wybrane konteksty z biografii Ludwika Hirszfelda, który podjął się misji przezwyciężania nienawiści i pogardy wobec ofiar niemieckich nazistów.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Edukacja historyczna wraz z poznawaniem wspomnień ofiar Holokaustu pomaga młodym generacjom zrozumieć znaczenie misji ochrony ludzi zagrożonych utratą praw człowieka.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Wiedza o jednostkach przeciwstawiających się nazistowskim zbrodniarzom niemieckim stających w obronie godności każdego człowieka powinna być przedmiotem edukacji młodzieży.</p> Bożena Józefów–Czerwińska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 65 75 10.35765/hw.2023.2263.08 Pasje młodzieży a technologiczna współczesność https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2436 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest poznanie aktualnych obszarów pasji, a także opinii na temat posiadania tychże (oceny ich ważności, przeznaczanej ilości czasu na realizowanie pasji, weryfikacji w kontekście emocjonalnym) w percepcji młodzieży.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest pytanie o obszary zainteresowań i pasji współczesnej młodzieży w kontekście intensywnego rozwoju oraz rozpowszechniania technologii. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. W prezentowanym artykule analizie poddano wypowiedzi młodzieży w wieku od 18 do 26 lat, odnoszące się do własnych zainteresowań i pasji. Wykonano analizę dostępnych raportów i publikacji, jak również przeprowadzono badania własne (ankietowe).</p> <p>PROCES WYWODU: Zdefiniowano kluczowe dla analizy pojęcia oraz przedstawiono wyniki badań ankietowych.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza wykazała nie tylko ogniskowanie zainteresowań i pasji dwóch głównych obszarów, tj. muzyki i filmu, ale także wskazała konkretne przesłanki mówiące o pozytywnym wpływie posiadania pasji na samopoczucie, a także zarysowała wyzwania związane z brakiem wystarczającej ilości czasu na realizowanie pasji czy niskim udziałem szkół w procesie rozwijania pasji.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przedstawione w pracy wyniki badań nie potwierdzają tezy o dominacji zainteresowań i pasji współczesnej młodzieży w obszarach związanych z nowoczesnymi Internetem czy telewizją. Wyniki badań dostarczają informacji o najpopularniejszych obszarach pasji wśród młodych ludzi, nakreślają wyzwania, jakie stoją m.in. przed palcówkami oświatowymi w kontekście pobudzania i rozwijania pasji.</p> Ilona Dąbrowska Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 77 85 10.35765/hw.2023.2263.09 Godność człowieka pasją wychowawczą doktor Wandy Półtawskiej https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2480 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie istoty pasji wychowawczej kształtującej się u doktor Wandy Półtawskiej pod wpływem doświadczeń wojennych oraz odczytanie jej na tle chaosu etycznego i kryzysu antropologicznego, którymi jest naznaczony XXI wiek.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy brzmi: dlaczego i w jakim sensie godność osoby ludzkiej jest istotą pasji wychowawczej dr Półtawskiej? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zastosowano hermeneutykę jej tekstów i wypowiedzi oraz analizę jej narracji podczas spotkań z autorką artykułu.</p> <p>PROCES WYWODU: Najpierw pokazano dwie postaci, które poprzez transcendowanie swojego passio z obozów koncentracyjnych odnalazły sens życia i podjęły działania na rzecz ochrony godności człowieka. Następnie przedstawiono kilka aspektów z biografii dr Półtawskiej pokazujących jej postawę godnościową, a dalej wskazano główną tezę o wartości życia ludzkiego, którą dr Półtawska głosi młodym pokoleniom z prawdziwą pasją.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pokazuje, że pasją wychowawczą dr Półtawskiej jest budzenie w młodych pokoleniach świadomości godności osobistej i każdego człowieka. Dr Półtawska uzasadnia to z perspektywy teologicznej refleksji nad godnością człowieka i wyraża sformułowaniem „genealogia divina – Boże pochodzenie człowieka”.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału badawczego dotyczącego życia dr Półtawskiej ukazują wartość jej pasji. Jest nią oryginalna „pedagogia życia”, czyli takie podejście wychowawczo-edukacyjne, które prowadzi młodego człowieka do odkrywaniu sensu życia poprzez uświadomienie sobie godności każdej istoty ludzkiej bez względu na okoliczności.</p> Mariola Teresa Kozubek Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 87 98 10.35765/hw.2023.2263.10 The Issue of the Educational Presence of Teachers at School https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2391 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej, wstępnej wykładni i struktury obecności wychowawczej nauczycieli wraz z uzasadnieniem potrzeby oddziaływań wychowawczych wysokiej jakości w szkole w rozumieniu osoby ucznia i osoby nauczyciela.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem podjęty w artykule jest następujący: Jakimi drogami można kształtować obecność wychowawczą nauczycieli w szkole? Wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, gdyż podstawę przemyśleń jako materiał badawczy stanowią teksty źródłowe.</p> <p>PROCES WYWODU: W artykule zaprezentowano rolę trzech, powiązanych kategorii w budowaniu obecności wychowawczej nauczycieli; są nimi: relacja, takt pedagogiczny, spotkanie.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Obecność wychowawcza nauczycieli ujmuje zainteresowanie źródłami problemów dzieci i młodzieży i potwierdza ich profesjonalną działalność w szkole.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podjęta problematyka wymaga prowadzenia dalszych studiów teoretycznych i opracowania struktury badań empirycznych. Zostało sformułowanych w tym zakresie kilka propozycji działań.</p> Jarosław Michalski Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 101 110 10.35765/hw.2023.2263.11 Perception of Oneself as a Teacher from the Perspective of Individuals Retraining for the New Profession https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2382 <p>CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest określenie i opisanie sposobu postrzegania siebie przez osoby będące w toku przekwalifikowywania się i przygotowywania do wykonywania zawodu nauczyciela.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: W realizowanym projekcie sformułowano problem badawczy: Jak postrzegają siebie w zawodzie nauczyciela słuchacze studiów podyplomowych będących w toku przekwalifikowywania się do jego wykonywania? Dane pozyskano od słuchaczy studiów podyplomowych, którzy napisali eseje nt. Dlaczego wybrałem studia z zakresu kształcenia do zawodu nauczyciela i jakim nauczycielem chciałbym być? Do analizy esejów, które potraktowano jako dane zastane, wykorzystano metodę jakościowej analizy tekstu.</p> <p>PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na znaczeniu pozytywnego wyobrażenia i myślenia o sobie w motywacji do rozwoju. To bowiem wzmacnia poczucie własnej wartości, przekłada na postawy i wewnątrzsterowność. W części empirycznej, bazując na przyjętej koncepcji Leary’ego, wyodrębniono trzy główne kategorie.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że projekt siebie w roli zawodowej nauczyciela badanych lokuje się w sferze deklaratywnej. Wskazane kategorie i opisują- ce je cechy są utrwaleniem znaczących, jak i opozycją do negatywnych doświadczeń zapamiętanych z perspektywy ucznia. Pozytywne postrzeganie siebie przez pryzmat opisywanych cech, doświadczenia pracy w innych zawodach oraz pasje motywują do pozytywnej pracy nad sobą i są warunkiem stawania się nauczycielem.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: We wnioskach końcowych przedstawiono propozycję nowego sposobu rekrutowania i kwalifikowania czasowego do zawodu nauczyciela. Zwrócono uwagę na wzmacnianie motywacji wewnętrznej do pracy nad własnym rozwojem jako warunek konieczny do przygotowania do pracy i stawania się nauczycielem.</p> Joanna Łukasik Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 111 120 10.35765/hw.2023.2263.12 Functional Literacy in the System of Adult Education https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2437 <p>CEL NAUKOWY: Celem naukowym artykułu jest lepsze zrozumienie zjawiska alfabetyzacji funkcjonalnej (analfabetyzmu) i jego roli w systemie uczenia się dorosłych, podejścia pedagogicznego i społeczno-ekonomicznego do tego pojęcia.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy zawiera się w pytaniach: Jaka jest istota, definicja i składowe alfabetyzacji funkcjonalnej? Jakie są zasady pedagogiczne i techniki treningu funkcjonalnego czytania i pisania dla dorosłych? Autorka posługuje się metodą teoretycznej analizy prac naukowych, niektórych dokumentów i raportów UNESCO na ten temat oraz porównania niektórych poglądów badawczych.</p> <p>PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od zbadania piśmienności funkcjonalnej w wymiarze historycznym i współczesnym, przyczyn rozwoju tego zjawiska na świecie. Następnie skupiamy się na różnych koncepcjach i podejściach do umiejętności funkcjonalnych na przestrzeni czasu. Dalej porównano badania naukowców nad składnikami alfabetyzacji funkcjonalnej oraz omówiono zasady i metody, osobliwości treningu umiejętności funkcjonalnych w kształceniu dorosłych.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania wykazały, że alfabetyzacja funkcjonalna to zespół niezbędnej społecznie wiedzy i umiejętności, pozwalających osobie skutecznie uczestniczyć w procesie społecznym. Jego elementy składowe dzielimy na podstawowe, informacyjne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i wiele innych, w zależności od poziomu społeczności. Koncepcja i trening umiejętności funkcjonalnych są związane z priorytetami rozwoju gospodarczego i społecznego. W pracy wyjaśniono stałe zainteresowanie krajowych i międzynarodowych organizacji utrzymaniem umiejętności funkcjonalnych.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W konkluzji podkreślono znaczenie umiejętności funkcjonalnych dla rozwoju i dobrostanu postępu indywidualnego i społecznego w społeczności. Podkreślono potrzebę wypracowania i wdrożenia konkretnych zasad, materiałów dydaktycznych i technik treningu umiejętności funkcjonalnych w kształceniu dorosłych.</p> Olena Vasylenko Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 121 129 10.35765/hw.2023.2263.13 Zarządzanie kulturą organizacyjną instytucji oświatowych https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2364 <p>CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest szczegółowe przedstawienie narzędzi i sposobów kształtowania kultury organizacyjnej oraz deskrypcja elementów kultury organizacyjnej w instytucjach oświatowych.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule podjęto próbę odpowiedzi na niewystarczająco eksplorowane dotychczas w literaturze pytanie: w jaki sposób kadra zarządzająca instytucjami oświatowymi może kształtować kulturę organizacyjną przez umiejętne wykorzystanie planowania strategicznego oraz świadome zarządzanie elementami kultury organizacyjnej. W artykule wykorzystano metodę analizy dokumentów zastanych.</p> <p>PROCES WYWODU: We wstępie do artykułu opisano zjawisko kultury organizacyjnej, przedstawiając najważniejsze definicje oraz typologie kultur organizacyjnych. W części zasadniczej odniesiono się do zarządzania kulturą organizacyjną jako do zarządzania strategicznego, zaś w analizie naukowej przedstawiono elementy kultury organizacyjnej wraz z narzędziami, które pozwalają dyrektorom na kształtowanie kultury organizacyjnej instytucji oświatowych.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zarządzanie operacyjne instytucjami oświatowymi powinno zostać zastąpione zarządzaniem strategicznym. Dyrektorzy, aby kształtować organizację konkurencyjną i realizującą potrzeby klientów, powinni świadomie wykorzystywać elementy kultury organizacyjnej do tego, by instytucje edukacyjne były organizacjami efektywnie działającymi i odpowiadającymi zapotrzebowaniu środowiska.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Styl zarządzania dyrektora jest powiązany z preferowanym typem kultury organizacyjnej. Kadra zarządzająca instytucjami edukacyjnymi powinna być świadoma mechanizmów oddziaływania na pracowników, klientów i środowisko lokalne, tak by tworzyć spójną i konkurencyjną, a przy tym autentyczną markę instytucji. Wymaga to wdrożenia szkoleń dla kadry zarządzającej lub włączenia zagadnień związanych z kulturą organizacyjną do programu studiów dla kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi.</p> Mariola Kinal Copyright (c) 2022 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 131 141 10.35765/hw.2023.2263.14 Predyktory poczucia opuszczenia przez Boga u katolików w Polsce: analiza codziennych doświadczeń religijno­ ‑duchowych i moderująca rola poziomu deklarowanej wiary https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2419 <p>CEL NAUKOWY: Celem prezentowanych badań było ukazanie predyktorów i moderatorów poczucia opuszczenia przez Boga jako jednego z doświadczeń religijno-duchowych katolików.</p> <p>PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zasadniczym zagadnieniem badawczym było określenie, jaki, jeśli w ogóle, istnieje związek pomiędzy wiekiem, poziomem deklarowanej wiary, częstotliwością i intensywnością codziennych doświadczeń religijno-duchowych a poczuciem opuszczenia przez Boga.</p> <p>PROCES WYWODU: W artykule omówiono psychologiczną konceptualizację poczucia opuszczenia przez Boga oraz jego operacjonalizację w narzędziach badawczych, a także wagę tej problematyki dla badań nad zmaganiami z boskością.</p> <p>WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie statystycznej weryfikacji hipotez badawczych zbadano zależności pomiędzy przyjętymi zmiennymi i ustalono predyktory i moderatory związków pomiędzy zmienną wyjaśnianą a zmiennymi wyjaśniającymi.</p> <p>WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Choć wszystkie przyjęte hipotezy uzyskały statystyczne potwierdzenie, tak że udało się wskazać predyktor i moderator poczucia opuszczenia przez Boga, w artykule wskazano ograniczenia niniejszego badania i kierunki dalszych badań.</p> Jacek Prusak Jakub Wasiewicz Copyright (c) 2023 Horyzonty Wychowania https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-09-29 2023-09-29 22 63 143 155 10.35765/hw.2023.2263.15