Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia

  • Krystian Bigos Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość, edukacja, edukacja przedsiębiorcza, przedsiębiorczość studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ocena czynników mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w percepcji studentów uczących się na kierunkach ekonomicznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy podjęty w artykule wiąże się z próbą identyfikacji czynników pobudzających i zniechęcających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez studentów. Zawarte w niniejszym artykule wnioski zostały oparte zarówno na przeglądzie literatury przedmiotu, jak również na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego metodą CAWI wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto zbadano hipotezę weryfikującą istnienie stochastycznej zależności pomiędzy skłonnością do podejmowania działalności gospodarczej a wielkością miasta pochodzenia studentów z zastosowaniem testu chi-kwadrat.

PROCES WYWODU: Proces wywodu został w głównej mierze oparty na analizie wyników badań własnych przeprowadzonych na próbie 67 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również na analizie literatury przedmiotu.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ponad połowa ankietowanych (64,2%) odpowiedziała, że w przyszłości planuje założyć własną działalność gospodarczą, z kolei reszta (35,8%) zdecydowanie zaprzeczyła, jakoby chciała prowadzić własne przedsiębiorstwo. Przeprowadzona analiza chi-kwadrat wykazała, że im większe miasto pochodzenia, tym większa skłonność do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badanie zostało przeprowadzone na próbie 67 studentów. Pokazało ono, że większość z nich chciałaby w przyszłości prowadzić swój własny biznes. Wśród czynników zniechęcających do prowadzenia własnej działalności gospodarczej wymieniono głównie dużą konkurencję na rynku oraz ryzyko zadłużenia. Wydaje się zasadne, aby nadal podejmować próby pobudzania postaw przedsiębiorczych studentów (absolwentów) poprzez informowanie ich o istniejących metodach minimalizowania ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Bibliografia

Barton, M., Schaefer, R. i Canavati, S. (2018). To Be or Not to Be a Social Entrepreneur: Motivational Drivers amongst American Business Students. Entrepreneurial Business And Economics Review, 6(1), 9-35.

Brzozowska, A. (2016). Teorie przedsiębiorczości. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 459-471.

Brzozowski, T.T. (2007). „Przedsiębiorczość” – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3(0), 196-203.

Eider, J., Sieńko-Awierianów, E. i Stępień-Słodkowska, M. (2012). Postawy przedsiębiorcze studentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług,

(98), 37-49.

Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Hisrich, R. i Drnovsek, M. (2002). Entrepreneurship and small business research – a European perspective. Journal Of Small Business And Enterprise Development, 9(2), 172-222.

Hytti, U. i O’Gorman, C. (2004). What is “enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. Education – Training, 46(1), 11-23.

Jones, P., Jones, A., Packham, G. i Miller, C. (2008). Student attitudes towards enterprise education in Poland: a positive impact. Education-Training, 50(7), 597-614.

Kaczmarczuk, K. (1998). Struktura własności a przedsiębiorczość. Ekonomista, 2(3), 227-243.

Kilar, W. i Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 111-130.

Komisja Wspólnot Europejskich. (2006). Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie

ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu

Regionów. Pozyskane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52 006DC0033&from=PL (dostęp: 12.02.2018).

Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów –wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47.

Malinowski, A. (2007). Rozwój przedsiębiorczości jako podstawowy element wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji materialnej społeczeństwa. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 13-16.

Michalik, A. (2016). Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 15(35), 299-319.

Nowak, H. (2014). Dyskusja nad rolą edukacji w rozwoju przedsiębiorczości. W: M. Kokocińska i H. Nowak (red.), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii. Warszawa: Difin, 34-44.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.

Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji

wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415.

Sadowska, M. (2014). Przedsiębiorczość a wzrost gospodarczy. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30, 261-275.

Steczkowski, J., Woźniak, M., Zając, K. i Zeliaś, A. (1996). Statystyka matematyczna w zastosowaniach. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Targalski, J., Kosała, M. i Pichur, A. (2007). Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wyników badań. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski i B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna.

Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 90-99.

Timmons, J.A. (1999). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Boston: Irwin/

McGraw-Hill.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209-230.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnogospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 24-36.

Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 11-27.

Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the view of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94.

Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 10-17.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Bigos, K. (2019). Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 61-71. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174305