O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Horyzonty Wychowania są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych,  społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksjię nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

Horyzonty Wychowania publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

 • filozofia
 • pedagogika
 • historia
 • socjologia
 • psychologia
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • kulturoznawstwo i językoznawstwo
 • nauki o rodzinie i sztuce
 • nauki o komunikacji

Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach kwartalnika "Horyzonty Wychowania". Czasopismo jest publikowane regularnie, według harmonogramu  publikacji:

 • numer 1 - 31 marca
 • numer 2 - 30 czerwca
 • numer 3 - 30 września
 • numer 4 - 31 grudnia

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "HORYZONTACH WYCHOWANIA" wg OCENY MEiN - 70

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/pedagogika

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)
Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/psychologia
Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
Dziedzina nauk humanistycznych/językoznawstwo

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Od 2022 roku czasopismo jest wydawane tylko w wersji elektronicznej (online). 

Czasopismo jest  indeksowane w międzynarodowych bazach danych, m.in. CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, DOAJ,  ERIH PLUS, EZB.

Artykułu publikowane w czasopiśmie Horyzonty Wychowania są indeksowane przez międzynarodowe serwisy społecznościowe skierowane do naukowców: ResearchGate, Google Scholar oraz Cyfrową Bibliotekę Narodową Polona i Cyfrową Wypożyczalnię  Publikacji Naukowych Academica.

Czasopismo Horyzonty Wychowania jest archiwizowane w repozytorium Biblioteki Narodowej.

Czasopismo jest dofinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” – umowa Nr RCN/SN/0390/2021/1.

Copyright and License
Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons
Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0) License  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/