O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Horyzonty Wychowania są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych,  społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotycz? człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksji? nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

Horyzonty Wychowania publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

  • filozofia
  • pedagogika
  • historia
  • socjologia
  • psychologia
  • zarządzanie i przedsiębiorczość
  • kulturoznawstwo i językoznawstwo
  • nauki o rodzinie i sztuce
  • nauki o komunikacji

Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "HORYZONTACH WYCHOWANIA" wg OCENY MEiN - 70

"Horyzonty Wychowania" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/pedagogika

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)
Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/psychologia
Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
Dziedzina nauk humanistycznych/językoznawstwo


PROCES RECENZJI

Wszystkie artykuły prezentowane w Horyzontach Wychowania są recenzowane. Proces przyjmowania artykułów do druku jest dwuetapowy:

ETAP 1: RECENZJA WEWNĘTRZNA (WSTĘPNA)

Po zgłoszeniu przez autora artykułu do Open Journal Systems, podlega on recenzji wewnętrznej przez co najmniej jednego członka Kolegium Redakcyjnego przy zastosowaniu procedury recenzyjnej określanej mianem single-blind review procedure. Celem wstępnej recenzji jest przyjęcie artykułu do dalszego procedowania, lub jego odrzucenie już we wstępnej fazie procedury redakcyjnej. W razie wątpliwości artykuł jest bezwzględnie recenzowany przez dwóch członków Redakcji. Po pozytywnej decyzji, artykuł przekazywany jest do recenzji zewnętrznej. Procedura wewnętrzna hołduje zasadom professional peer review.

ETAP 2: RECENZJA ZEWNĘTRZNA (WŁAŚCIWA)

Po wstępnej akceptacji artykułu przez Redakcję do dalszego procedowania, podlega on rezencji zewnętrznej przez dwóch wybranych przez Redakcję receznetów zewnętrznych przy zastosowaniu procedury recenzyjnej okreslanej mianem double-blind review (ani recenzent, ani autor nie znają swojej tożsamości, dane recenzeta i autora są usuwane przez Redakcję). Procedura recenzji zewnętrznej również hołduje zasadom professional peer review.

ETAP 3: KWALIFIKACJA

Artykuł wraz z recenzją wewnętrzną oraz zewnętrzną trafia do Redaktora tematycznego numeru (Issue Editor), który podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu danego artykułu. Na najbliższym zebraniu Kolegium Redakcyjnego wszystkie artykuły są omawianie i kwalifikowane do publikacji. W sprawach niejednoznacznych ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny (Editor-in-chief)

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu  (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Od 2022 roku czasopismo jest wydawane tylko w wersji elektronicznej (online). 

Copyright and License
Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons
Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0) License  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP