Etyka publikacyjna

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie oraz redakcja czasopisma dokładają wszelkich starań, aby wdrażać i aktualizować powszechnie przyjęte standardy wydawnicze oraz stosować dobre praktyki wydawnicze zgodne z polityką Komitetu Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).

Konflikty interesów 

 1. Eliminowane są wszelkie konflikty interesów między członkami redakcji, autorami i recenzentami.
 2. Autorzy i recenzenci są zobowiązani do składania oświadczeń o potencjalnych konfliktach interesów, które mogą wpłynąć na wiarygodność publikacji.
 3. Członkowie Kolegium Redakcyjnego pracują w zgodzie z normami etycznymi, nie ulegają wpływom komercyjnym.
 4. Kolegium redakcyjne zapoznaje się ze zgłaszanymi artykułami i podejmuje decyzje kierując się bezstronnością, obiektywizmem oraz chęcią przyczynienia się do publikacji wysokiej jakości artykułów.

Redaktor/redakcja zobowiązana jest do: 

 • zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji;
 • udostępniania artykułów bez danych autorów (dwustronnie anonimowa (double-anonymous) https://publicationethics.org/sites/default/files/ethical-guidelines-peer-reviewers-cope.pdf
 • wyboru recenzentów zatrudnionych w innych instytucjach niż autor publikacji;
 • ujawnienia ewentualnych konfliktów interesów wynikających z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, instytucji, firm związanych z artykułami proponowanymi do publikacji; w przypadku zaistnienia takich sytuacji redaktor w zamian powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o podjęcie się procesu rozpatrywania artykułu i jego recenzji; 
 • wymaga od wszystkich współpracowników również redaktorów gościnnych/tematycznych ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych i publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu; jeśli to konieczne, powinny być podjęte inne odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania;
 • zapewnienia, że reklama, przedruk lub inne dochody handlowe czasopisma nie mają wpływu na decyzje w procesie redakcyjnym;

 

PROCEDURY ANTYPLAGIATOWE

 1. Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne. 
 2. W przypadku wykrycia plagiatu podczas wstępnego sprawdzania tekstu przez redaktora tematycznego (recenzja wewnętrzna) lub w trakcie recenzji zewnętrznych, artykuł zostaje odrzucony. 
 3. Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate.
 4. Zawartość czasopisma jest indeksowana przez CrossRef. Każdy artykuł posiada cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier; DOI).
 5. W przypadku podejrzenia łamania zasad etycznych dotyczących niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, redakcja czasopisma przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. W razie potrzeby redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi.
 6. W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania zostanie zastosowana procedura wyjaśniająca zgodnie z zasadami etycznymi. https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
  W przypadku odkrycia dowodów na niewłaściwe postępowanie, Redakcja czasopisma podejmie opisane poniżej działania w celu dokonania zmian, które mogą obejmować korektę tekstu lub jego wycofanie. 

Procedura antyplagiatowa: 

Procedura przeciw manipulowaniu danymi: 

Procedura dotycząca autorstwa i współautorstwa:

 

PROCES RECENZYJNY 

Informacje ogólne

Recenzja to opinia na temat artykułu recenzentów-ekspertów w dziedzinie, której dotyczy artykuł.  

 • Recenzentami nie są członkowie zespołu redakcyjnego czasopisma. 
 • Każdy artykuł naukowy poddawany jest procedurze recenzyjnej (ocena parametryczna (parametric assessment) i ocena jakościowa (qualitative assessment)).
 • Recenzja jest dwustronnie anonimowa (double-anonymous): tożsamość recenzenta nie jest widoczna dla autora, tożsamość autora nie jest widoczna dla recenzenta, tożsamość recenzenta i autora jest widoczna dla redaktora (tematycznego, naczelnego). 

Wytyczne i zasady etyczne dla recenzentów 

 • Procesem recenzyjnym kieruje sekretarz czasopisma w porozumieniu z redaktorem tematycznym numeru oraz redaktorem naczelnym. Kryterium doboru recenzentów jest zgodność ich kompetencji z tematyką artykułu.
 • Pierwszym etapem procedury recenzenckiej jest wstępna ocena dokonywana przez redakcję (Editorial Review). Dotyczy ona aspektów formalnych i zgodności treści artykułu z profilem czasopisma, poprawnego wprowadzenia metadanych, sprawdzenia tekstu w systemie antyplagiatowym (iThenticate). Wynik tej oceny jest przekazywany autorowi. W sytuacji „wymaganych poprawek” od autora oczekuje się, by we wskazanym terminie dokonał stosownych poprawek zgodnie z wytycznymi. Po prawidłowym wypełnieniu formalnych (i merytorycznych) aspektów manuskryptu, artykuł jest przesyłany do dwóch recenzentów. 
 • Kryterium wyboru recenzentów są ich kwalifikacje merytoryczne i etyczne. Recenzentem powinien być ekspert w danej dziedzinie, o znaczącym dorobku naukowym, nie mający z autorem konfliktu interesów (relacje zawodowe, osobiste). 
 • Recenzent powinien potwierdzić przyjęcie propozycji recenzji lub ją odrzucić w systemie OJS czasopisma. Jeżeli zgodził się wykonać recenzję to powinien zapoznać się z tekstem poddawanym recenzji i w wyznaczonym terminie wypełnić formularz recenzji, wybierając jedną rekomendację z podanej listy. Rekomendacja powinna być spójna  z uwagami zawartymi w tekście.

Jeżeli recenzent  wybrał rekomendację "Resubmit for Review", oznacza to, że zażądał przedstawienia mu poprawionej wersji do powtórnej recenzji i tym samym zobowiązał się do jej wykonania.  

 • Recenzent przygotowuje recenzję w oparciu o formularz recenzji, który jest udostępniany recenzentowi na platformie OJS czasopisma lub może dołączyć plik z własną recenzją, która jednak zawiera informacje zgodne z wytycznymi redakcji czasopisma.  
 • Recenzent powinien postępować zgodnie z instrukcjami czasopisma dotyczącymi pisania i umieszczania recenzji. Recenzent powinien być obiektywny i konstruktywny w swojej recenzji, dostarczając informacji zwrotnych, które pomogą autorowi/autorom poprawić manuskrypt (dialog recenzencki, peer review dialog). Powinien być konkretny w swojej krytyce i dostarczać dowodów na poparcie ogólnych stwierdzeń, aby pomóc redaktorom w ich ocenie. Recenzent powinien zachować profesjonalizm i powstrzymać się od wrogich i prowokacyjnych wypowiedzi oraz od zniesławiających czy uwłaczających komentarzy osobistych lub bezpodstawnych oskarżeń. 
 • Zadaniem recenzenta jest ocena jakości i rygoru naukowego otrzymanego tekstu. Jeśli tekst nie jest jasny z powodu braku pewnych analiz, recenzent powinien to skomentować i wskazać, jakie dodatkowe analizy uczyniłyby przedłożoną pracę bardziej klarowną. Zadaniem recenzenta nie jest rozszerzanie pracy poza jej aktualny stan/zakres. Powinien wskazać, które (jeśli w ogóle) sugerowane dodatkowe badania są niezbędne do uzasadnienia twierdzeń zawartych w recenzowanym  manuskrypcie, a które jedynie wzmocnią lub rozszerzą te twierdzenia.  
 • W ocenie tekstu recenzent zobowiązany jest do zachowania bezstronności i nie kierowania się względami związanymi z narodowością, przekonaniami religijnymi lub politycznymi, płcią lub innymi cechami autorów, wynikającymi z treści artykułu, pochodzeniem manuskryptu lub względami komercyjnymi. 
  Jeśli występuje konflikt interesów, który może uniemożliwić przedstawienie uczciwej i bezstronnej recenzji, należy powiadomić o tym czasopismo i zasięgnąć porady. Czekając na odpowiedź, recenzent nie powinien zapoznawać się z manuskryptem i powiązanymi z nim materiałami na wypadek wycofania prośby o recenzję. Jeśli recenzentowi brak niezbędnej wiedzy specjalistycznej do oceny odpowiednich aspektów manuskryptu, również powinien powiadomić o tym redakcję, aby niepotrzebnie nie przedłużać procesu recenzji.  
 • W przypadku, gdy recenzent domyśla się tożsamości autora (autorów) powinien powiadomić o tym czasopismo, jeśli ta wiedza potencjalnie rodzi konflikt interesów (recenzja dwustronnie anonimowa, double-anonymous).   
 • Recenzent powinien zachować poufność w procesie recenzyjnym, to znaczy powstrzymać się od wykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie procesu recenzowania dla korzyści własnej lub innej osoby lub w celu dyskredytacji kogokolwiek. Nie powinien angażować nikogo innego w recenzję tekstu  (w tym początkujących badaczy, dla których jest mentorem), bez uprzedniego uzyskania zgody redakcji czasopisma. Jeżeli recenzent chce wyznaczyć współrecenzenta, powinien o tym fakcie poinformować redaktora naczelnego lub sekretarza redakcji, którzy mogą zaprosić do recenzji kolejne osoby.  
 • Wszelka poufność zapewniona podczas procesu recenzji powinna być zachowana, utrzymana i chroniona nawet po publikacji, chyba że odpowiednie strony wyrażą zgodę na zniesienie tej poufności. 
 • Po wykonaniu recenzji i przesłaniu rekomendacji do redakcji recenzent otrzymuje potwierdzenie przyjęcia i wykonania recenzji (certyfikat) oraz zostaje umieszczony na rocznej liście recenzentów na stronie internetowej czasopisma. 
 • Jeżeli recenzent podejrzewa nieprawidłowości w procesie prowadzenia badań lub publikacji, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie redakcję. Na przykład może mieć obawy, że do nieprawidłowości doszło albo podczas badania, albo w trakcie pisania i składania manuskryptu, albo może zauważyć znaczne podobieństwo między manuskryptem a tekstem zgłoszonym równocześnie do innego czasopisma lub opublikowanym artykułem. W tej sprawie tych lub jakichkolwiek innych kwestii etycznych, należy skontaktować się bezpośrednio z redakcją czasopisma. Właściwa jest poufna współpraca z czasopismem zamiast dochodzenia na własną rękę,  chyba że czasopismo poprosi o dodatkowe informacje lub porady. 
 • W razie rozbieżności pomiędzy rekomendacjami recenzentów, może być powołany trzeci superrecenzent, którego opinia pomaga redakcji podjąć ostateczną decyzję.  

Rozpatrywanie recenzji

 • Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu na każdym etapie procesu recenzyjnego w przypadku poważnych wątpliwości lub negatywnej recenzji. Tekst może zostać odrzucony ze względu na brak związku z zakresem tematycznym czasopisma, z powodu braków formalnych, negatywnej recenzji lub oceny dokonanej przez system antyplagiatowy.
 • Ostateczną decyzję o publikacji danego artykułu podejmuje redakcja czasopisma.
 • W sprawach niejednoznacznych ostateczną decyzję podejmuje redaktor naczelny (Editor-in-chief).
 • Recenzji poddawane są tylko artykuły naukowe, artykuły recenzyjne i recenzje. Editorial, sprawozdania z konferencji, itp. nie są poddawane procesowi recenzji. 
 • Alfabetyczna lista recenzentów za dany rok jest dostępna na stronie internetowej czasopisma na koniec roku. 
 • Autor po otrzymaniu recenzji zobowiązany jest do ustosunkowania się do nich poprzez wniesie poprawek lub przekonujące merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska (w stosownej korespondencji skierowanej do redakcji poprzez system OJS, np. w dyskusji lub drogą mailową).  
 • Decyzja o przyjęciu do publikacji podejmowana jest po zakończeniu dyskusji nad recenzjami oraz uspójnieniu i uzgodnieniu stanowisk autora, recenzentów i redakcji. 
 • W momencie zgłoszenia artykułu przez autora czasopismo nie gwarantuje przyjęcia artykułu do publikacji. 
 • Każdy artykuł posiada informację o dacie złożenia tekstu, dacie akceptacji tekstu do publikacji oraz o dacie publikacji. Ponadto informacje o  źródłach wsparcia finansowego badań/projektu, których dotyczy treść artykułu.
 • Recenzent ma bezpośredni kontakt z redakcją, która pośredniczy w kontakcie autora i recenzenta.
 • Przyjęto model recenzji poufnej w związku z tym nie są publikowane żadne informacje na temat procesu recenzyjnego. 

Formularz recenzji  wewnętrznej (wzór) 

Formularz recenzji zewnętrznej (wzór) 

Instrukcja dla recenzenta

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Oryginalność artykułu/tekstu

Zgłoszenie artykułu/tekstu w systemie OJS oznacza, że opisane badania nie były wcześniej publikowane, że nie są rozważane do publikacji w innym miejscu, że publikacja jest zatwierdzona przez wszystkich autorów i że w przypadku akceptacji nie zostanie opublikowana, gdzie indziej w tej samej formie,  w języku angielskim bez pisemnej zgody Wydawcy. Artykuły, których teksty przynajmniej w części są wykorzystane w innym utworze tego samego autora, opublikowane wcześniej lub przekazane do druku, nie mogą być publikowane w czasopiśmie. Niedopuszczalne jest przesyłanie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie osób trzecich lub prawa prawne. Autor ponosi pełną odpowiedzialność etyczną i prawną za złamanie danych warunków lub wprowadzenie w błąd Redakcji lub Wydawcy. Autor/autorzy składają stosowne oświadczenie o oryginalności artykułu/tekst.

Definicja autorstwa 

Autorem/ współautorem jest osoba, która wnosi istotny wkład w powstawanie artykułu/testu oraz ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę i jej przedstawienie w publikacji. 

Odpowiedzialność autorów i osoby do kontaktu 

Główna osoba do kontaktu, tzw. autor korespondencyjny, jest odpowiedzialna za tekst artykułu i korespondencję w procesie publikacji, zatwierdza również korektę artykułu. 

Autor korespondencyjny powinien upewnić się, że jest upoważniony do występowania w imieniu wszystkich współautorów w sprawach dotyczących publikacji, w tym materiałów uzupełniających. Autor korespondencyjny jest odpowiedzialny za informowanie współautorów o statusie artykułu w trakcie procesu składania, recenzji i publikacji. Ponadto działa  on również jako punkt kontaktowy w przypadku wszelkich zapytań po opublikowaniu artykułu. 

Wkład poszczególnych autorów  

W przypadku tekstów autorstwa dwóch lub więcej osób, autorzy proszeni są o złożenie oświadczenia w formie elektronicznej zawierającego informacje dotyczące wkładu poszczególnych autorów w: autorstwo koncepcji, opracowanie założeń i metod, przeprowadzenie badań oraz analizę wyników i sformułowanie wniosków. 

Finansowanie badań/projektu dotyczącego publikacji w czasopiśmie

Autorzy są zobowiązani do ujawnienia źródeł finansowania badań. Następujące informacje są wymagane: nazwa instytucji finansującej, nazwa grantu, numer umowy i/lub identyfikator grantu. W przypadku finansowania komercyjnego należy opisać rolę fundatora. 

Wszystkie źródła wsparcia finansowego badań/projektu, których dotyczy treść artykułu  powinny być obligatoryjnie ujawnione i wskazane w publikacji.  

Uznanie nie-autorów

Należy zawsze zadbać w publikacji o uznanie dla pracy/wkładu innych osób (tzw. nie-autorów) poprzez umieszczenie w tekście artykułu stosownych informacji (np. przypis dolny). Dotyczy to sytuacji np. badań zleconych, informacji zaczerpniętych z niepublikowanych prac dyplomowych, które są efektem pracy nie-autorów. W takich przypadkach, gdy istnieją inne osoby (nie-autorzy), które uczestniczyły w pewnych istotnych aspektach publikowanego projektu badawczego, powinny one zostać wskazane w tekście artykułu. 

Konflikt interesów

Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia w formie elektronicznej w systemie OJS o występowaniu lub braku konfliktu interesów w momencie zgłaszania tekstu do publikacji. Jeśli w ich ocenie pełnione przez nich funkcje mogą wpływać lub mogą być uznane przez osoby trzecie za wpływające na ich obiektywizm składają takie oświadczenie redakcji (np. praca w danej instytucji, płatne reprezentowanie instytucji jako np. ekspert, korzystania ze środków danej instytucji).

Autorzy są zobowiązani do wskazania źródła finansowania, udziału w projekcie lub braku dofinasowania w systemie OJS.

 

FINANSOWANIE

Źródła finansowania czasopisma 

Dostęp do publikowanych artykułów w czasopiśmie jest bezpłatny. Źródła finansowania czasopisma stanowią dotacje uczelni/wydawcy i programy ministerialne wskazane na stronie czasopisma.

Czasopismo nie prowadzi działalności reklamowej/sprzedaży miejsc reklamowych w publikacjach. 

Opłaty za publikację

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy/publikacyjny (Article Processing Charges, APCs) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge) – proces recenzyjny. Redakcja i publikacja artykułów jest bezpłatna.  Autorzy nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za przesłanie artykułu. 

 

POLITYKA W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Polityka otwartego dostępu 

Czasopismo jest publikowane na zasadach otwartego dostępu (Open Access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców. Zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej. 

Od 2022 roku czasopismo jest wydawane tylko w wersji elektronicznej (online).  

Prawa autorskie

 1. Autor zgłaszając swój artykuł oświadcza, że jest autorem artykułu (zwanego dalej Utworem) i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do utworu, jest uprawniony/a do rozporządzania prawami autorskimi do utworu.
 2. Zgłaszane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nie mogą być jednocześnie przedmiotem procedury kwalifikacyjnej w innych czasopismach. W przypadku stwierdzenia naruszenia tej zasady, redakcja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z danym autorem.
 3. Na liście autorów  tekstu powinny  znaleźć się wszystkie  osoby, które wniosły istotny wkład w koncepcję, opracowanie założeń i metod oraz przeprowadzenie  badań, analizę wyników i sformułowanie wniosków.
 4. Autor udziela Uniwersytetowi Ignatianum w Krakowie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: 
 • utrwalania utworu w formie papierowej, a także na nośniku cyfrowym lub magnetycznym;
 • zwielokrotnienia utworu dowolną techniką, bez ograniczenia ilości wydań i liczby egzemplarzy;
 • rozpowszechniania utworu i jego zwielokrotnionych egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku, w tym wprowadzenia do obrotu, sprzedaży, użyczenia, najmu;
 • wprowadzenia utworu do pamięci komputera;
 • rozpowszechniania utworu w sieciach informatycznych, w tym w sieci Internet;
 • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • w zakresie praw zależnych do utworu, obejmujących w szczególności prawo do dokonania koniecznych zmian w utworze, wynikających z opracowania redakcyjnego i metodycznego, a także do dokonania tłumaczenia utworu na języki obce.
 1. Udzielenie licencji następuje z chwilą przekazania Utworu na rzecz Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest uprawniony do udzielania dalszych sublicencji do Utworu, w zakresie udzielonego prawa. Licencja jest ograniczona czasowo i zostaje udzielona na okres 15 lat, licząc od daty jej udzielenia. 
 2. Uniwersytet Ignatianum w Krakowie wyraża zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) jako, że może to prowadzić do wzrostu liczby cytowań opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zaleca się wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:
 • ResearchGate
 • SSRN
 • edu
 • Selected Works
 • Academic Search
 1. Dodanie lub usunięcie współautora po zgłoszeniu tekstu wymaga przedstawienia przez autora szczegółowego wyjaśnienia przyczyn zmiany oraz pisemnej zgody każdego z autorów na dokonanie zmiany.  Zgodę należy przesłać na adres mailowy redakcji. Artykuł będzie procedowany, jeśli kwestie autorstwa zostaną uzgodnione w sposób zadowalający wszystkich zainteresowanych.

Copyright and license  

Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons 
Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0).

Oznacza to, że artykuły mogą być udostępniane, kopiowane i rozpowszechniane w dowolnym medium i formacie oraz adoptowane, remiksowane, w jakim kolwiek celu nawet komercyjnym pod warunkiem uznania autorstwa i bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Uznanie autorstwa polega na podaniu odpowiedniu autora pracy, link udo licencji i wskazaniu, czy wprowadzono zmiany w pracy. Nie można nakładać dodatkowych ograniczeń w postaci warunków pranych czy rozwiązań technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu w wykorzystanej treści. Szczegóły zasad licencji CC BY- ND 4.0 znajdują się tutaj:
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

ZARZĄDZANIE POTENCJALNYMI SPORAMI

Konflikt interesów/sprzeczne interesy 

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy w relacjach pomiędzy autorkami/autorami, recenzentkami/recenzentami lub członkiniami/członkami zespołu redakcyjnego występują relacje ekonomiczne, służbowe lub osobiste, które mogą mieć wpływ na opracowanie wyników badań, ocenę tekstu lub proces decyzyjny dotyczący publikacji tekstu w czasopiśmie Horyzonty Wychowania. Przyczyną konfliktu interesów może być także udział wymienionych osób we wspólnych projektach, tworzenie w przeszłości wspólnych publikacji, rywalizacja profesjonalna lub polityczna. Każdy/każda autor/ka, recenzent/recenzentka lub członek/członkini zespołu redakcyjnego, w których przypadku występuje jakikolwiek konflikt interesów, zobowiązani/zobowiązane są zgłosić ten fakt redaktor naczelnej czasopisma. 

W celu identyfikowania konfliktu interesów w czasopiśmie Horyzonty Wychowania stosowana jest następująca procedura: https://publicationethics.org/competinginterests

Recenzent zobowiązany jest do: 

- złożenia oświadczenia o braku występowania konfliktu interesów (na platformie OJS, w formie elektronicznej przed wyrażeniem zgody na wykonanie recenzji); 

- wycofania się z wykonania recenzji w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji albo innego związku z autorem tekstu. 

Autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie etyki publikacji. Oszustwa lub świadomie podane niedokładne i mało precyzyjne informacje w oświadczeniach autora/autorów stanowią nieetyczne zachowanie i są nie do przyjęcia. 

Autorzy ponoszą prawną i etyczną odpowiedzialność za poglądy wyrażone w artykułach. Wydawca i czasopismo nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w przypadku wystąpienia roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie. 

Zarządzając potencjalnymi sporami dotyczącymi autorów czasopismo kieruje się wytycznymi COPE:

https://publicationethics.org/sites/default/files/conflict-of-interest-submitted-manuscript-article-cope-flowchart.pdf

https://publicationethics.org/sites/default/files/conflict-of-interest-publlished-article-cope-flowchart-v2.pdf

W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etycznych dotyczących prowadzenia badań lub publikacji, redakcja czasopisma przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. W razie potrzeby redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi. 

W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania zostanie zastosowana procedura wyjaśniająca zgodnie z zasadami etycznymi. W przypadku odkrycia dowodów na niewłaściwe postępowanie, redakcja czasopisma podejmie stosowne decyzje i działania w celu dokonania zmian, które mogą obejmować korektę tekstu, jego wycofanie lub publikację stosownej erraty. 

Odwołania i skargi. Polityka i proces 

Procedura dotyczy odwołań od decyzji redakcyjnych, zażaleń dotyczących nieprawidłowości procesów, takich jak duże opóźnienia w rozpatrywaniu prac oraz skarg dotyczących etyki publikacji.  

Odwołania i skargi powinny być w pierwszej kolejności rozpatrzone przez redaktora naczelnego odpowiedzialnego za czasopismo i/lub redaktora tematycznego, który zajmował się artykułem.  

Skargi dotyczące treści naukowej, np. odwołanie od odrzucenia 

Redaktor naczelny lub/i redaktor tematyczny rozpatruje argumentację autorów, i decyduje/ą, czy: 
- decyzja o odrzuceniu powinna zostać utrzymana, 
- wymagana jest kolejna niezależna opinia (recenzja), 
- odwołanie należy rozpatrzyć. 
Skarżący jest informowany o decyzji wraz z uzasadnieniem, jeśli jest to właściwe. Decyzje w sprawie odwołań są ostateczne, a nowe zgłoszenia mają pierwszeństwo przed odwołaniami. 

Skargi dotyczące procesów, np. czasu potrzebnego na przejrzenie  

Redaktor naczelny wraz z redaktorem tematycznym (w stosownych przypadkach) zbadają sprawę. Skarżący otrzyma odpowiednią informację zwrotną. Informacje zwrotne są przekazywane odpowiednim interesariuszom w celu ulepszenia procesów i procedur wydawniczych. 

Skarga na etykę publikacji, np. na zachowanie badacza, autora lub recenzenta 
Redaktor naczelny lub redaktor prowadzący postępuje zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Komisję Etyki Publikacji. Redaktor naczelny lub redaktor prowadzący może zwrócić się do wydawcy  o poradę w sprawach trudnych lub skomplikowanych. Może również zasięgnąć niezależnej i prawnej porady. 

Redaktor naczelny lub redaktor prowadzący decyduje o sposobie postępowania i przekazuje skarżącemu informację zwrotną. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć:  https://publicationethics.org/appeals

   

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż: 

 1. Administratorem  danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków .
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji. 
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 pkt. a i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest:
 • dobrowolne w wypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie OJS czasopisma,
 • konieczne w wypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym (deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów, prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora tematycznego, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP) oraz założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji o nowo opublikowanych numerach.
 1. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania użytkownika. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celu, o którym mowa w punkcie 2.
 3. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz wymagany przepisami prawa. 
 4. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
 • poprzez gromadzenie logów serwera www.

 Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

 Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 Udostępnienie danych 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.