Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie ( lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji )

 • Zdeponowany plik jest w formacie Microsoft Word.

 • Adresy URL do referencji zostały dodane we wszystkich miejscach, w których te adresy są znane.

 • W tekście odstępy miedzy wierszami wynoszą 1,5 jest on napisany czcionką 12-punktową, z wykorzystaniem kursywy zamiast podkreśleń (z wyjątkiem adresów URL), a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach lub w oddzielnych plikach.

 • Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów, które znajdują się w zakładce  „o czasopiśmie”.

 • Tekst spełnia zalecania zamieszczone w instrukcji "Zapewnienie ślepej recenzji".
 • Uzupełniłem identyfikator ORCID oraz Afiliację w ustawieniach mojego konta oraz przy danych współautorów (jeżeli dotyczy)

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

ZASADY OGÓLNE


 1. Artykuły przyjmowane są  w języku polskim oraz w językach kongresowych.
 2. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia co najmniej dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 3. Złożony do „Horyzontów Wychowania” tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 4. Autor (autorzy) wraz z tekstem artykułu naukowego składają wniosek o jego nieodpłatne opublikowanie oraz oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji (przez platformę zeskanowany dokument) oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację artykułu w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) oraz indeksowanie abstraktu artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, z którymi współpracuje Redakcja.
 5. Zapraszamy zarówno do zgłaszania artykułów tematycznych (każdy numer poświęcony jest odrębnemu tematowi, danemu zagadnieniu, artykuły te są publikowane w dziale „Artykuły tematyczne”), jak i artykułów na dowolny temat (publikowanych w dziale „Artykuły Varia”). Artykuły przyjmowane są w następujących terminach:
 • do 30 listopada – do numeru marcowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 28 lutego – do numeru czerwcowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 31 maja – do numeru wrześniowego tego samego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 30 czerwca – do numeru grudniowego tego samego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

(w/w terminy mogą być zawężone w wypadku niektórych numerów tematycznych, szczegóły dotyczące artykułów tematycznych podawane są w odrębnych zaproszeniach do składania artykułów tzw. Call for Papers)

      6. Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).

 

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE


 1. Nadsyłane do Redakcji propozycje artykułów powinny być opracowane zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:

  1. czcionka: Times New Roman,12 pkt.
  2. odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
  3. tekst obustronnie wyjustowany;
  4. wcięcia akapitowe: standardowe;
  5. tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
  6. marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
  7. numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;
  8. cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.

  Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 20 000-30 000 znaków ze spacjami (tj. 0,5 – 0,75 ark. aut.).

 2. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 7 http://www.apastyle.org/, http://libguides.williams.edu/citing/apa#s-lg-box-12055994  oraz Przewodnik po kodowaniu w stylu APA.

 3. WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII W TEKŚCIE ARTYKUŁU (APA 7): https://docs.google.com/document/d/19JHTefFXBcGm655vfCN6CyMoFo0OKzDQeO8T96_LeLE/edit?usp=sharing 

 4. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (.tif; .eps; .jpg) w rozdzielczości 300 dpi;
  a wykresy (tylko odcienie szarości) przygotowane za pomocą Microsoft Office Excel należy dołączyć wraz z plikami źródłowymi (.xls).

 5. Propozycje artykułów powinny być przesłane po uprzednim zalogowaniu do systemu OJS: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW według jednego z trzech sposobów:            
  - Jeśli Autor zna swój login i hasło, bo wcześniej zakładał swoje konto w Horyzontach Wychowania (jako autor, recenzent, czytelnik): https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/login
  - Jeśli Autor nie jest pewny, czy posiada konto w systemie OJS lub nie pamięta hasła: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/login/lostPassword
  - Jeśli Autor rejestruje się po raz pierwszy: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/user/register
 6. Proszę się rejestrować jako „czytelnik”, „autor” oraz w wypadku osób z co najmniej stopniem doktora jako „recenzent”. Domyślnie rejestracja uwzględnia tylko „czytelnika”, a brak zaznaczenia opcji „autor” uniemożliwi wgranie artykułu.
 7. UWAGA: Przy wgrywaniu artykułu proszę umieścić plik bez danych Autora, ze względu na podwójnie tzw. „ślepą recenzję”, a natomiast w tzw. "Metadanych": imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, numer osobisty ORCID, miejsce pracy: uczelnia (afiliacja).
 8. Zapewnienie ślepej recenzji. W celu zapewnienia w pełni ślepej recenzji tekstu naukowego przedłożonego w tym czasopiśmie, należy dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić wzajemne poznanie tożsamości autorów i recenzentów. Obejmuje to sprawdzenie przez autorów, redaktorów i recenzentów (którzy przesyłają dokumenty w ramach recenzji), czy podjęto następujące kroki w odniesieniu do tekstu i właściwości pliku:

  1. Autorzy dokumentu usunęli swoje nazwiska w tekście, w odnośnikach i przypisach, zamiast nazwiska autora i tytułu artykułu itp. użyto "Autor" i rok oraz w nazwie pliku.
  2. W przypadku dokumentów Microsoft Office identyfikację autora należy również usunąć z właściwości pliku.

  W przypadku programów Word w wersji Macintosh:

  W menu Narzędzia należy wybrać: Chroń dokument > Usuń informacje osobiste z pliku przy zapisie > Zapisz.

  Dla wersji programu Word dla systemu Windows:

  W menu Plik wybierz: Informacje/ Wyszukaj problemy/ Przeprowadź inspekcję dokumentu/Odznacz wszystkie pozycje poza właściwości dokumentu i dane osobowe/kliknij Inspekcja/ kliknij Usuń wszystko\ i zapisz dokument.

STRUKTURA ARTYKUŁU


 1. Nadesłane propozycje artykułów powinny mieć następującą strukturę:

   

  ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM lub INNYM JĘZYKU KONGRESOWYM (poza angielskim):

  • tytuł w języku polskim (lub języku oryginału)
  • tytuł w języku angielskim
  • streszczenie w języku angielskim max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów kluczowych w języku angielskim  
  • streszczenie w języku polskim (lub języku oryginału) max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów  kluczowych w języku polskim 
  • wykaz wykorzystanej bibliografii w stylu APA 7

  ARTYUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM:

  • tytuł w języku angielskim
  • tytuł w języku polskim
  • streszczenie w języku angielskim max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów kluczowych w języku angielskim  
  • streszczenie w języku polskim (lub języku oryginału) max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów  kluczowych w języku polskim 
  • wykaz wykorzystanej bibliografii w stylu APA 7
  1. Artykuł winien posiadać merytoryczną strukturę:  wstęp, metody badawcze, część zasadnicza,  wyniki i wnioski.
 2. Streszczenie powinno prezentować główne tezy artykułu, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i być zrozumiałe bez czytania pracy. Streszczenie powinno zawierać max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów) i posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę artykułu:

WZÓR:


STRESZCZENIE


 

CEL NAUKOWY:


     

PROBLEM i METODY BADAWCZE:

     


 

PROCES WYWODU:

 


 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

 


 

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE:

 


 

WYMOGI MERYTORYCZNE


 1. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:
 • WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego
 • METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE  (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki
 • CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)
  (z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny
 • WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe
 • WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu

ARTYKUŁY, KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY TYCH ELEMENTÓW, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DALSZEGO PROCEDOWANIA.

 

RECENZJE KSIĄŻEK


 1. Tekst recenzji nie powinien przekraczać 6000 znaków ze spacjami.
 2. Recenzja winna zawierać następujące informacje o książce: autor/redaktor, tytuł, podtytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, ilość stron, numer ISBN.
 3. Styl recenzji winien być informacyjno-opisowy z końcową ewaluacją i wnioskami.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym miejscu czasopisma zostaną wykorzystane wyłącznie do podanych celów niniejszego pisma i nie będą udostępniane do innych celów lub na jakiejkolwiek innej stronie.