Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Ten artykuł nie był wcześniej opublikowany, ani też nie jest rozpatrywany do publikacji w innym czasopiśmie ( lub wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji )
 • Zdeponowany plik jest w formacie Microsoft Word.
 • Tekst spełnia zalecania zamieszczone w instrukcji "Zapewnienie ślepej recenzji".
 • Autor uzupełnił identyfikator ORCID oraz Afiliację w ustawieniach swojego konta oraz przy danych współautorów (jeżeli dotyczy).
 • Autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego artykułu w „Horyzontach Wychowania” w języku sporządzenia powyższej publikacji, ale także w tłumaczeniu na język angielski lub język polski, jeżeli nie był on językiem oryginału, gdy Redakcja uzna to za stosowne. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
 • Autor wyraża zgodę na indeksowanie swojego artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, zwłaszcza na zamieszczanie w tych bazach streszczeń artykułów, słów kluczowych, oraz afiliacji Autora w języku polskim, angielskim, względnie w innych językach. Autor wyraża zgodę na przekazanie właścicielom tychże baz danych w/w informacji.
 • Autor wyraża zgodę na publikację pełnej wersji elektronicznej swojego artykułu na stronie internetowej czasopisma oraz w krajowych i zagranicznych bazach indeksacyjnych.
 • Autor oświadcza, że jego publikacja jest oryginalna i nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tej publikacji nie są ograniczone. Autor poniesie wszelkie koszty i wypłaci odszkodowania, które mogą być skutkiem nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.
 • Autor ujawnia wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji i bierze odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem przesłanego materiału. Tym samym autor przesłanego manuskryptu oświadcza, że jego praca nie nosi znamion „ghostwritingu” i „guest authorshipu”, czyli nieujawniania nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisania autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

Wytyczne dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

(wymogi edytorskie, etyczne oraz merytoryczne)

ZASADY OGÓLNE


 1. Artykuły przyjmowane są  w języku polskim oraz w językach kongresowych.
 2. Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane. Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia co najmniej dwóch recenzentów potwierdzona akceptacją do opublikowania przez Komitet Redakcyjny.
 3. Złożony do „Horyzontów Wychowania” tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism.
 4. Zapraszamy zarówno do zgłaszania artykułów tematycznych (każdy numer poświęcony jest odrębnemu tematowi, danemu zagadnieniu, artykuły te są publikowane w dziale „Artykuły tematyczne”), jak i artykułów na dowolny temat (publikowanych w dziale „Artykuły Varia”). Artykuły przyjmowane są w następujących terminach:
 • do 30 listopada – do numeru marcowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 28 lutego – do numeru czerwcowego następnego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 31 maja – do numeru wrześniowego tego samego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)
 • do 30 czerwca – do numeru grudniowego tego samego roku (teksty w języku polskim i/lub językach kongresowych)

(w/w terminy mogą być zawężone w wypadku niektórych numerów tematycznych, szczegóły dotyczące artykułów tematycznych podawane są w odrębnych zaproszeniach do składania artykułów tzw. Call for Papers)

 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów: 30 dni
 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów: 90 dni
 • Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł: 180 dni

      5. Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy (APC) oraz za zatwierdzenie tekstu (submission charge).

      6. Redakcja "Horyzontów Wychowania" zobowiązuje się do utrzymania najwyższej jakości językowej treści publikowanych artykułów. Proces publikacji artykułów w języku polskim podlega korekcie językowej. Proces publikacji artykułów w języku angielskim podlega rygorystycznemu nadzorowi ze strony redaktora językowego, dr Marii Szymańskiej. Tłumaczenia tekstów na język angielski są profesjonalnie opracowywane przez renomowane biuro tłumaczeń Ludmiły Hilton. Korekta językowa artykułów przedstawionych w języku angielskim jest dokonywana przez native-speakera, co gwarantuje najwyższą precyzję i zgodność z normami językowymi. Nasze działania mają na celu zapewnienie czytelnikom materiałów o najwyższym standardzie językowym. 

 

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE


 1. Nadsyłane do Redakcji propozycje artykułów powinny być opracowane zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami edytorskimi:

  1. czcionka: Times New Roman,12 pkt.
  2. odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
  3. tekst obustronnie wyjustowany;
  4. wcięcia akapitowe: standardowe;
  5. tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
  6. marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
  7. numeracja stron: ciągła, pośrodku dolnej części strony;
  8. cytaty w tekście pisane w cudzysłowie.

  Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 20 000-30 000 znaków ze spacjami (tj. 0,5 – 0,75 ark. aut.).

 2. W artykule należy stosować odwołania do literatury w systemie „autor – data wydania” (tzw. nawiasy referencyjne) według stylu APA 7 http://www.apastyle.org/, http://libguides.williams.edu/citing/apa#s-lg-box-12055994  oraz Przewodnik po kodowaniu w stylu APA.

 3. WYMOGI REDAKCYJNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PRZYPISÓW I BIBLIOGRAFII W TEKŚCIE ARTYKUŁU (APA 7): https://docs.google.com/document/d/19JHTefFXBcGm655vfCN6CyMoFo0OKzDQeO8T96_LeLE/edit?usp=sharing 

 4. Jeżeli w proponowanym artykule występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (.tif; .eps; .jpg) w rozdzielczości 300 dpi;
  a wykresy (tylko odcienie szarości) przygotowane za pomocą Microsoft Office Excel należy dołączyć wraz z plikami źródłowymi (.xls).

 5. Propozycje artykułów powinny być przesłane po uprzednim zalogowaniu do systemu OJS: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW według jednego z trzech sposobów:            
  - Jeśli Autor zna swój login i hasło, bo wcześniej zakładał swoje konto w Horyzontach Wychowania (jako autor, recenzent, czytelnik): https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/login
  - Jeśli Autor nie jest pewny, czy posiada konto w systemie OJS lub nie pamięta hasła: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/login/lostPassword
  - Jeśli Autor rejestruje się po raz pierwszy: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/user/register
 6. Proszę się rejestrować jako „czytelnik”, „autor” oraz w wypadku osób z co najmniej stopniem doktora jako „recenzent”. Domyślnie rejestracja uwzględnia tylko „czytelnika”, a brak zaznaczenia opcji „autor” uniemożliwi wgranie artykułu.
 7. UWAGA: Przy wgrywaniu artykułu proszę umieścić plik bez danych Autora, ze względu na podwójnie tzw. „ślepą recenzję”, a natomiast w tzw. "Metadanych": imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy, numer osobisty ORCID, miejsce pracy: uczelnia (afiliacja).
 8. Zapewnienie ślepej recenzji. W celu zapewnienia w pełni ślepej recenzji tekstu naukowego przedłożonego w tym czasopiśmie, należy dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić wzajemne poznanie tożsamości autorów i recenzentów. Obejmuje to sprawdzenie przez autorów, redaktorów i recenzentów (którzy przesyłają dokumenty w ramach recenzji), czy podjęto następujące kroki w odniesieniu do tekstu i właściwości pliku:

  1. Autorzy dokumentu usunęli swoje nazwiska w tekście, w odnośnikach i przypisach, zamiast nazwiska autora i tytułu artykułu itp. użyto "Autor" i rok oraz w nazwie pliku.
  2. W przypadku dokumentów Microsoft Office identyfikację autora należy również usunąć z właściwości pliku.

  W przypadku programów Word w wersji Macintosh:

  W menu Narzędzia należy wybrać: Chroń dokument > Usuń informacje osobiste z pliku przy zapisie > Zapisz.

  Dla wersji programu Word dla systemu Windows:

  W menu Plik wybierz: Informacje/ Wyszukaj problemy/ Przeprowadź inspekcję dokumentu/Odznacz wszystkie pozycje poza właściwości dokumentu i dane osobowe/kliknij Inspekcja/ kliknij Usuń wszystko\ i zapisz dokument.

STRUKTURA ARTYKUŁU


 1. Nadesłane propozycje artykułów powinny mieć następującą strukturę:

   

  ARTYKUŁY W JĘZYKU POLSKIM lub INNYM JĘZYKU KONGRESOWYM (poza angielskim):

  • tytuł w języku polskim (lub języku oryginału)
  • tytuł w języku angielskim
  • streszczenie w języku angielskim max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów kluczowych w języku angielskim  
  • streszczenie w języku polskim (lub języku oryginału) max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów  kluczowych w języku polskim 
  • wykaz wykorzystanej bibliografii w stylu APA 7

  ARTYUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM:

  • tytuł w języku angielskim
  • tytuł w języku polskim
  • streszczenie w języku angielskim max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów kluczowych w języku angielskim  
  • streszczenie w języku polskim (lub języku oryginału) max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów)
  • pięć słów  kluczowych w języku polskim 
  • wykaz wykorzystanej bibliografii w stylu APA 7
  1. Artykuł winien posiadać merytoryczną strukturę:  wstęp, metody badawcze, część zasadnicza,  wyniki i wnioski.
 2. Streszczenie powinno prezentować główne tezy artykułu, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i być zrozumiałe bez czytania pracy. Streszczenie powinno zawierać max. 2000 znaków ze spacjami (ca. 300 wyrazów) i posiadać określoną strukturę, odzwierciedlającą istotę artykułu:

WZÓR:


STRESZCZENIE


 

CEL NAUKOWY:


     

PROBLEM i METODY BADAWCZE:

     


 

PROCES WYWODU:

 


 

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

 


 

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ:

 


 

WYMOGI MERYTORYCZNE


 1. Każdy nadesłany artykuł powinien składać się z następujących części:
 • WSTĘP, gdzie opisany jest cel naukowy artykułu, hipoteza badawcza/teza badawcza (problem badawczy) w formie krótkiej i zrozumiałej, z zaznaczeniem nowości/wyjątkowości stawianego problemu badawczego
 • METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE  (bezwzględnie wymagane dla artykułów statystyczno-analitycznych) oraz źródła badawcze z uwzględnieniem najnowszej literatury naukowej dotyczącej traktowanej problematyki
 • CZĘŚĆ ZASADNICZA (PROCES WYWODU)
  (z możliwością podziału na sekcje według schematu 1; 1.1; 1.1.1; 2; 2.1.) przeprowadzona w sposób zrozumiały i konkretny, która powinna wykazać znaczenie wyników dociekań naukowych w sposób komparatywny
 • WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ – jasne i zwięzłe
 • WNIOSKI, które są odpowiedzią na wcześniej postawiony problem badawczy z konkretnymi INNOWACJAMI/REKOMENDACJAMI NAUKOWYMI – może stanowić krótką, niezależną część podsumowującą całość wywodu

ARTYKUŁY, KTÓRE NIE BĘDĄ POSIADAŁY TYCH ELEMENTÓW, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DALSZEGO PROCEDOWANIA.

 

RECENZJE KSIĄŻEK


 1. Tekst recenzji nie powinien przekraczać 6000 znaków ze spacjami.
 2. Recenzja winna zawierać następujące informacje o książce: autor/redaktor, tytuł, podtytuł, miejsce wydania, wydawca, rok, ilość stron, numer ISBN.
 3. Styl recenzji winien być informacyjno-opisowy z końcową ewaluacją i wnioskami.

 

Polityka prywatności

Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż: 

 1. Administratorem  danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków .
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji. 
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 pkt. a i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest:
 • dobrowolne w wypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie OJS czasopisma,
 • konieczne w wypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym (deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów, prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora tematycznego, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP) oraz założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji o nowo opublikowanych numerach.
 1. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania użytkownika. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celu, o którym mowa w punkcie 2.
 3. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów oraz wymagany przepisami prawa. 
 4. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek");
 • poprzez gromadzenie logów serwera www.

 

Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Logi serwera 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Udostępnienie danych 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.