Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej

  • Justyna Pawlak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, grupy interdyscyplinarne, psychologia grupy, edukacja wyższa

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł ma na celu pokazanie roli i możliwych form kształtowania u studentów kompetencji potrzebnych w pracy w zróżnicowanym zespole.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Współcześnie na rynku pracy umiejętność działania w interdyscyplinarnym zespole postrzegana jest jako jedna z kluczowych kompetencji. Umiejętność ta wymaga wyższego stopnia rozwoju kompetencji miękkich niż w przypadku zespołu homogenicznego.

Kształcenie jej u studentów, uczących się zazwyczaj w grupach w ramach jednego kierunku, wymaga wykroczenia poza dotychczasowe schematy działań. W artykule zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów będących uczestnikami warsztatów międzybranżowych. Do badań wykorzystano anonimową ankietę.

PROCES WYWODU: Rozważania wprowadzające przeprowadzono na podstawie wybranej literatury przedmiotu. Omówiono w nich znaczenie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole oraz trudności z nią związane. Następnie przedstawiono innowacyjną metodę kształtowania u studentów kompetencji miękkich potrzebnych w interdyscyplinarnej pracy zespołowej oraz wyniki badań prowadzonych wśród uczestników tych zajęć.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wyników wskazuje, że studenci z jednej strony doceniają wartość tego typu zajęć, a z drugiej doświadczają szeregu trudności w pracy w zróżnicowanym zespole.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania pokazały pewne zjawiska i problemy, które wskazują na konieczność ćwiczenia kompetencji społecznych studentów oraz potwierdzają wartość implementacji międzybranżowych rozwiązań w edukacji wyższej.

Bibliografia

Aronson, E. i Tavris, C. (2013). Wszyscy błądzą, tylko nie ja. Sopot: Smak słowa.

Belbin, M. (1981). Management teams: why they succeed or fail. Oxford: Butterworth–Heinemann.

Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blanchard, K., Bowles, S., Carew, D. i Parisi-Carew, E. (2001). High-Five!: The magic of working together. New York: William Morrow.

Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U. i Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania. e-mentor, 4(46), 4-17.

Hackman, J.R. (2002). Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances. Boston: Harvard Business School Press.

Herring, C. (2009). Does Diversity Pay?: Race, Gender, and the Business Case for Diversity. American Sociological Review, 2, 208-224.

Kurtzberg, T.R. i Amabile, T.M. (2001). From Guilford to Creative Synergy: Opening the Black Box of Team Level Creativity. Creativity Research Journal, 3-4, 285-294.

Larson, J.R. (1977). Evidence for a self-serving bias in the attribution of causa lity. Journal of Personality, 45(3), 430-441.

Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020. Raport Ernst &Young (listopad 2009).

Pozyskano z: https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/9b9413575c0e968c236bbd1d1f0a64db.pdf.

Moore, C.W. (2009). Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pawlak, J. (2016). Psychospołeczne wyzwania i szanse związane z pracą w zróżnicowanym zespole. W: B. Gibała-Kapecka i T. Kapecki (red.), Etyczne przestrzenie publiczne. Kraków: Wydział Architektury Wnętrz ASP.

Tuckman, B.W. (1965). Developmental sequences in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384-399.

Webber, R. (1996). Zasady zarządzania organizacjami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wojciszke, B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Warszawa: Scholar.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Pawlak, J. (2019). Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 131-141. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1542