Wolność i otwartość jako składnik aktywizacji przedsiębiorczości studentów

Słowa kluczowe: wolne i otwarte oprogramowanie, etyka hakerska, otwarta edukacja, przedsiębiorczość studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań i próba odpowiedzi na pytanie, czy wolne i otwarte oprogramowanie oraz etyka hakerska mogą być podstawą infrastruktury edukacyjnej, a tym samym elementem aktywizacji przedsiębiorczości studentów. Dodatkowo, praca zawiera próbę wskazania istoty etyki hakerskiej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problematyka badawcza zaprezentowana w niniejszym artykule dotyczy możliwości wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania do realizacji procesu dydaktycznego. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczność stosowanych narzędzi oraz aktywizację przedsiębiorczości studentów. W ramach badania wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej, która stała się podstawą do zbudowania studium przypadku.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza opisuje informacje dotyczące etyki hakerskiej oraz jej źródeł. W drugiej części zaprezentowano zagadnienia związane z wolnym i otwartym oprogramowaniem oraz możliwościami wykorzystania go do aktywizacji przedsiębiorczości. W kolejnej części autor przedstawia zagadnienia odnoszące się do przedsiębiorczości oraz sposobów jej rozpatrywania. Ostatnim elementem artykułu jest prezentacja wyników badań.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza przeprowadzonych badań wskazuje możliwość wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w procesach edukacyjnych. Tym samym istnieje możliwość wykorzystania tego oprogramowania do wzbudzenia zachowań przedsiębiorczych. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że studenci wykazują chęć używania wolnego i otwartego oprogramowania (81% respondentów). Autor wykorzystał niniejsze badanie jako podstawę do dalszych działań w tym obszarze.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych należy traktować jako niezbędny element nowoczesnego kształcenia. Artykuł analizuje główne kierunki oraz obszary w zakresie wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania. Szczegółowymi badaniami należałoby objąć różne grupy studentów, na różnych kierunkach studiów.

Bibliografia

Andrzejczyk, A. (2016). Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży

akademickiej. Horyzonty Wychowania, 15(34), 177.

FSF. (2018). Definicja Wolnego Oprogramowania. Pozyskano z: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html (dostęp: 10.03.2018).

Glaser, J. (2007). The social order of open source software production. W: K. Amant i B. Still (red.), Handbook of Research on Open Source Software: Technological, Economic, and Social Perspectives. London: IGI Global, 175.

Hinds, D. i Lee, R.M. (2011). Communication network characteristics of open source communities. W: S. Koch (red.), Multi Disciplinary Advancement in Open Source Software and Processes. London: IGI Global, 198.

Henry, C., Hill, F. i Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47(2), 98.

Kulig-Moskwa, K. i Strzelczyk, A. (2014). Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 83.

Lin, Y.W. (2007). Hacker culture and the FLOSS innovation. W: K. Amant i B. Still (red.), Handbook of Research on Open Source Software: Technological, Economic, and Social Perspectives. London: IGI Global, 34.

Levy, S. (1984). Hackers: Heroes of the Computer Revolution. New York: Anchor Press.

Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 30.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sladek, A. (2016). Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego. Horyzonty Wychowania, 15(34), 198.

Szkopiński, D. (2016). Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Horyzonty Wychowania, 15(35), 323.

Tapscott, D. i Williams, A. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Vainio, N. i Vaden, T. (2007). Free software philosophy and open source. W: K. Amant i B. Still (red.), Handbook of Research on Open Source Software: Technological, Economic, and Social Perspectives. London: IGI Global, 2-9.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Klimek, G. (2019). Wolność i otwartość jako składnik aktywizacji przedsiębiorczości studentów. Horyzonty Wychowania, 17(44), 179-188. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1568