Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe

  • Katarzyna Stabryła-Chudzio Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Zakład Polityki Finansowej ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków e-mail: stabrylk@uek.krakow.pl http://orcid.org/0000-0003-3678-6132
Słowa kluczowe: edukacja, przedsiębiorczość, polityka Unii Europejskiej, finanse Unii Europejskiej

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowych Unii Europejskiej dotyczących promowania przedsiębiorczości w edukacji. W artykule zostaną scharakteryzowane fundusze, programy i inicjatywy służące wspieraniu postaw przedsiębiorczych głównie uczniów i studentów w okresie programowania 2014-2020.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Jako metoda badawcza zostanie zastosowana analiza wskaźnikowa danych finansowych oraz kwerenda i analiza aktów prawnych i dokumentów instytucji Unii Europejskiej.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od wyjaśnienia pojęcia przedsiębiorczości w edukacji, które zostało przyjęte na potrzeby niniejszego badania. W dalszych częściach opracowania skupiono się na określeniu współpracy państw członkowskich UE w obszarze edukacyjnym, zaprezentowano wydatki poszczególnych krajów na kształcenie, żeby następnie skupić się na propozycjach finansowania unijnego. Całość wywodu polega na wyjaśnieniu roli strategii Unii Europejskiej we wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych w edukacji będącej uzupełnieniem działań narodowych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzone badania dowodzą, że państwa członkowskie i regiony pozostają w głównej mierze odpowiedzialne za procesy edukacyjne, jednak zgodnie z zasadą pomocniczości Unia Europejska jako całość powinna w przyszłości odegrać większą rolę wspierającą i koordynującą działania krajowe.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza postępów w realizacji Strategii Europa 2020 pokazuje, że wykonanie założonych celów wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań i narzędzi lub wydatkowania większych środków w obrębie już istniejących funduszy na poziomie unijnym.

 

Bibliografia

European Commission. (2010). Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, COM(2010) 2020 final.

European Commission. (2016). A new skills agenda for Europe. Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions. COM(2016) 381 final.

European Commission. (2017). Concluding report. Social Summit for Fair Jobs and Growth. Gothenburg: Government Offices of Sweden.

European Council. (2016). The Bratislava Declaration, The Bratislava Summit of 27 Member States, 2016; http://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf.

European Union Public Finance. (2014). 5th Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat. (2016). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. 2016 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Juncker J.-C. (2016). State of the Union 2016. Luxembourg: European Commission.

Komisja Europejska. (2011). „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, KOM(2011) 808 wersja ostateczna.

Komisja Europejska. (2016). Poprawa i modernizacja edukacji. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, KOM(2016) 941 wersja ostateczna.

Komisja Europejska. (2016a). Zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego: w kierunku drugiego etapu funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i nowego Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela, KOM(2016) 581 wersja ostateczna.

Komisja Europejska. (2017). Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej. Bruksela 2017 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_pl.pdf.

Komisja Europejska. (2017a). Europejski Korpus Solidarności – rok istnienia, komunikat prasowy IP-17-5031.

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) Dz. Urz. UE 2009/C 119/02.

Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in education, What, why, when, how. Entrepreneurship360. Background Paper. Paris: OECD, European Commission.

Najda-Janoszka, M. i Wach, K. (2008). Lifelong Learning in the Field of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration. W: M. Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 45-58.

O'Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28, 546-563.

Rada Europejska. (2017). Posiedzenie Rady Europejskiej (14 grudnia 2017 r.) - Konkluzje, 14.12.2017. EUCO 19/1/17, CO EUR 24 CONCL 7.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE Dz. Urz. L 347, 20.12.2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 Dz. Urz. L 347, 20.12.2013.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 326, 26.10.2012.

Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15 (34), 11‑26. DOI: 10.17399/HW.2016.153401.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Stabryła-Chudzio, K. (2019). Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe. Horyzonty Wychowania, 17(44), 73-82. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1582