Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań

Słowa kluczowe: Gaweł, A. (2016). Wirtualne gry strategiczne ? narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością? Przedsiębiorczość ? Edukacja, 12. Harmsedukacja przedsiębiorcza, start-up, intencje przedsiębiorcze

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zdiagnozowanie oddziaływania edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia przedsiębiorstw typu start-up.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problem badawczym jest weryfikacja następującej hipotezy: stosowanie interaktywnych metod kształcenia w edukacji przedsiębiorczej ma
pozytywny wpływ na proces tworzenia start-upów. Metodę badawczą oparto na studium literatury oraz przeprowadzonych badaniach własnych wśród właścicieli start-upów.

PROCES WYWODU: Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W pierwszej części zaprezentowano rozważania teoretyczne dotyczące wpływu edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia
start-upu. W drugiej na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy empirycznej rozważanego zagadnienia.

WYNIKI WYWODU: Ustalono, że istnieje dodatni związek korelacyjny pomiędzy wykorzystaniem interaktywnych metod a procesem tworzenia start-upów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Programy kształcenia ukierunkowane na edukację przedsiębiorczą winny zawierać praktyczne metody, które tworzą kulturę przedsiębiorczości
i wzmacniają intencje przedsiębiorcze studentów.

Bibliografia

Gaweł, A. (2016). Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością? Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.

Harms, R. (2015). Self-regulated learning, team learning and project performance in entrepreneurship education: learning in a lean start-up environment. Technological Forecasting Social Change, 100.

Hasan, S.M., Khan, E.A. i Nabi, M.N.U. (2017). Entrepreneurial education at university level and entrepreneurship development. Education + Training, 59(7/8).

Jansen, S., Zande, T., Brinkkemper, S., Stam, E. i Varma, V. (2015). How education, stimulation and incubation encourage student entrepreneurship: observations from MIT, IIIT, and Utrecht University. The International Journal of Management Education, 13.

Kautonen, T., Hatak, I., Kibler, E. i Wainwright, T. (2015). Emergence of entrepreneurial behaviour: The role of age-based self-image. Journal of Economic Psychology, 50.

Korunka, C., Frank, H., Lueger, M. i Mugler, J. (2003). The entrepreneurial personality in the context of resources, environment, and the startup process – A configurational approach. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(1).

Krawczyk-Bryłka, B. i Stankiewicz, K. (2017). Wykorzystanie metafor w identyfikacji i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. e-mentor, 1(68).

Kusio, T. (2017). Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50.

Leśniewska, G. (2017). Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji. Studia i Prace WNEiZ US, 49 (T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa).

Maresch, D., Harms, R., Kailer, N. i Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104.

Porter, W.W., Graham, C.R., Spring, K. A. i Welch, K.R. (2014). Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75.

Raposo, M. i Paco, A.D. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3).

Ries, E. (2011). The lean startup: how today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Business.

Robehmed, N. (2013). What is Startup? Forbes, 16 December.

Savery, J.R. (2015). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. w: A.E. Walker, H. Leary, C.E. Hmelo-Silver i P.A. Ertmer (red.), Essential readings in problem-based learning, Purdue University Press.

Shekhar, P., Prince, M., Finelli, C., Demonbrun, M. i Waters, C. (2018). Integrating quantitative and qualitative research methods to examine student resistance to active learning. European Journal of Engineering Education, 1-13.

Skala, A. (2016). Statement on the First Research on Digital Startups in Poland. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Vol. 2, No. 2.

Skala, A. (2017). Spiralna definicja startupu. Przegląd Organizacji, 9.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.

Wissema, J. (2005). Technostarterzy, dlaczego i jak? Warszawa: Wydawnictwo PARP.

Wójcik, P. (2013). Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. e-mentor, 1(48).

Zhang, Y., Duysters, G. i Cloodt, M. (2014). The role of entrepreneurship education as a predictor of university students’ entrepreneurial intention. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(3).

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Korpysa, J. (2019). Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 17(44), 125-134. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1597