Startupy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia

  • Jadwiga Adamczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, startup, młode pokolenie, rozwój

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Interpretacja start-upów jako nowej formy przedsiębiorczości dla młodego pokolenia, ze wskazaniem ich szans i zagrożeń.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Start-upy są współczesną formą przedsiębiorczości i powinny być szczególnie adresowane do młodego pokolenia. Przedstawiony problem ma charakter poznawczy, oparto się na analizie, syntezie i logicznym wnioskowaniu.

PROCES WYWODU: Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloaspektowym, dotyczy nie tylko zachowań organizacyjnych, ale również cech indywidualnych. Przejawy przedsiębiorczości wyrażają się poprzez szerokie spektrum działań, stąd też mogą występować różne jej formy. Wiążą się m.in. z innowacją, na bazie której tworzone są start-upy jako współczesna forma przedsiębiorczości. Start-upy ze względu na ich cechy są najbardziej odpowiednią formą przedsiębiorczości dedykowaną dla młodego pokolenia.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać najważniejsze cechy start-upów oraz szanse i bariery rozwoju tej formy przedsiębiorczości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z badań wtórnych wynika stan i struktura rozwoju start-upów oraz możliwości tworzenia tej formy przedsiębiorczości przez młodych ludzi. Działania na rzecz rozwoju start-upów powinny się zaczynać od stymulowania przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia poprzez system edukacji.

Biogram autora

Jadwiga Adamczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Prof. zw. dr hab.

Bibliografia

Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. i Ociepka, T. (2017). Polskie startupy. Raport 2017.

Warszawa: Fundacja Startup Polska. Pozyskano z: www.startuppoland.org (dostęp: 02.03.2018).

Blank, S. i Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Bocheński, J.M. (1985). Zur Philosophie der industriellen Unternehmung. Zürich: Bank Hoffmann AG, 16-20.

Čalopa, M.K., Horvat, J. i Lalić, M. (2014). Analysis of financing sources for start-up components. Management, 19, 19-44.

Chan Kim, W. i Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review Newton, 9, 1-9.

Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.

Duraj, J. i Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin.

Duszczyk, M. (2014). Nad Wisłą powstaje najpotężniejszy ośrodek wspierania innowacyjnych pomysłów w naszym regionie Europy. Rzeczpospolita, 15 grudnia, s. F2.

Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Paternoster, N., Gorschek, T. i Abrahamsson, P. (2014). What Do We Know about Software Development in Startups? IEEE Software, 31(5), 28-32.

Gontarek, K. (2017). Gotowi na zabawę w biznes? Startup! Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gryffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hall, M. (2011). When is a Startup no Longer a Startup? Business Insider. Pozyskano z: www. businessinsider.com/when-is-s-startup-no-longer-a-startup-2011-2?IR=T (dostęp: 16.03.2018).

Kariv, D. (2013). Startup and Small Business Life. W: E.G. Carayannis (red.), Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Washington: Springer Science + Business Media, 1734-1742.

Kłosowski, D. i Bagiński, J. (2003). Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru. Problemy Jakości, 10, 34-36.

Komisja Europejska. (2006). Fostering Entrepreneurial Mindsets Through Education and Learning. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: www.eec.europa.eu (dostęp: 14.02.2018).

Kosmaczewska, J. (2012). Przedsiębiorczość jako stymulanta turystycznego rozwoju obszarów wiejskich. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Kühnapfel, J.B. (2015). Prognosen für Start-up-Unternehmen. Wiesbaden: Springer Gabler.

Ministerstwo Rozwoju. (2016). Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa: Ministerstwo

Rozwoju. Pozyskano z: www.miir.gov.pl (dostęp: 10.12.2017).

Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość o trudnościach w aplikacji teorii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Nickles, W.G. (1995). Zrozumieć biznes. Warszawa: Wydawnictwo Bellona i Oficyna Wydawnicza Rytm.

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How constant innovation creates radically successful business. London: Crown Business.

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Shane, S., Locke, E.A. i Collins, C.J. (2012). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13, 257-279.

Skala, A. (2017). Spiralna definicja startupu. Przegląd Organizacji, 9, 33-38.Organizacji, nr 9, 33-38.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Adamczyk, J. (2019). Startupy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia. Horyzonty Wychowania, 17(43), 39-48. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1610