Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia)

  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: trach@up.krakow.pl
Słowa kluczowe: edukacja, geografia, kompetencje kluczowe, programy kształcenia, przedsiębiorczość, studia wyższe, polska, przedsiębiorcza edukacja, edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Abstrakt

Nauczanie w zakresie przedsiębiorczości powinno odgrywać ważną rolę w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji, w tym także w szkolnictwie wyższym na różnych stopniach i kierunkach studiów, nie tylko tych związanych z naukami ekonomicznymi. Przedsiębiorczość jest – w kontekście wymagań współczesnego rynku – jedną z ośmiu najważniejszych kompetencji kluczowych w europejskim systemie edukacji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i miejsca edukacji w zakresie przedsiębiorczości w kształceniu na kierunkach nieekonomicznych na polskich uniwersytetach na przykładzie kierunku geografia, zaliczanego głównie do obszaru nauk przyrodniczych i społecznych. Na podstawie analizy wybranych programów kształcenia oraz planów studiów określono miejsce przedsiębiorczości pod względem ilości (liczba godzin i punktów ECTS) i tematyki kursów oferowanych w ramach studiów, przy uwzględnieniu praktycznych możliwości ich realizacji przez studentów. Analizie poddano także zapisy dotyczące efektów kształcenia w programach studiów, w celu odpowiedzi na pytanie, na ile w programach studiów są implementowane zapisy Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do przedsiębiorczości. W zakończeniu wskazano na wynikające z analizy marginalne znaczenie przedsiębiorczości w kształceniu geograficznym oraz wskazano na konieczność zmian w tym zakresie, w celu wzmocnienia kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów geografii, co jest ważne z punktu widzenia ich wejścia na rynek pracy.

 

Bibliografia

Bartoń M., Przedsiębiorczość jako przedmiot matury 2008, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2005, nr 1, s. 255-258.

Borowiec M., Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2011, nr 7, s. 321-332.

Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P.

Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 71-80.

Entrepreneurship in Higher education, especially within Non-business Studies. Final Report of the Expert Group, European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, 2008.

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luxembourg 2007.

Kurek S., Rachwał T., The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, „Europa XXI” 2010, nr 19, s. 127-142.

Piróg D., Destinations of Geography Graduates on the Labour Market in Poland and Other Countries, „ Geographia Polonica” 2014, vol. 87/1, s. 95-112.

Piróg D., Do Geography Degree Programmes Facilitate a Smooth Transition to the Job Market? Reflections of Working and Job-seeking Graduates in Poland, „Journal of Geography in Higher Education” 2014, 38/2, s. 1-20.

Piróg D., Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim w Polsce – moda czy odpowiedź na potrzeby rynku pracy, w: Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, „Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 1, Warszawa–Kraków 2011, s. 139-146.

Piróg D., Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy. Dylematy współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach” 2013, nr 160, s. 131-138.

Rachwał T., Chapter 9. Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms, w: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, red. A. Surdej, K. Wach, A. Marszałek Publishing House, Toruń 2010, s. 139-156.

Rachwał T., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej, w: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, red. B. Muchacka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 427-434.

Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2008, nr 4, s. 322-334.

Rachwał T., Płaziak M., Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach, w: Gospodarka przestrzenna – doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, red. P. Churski, T. Kudłacz, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2013, z. 251, s. 198-263.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 2011, Dziennik Ustaw Nr 253, poz. 1520.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, nr 9, s. 246-257.

Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2012, nr 8, s. 10-23.

Zioło Z., Rachwał T., Entrepreneurship in Geographical Research, w: Contemporary Issues in Polish Geography, red. P. Churski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012, s. 135-155.

Opublikowane
2014-03-30
Jak cytować
Płaziak, M., & Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/178