Codzienność zawodowa instamatek w okresie pandemii

Słowa kluczowe: codzienność zawodowa, macierzyństwo, instamatka, media społecznościowe,, pandemia, instagram

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem naukowym niniejszego artykułu jest przedstawienie opisów codzienności zawodowej instamatek w kontekście przemian, które narzuciła rodzinom sytuacja epidemiczna w Polsce. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym rozpatrywanym w niniejszym artykule jest konieczność reorganizacji życia codziennego instamatek w okresie pandemii. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy, interpretatywny i zostało zrealizowane za pomocą metody analizy treści publikowanych przez instamatki. PROCES WYWODU: W pierwszej części dokonano przeglądu literatury dotyczącej roli mediów społecznościowych w życiu codziennym kobiet, w tym tych, które posiadają dzieci, oraz przemian sytuacji zawodowej matek w 2020 roku. W drugiej części artykułu zaprezentowano rezultaty badań własnych zrealizowanych metodą analizy treści postów udostępnianych przez matki na Instagramie w okresie pandemii. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Rezultatem badań własnych jest gęsty opis codzienności matek w okresie pandemii w perspektywie kobiet, które dzielą się swoimi doświadczeniami na Instagramie. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dotychczasowe rekomendacje praktyk służących kształtowaniu równowagi praca – życie stały się nieadekwatne do pandemicznej codzienności pracujących matek.

Biogram autora

Patrycja Mizera-Pęczek, Uniwersytet Łódzki

dr Patrycja Mizera-Pęczek

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na kierunkach: zarządzanie spec. zarządzanie zasobami ludzkimi, pedagogika spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej oraz spec. edukacja przez sztukę. Absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze to: współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze kultury, zarządzanie twórczymi pracownikami oraz audiosfera miejsc pracy. Prywatnie pasjonatka wokalistyki, musicali i folkloru. Poza doświadczeniem akademickim pracowała jako artystka w PZLPiT Mazowsze oraz w Teatrze Muzycznym Futryna. Autorka książki Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej (Łódź 2020).

Bibliografia

Bednarska, M. (2020). Zamiast wprowadzenia. Wychowanie dziecka w otoczeniu mediów. W: N. Bednarska (red.), Dziecko – media – rozwój. O konsekwencjach obecności mediów w życiu dziecka (s. 9‑16). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Belanche, D., Flavián, M. i Ibáñez‑Sánchez, S. (2020). Followers’ reactions to influencers’ Instagram posts. Spanish Journal of Marketing‑ESIC, 24(1), 37‑53.

Boerman, S.C. (2020). The effects of the standardized Instagram disclosure for micro‑and meso‑in‑fluencers. Computers in Human Behavior, 103, 199‑207.

Buksa, Ł. i Luber, M. (2020). Matka XXI wieku. Funkcjonowanie instamatki w cyfrowym świecie. W: J. Kawa i M. Stradomska (red.). Kwestie i problemy społeczne współczesnego świata (t. 1, s. 53‑66). Wydawnictwo Naukowe Archaegraph.

CBOS. (2019). Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/19. Raport z badań. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia, CBOS. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwgqv6487vAhWD2uAKHQPxDTcQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.kbpn.gov.pl%2Fportal%3Fid%3D15%26res_id%3D9249205&usg=AOvVaw1KUwbAoY6pkjOl60_whNnu

Deloitte. (2021). Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie. Jak pracodawcy mogą wspierać rozwój kobiecych talentów. Raport z badania. https://www2.deloitte. com/pl/pl/pages/kobiety-w biznesie/articles/raport-wplyw-pandemii-na-perspektywy-rozwoju‑-zawodowego-kobiet-w-biznesie.html

Eurofound. (2020). Living, working and COVID‑19. Eurofound https://www.eurofound.europa.eu//report/2020/living-working-and-covid-19

Geertz, C. (2003). Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury. W: M. Kempny i E. Nowicka (red.), Badanie kultury: element teorii antropologicznej (s. 35‑58). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grotowska, S. (2019). Obraz macierzyństwa w polskiej blogosferze parentingowej. Horyzonty Wychowania, 18(45), 23‑33.

GUS. 2021. Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wgbael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwar‑tale-2020-r-,12,45.html

IAB Polska. (b.d.). Przewodnik po social media w Polsce. Pobrano 22 lutego 2021 r. z: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/IAB-Przewodnik-po-Social-Media-w-Pol‑sce-2019-2020-1.pdf

Kemp, S. (2020). Digital 2020: October Global STATSHOT. https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot

Kowalska, M. (2016). Polskie kobiety jako użytkowniczki mediów społecznościowych. Marketing i Rynek, 3(16), 367‑378.

Krasnova, A. i Mizera‑Pęczek, P. (w druku). #mamawracadopracy‑Instagram jako przestrzeń wymiany informacji o dylematach matek związanych z powrotem do pracy po urlopach macierzyńskich

Łosiewicz, M. (2020), Blogi parentingowe jako platforma (auto) prezentacji współczesnej polskiej rodziny. Horyzonty Wychowania, 19(49), 127‑139.

Młyński, J. (2020). Rodzina w sytuacji pandemii koronawirusa COVID‑19 jako wyzwanie dla polityki lokalnej. W: N. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska i W. Glac, Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa (s. 69‑88). Wydawnictwo Scriptum.

Moujaes, M. i Verrier, D. (2020). Instagram use, instamums, and anxiety in mothers of young children. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications. Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000282

Pluta, M. (2020). #breastcancer – wspierająca rola Instagrama dla kobiet z rakiem piersi. W: P. Siuda i M. Pluta (red.), Internet, zdrowie i choroba. Powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne(„Kultura medialna i komunikacja społeczna”, t. 2, s. 20‑44). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Raport (b.d.). Raport Mama‑Warszawianka. Mama na rynku pracy. Wygrajmy z COVID‑em. Fun‑dacja Sukcesu Pisanego Szminką. Pobrano 27 lutego 2021 r. z: https://www.um.warszawa.pl/sites/all/files/download_file.php?file=/sites/default/files/attach/aktualnosci/raport_mama_warszawianka_listopad_2020.pdf

Urbaś, J. (2021). Instamatka ekspertka – rola Instagrama w upowszechnianiu wiedzy o tematyce dziecięcej. Studia Socialia Cracoviensia, 11(1), 75‑89.

Uzależnienia behawioralne. (b.d.). „Młode matki najintensywniej korzystają z Instagrama”. Czy to one są najbardziej zagrożone uzależnieniem? Pobrano 15 lutego 2021 r. z: https://www.uzaleznie‑niabehawioralne.pl/raporty-z-badan/siecioholizm-raporty-z-badan/mlode-matki-najintensywniej‑-korzystaja-z-instagrama-czy-to-one-sa-najbardziej-zagrozone-uzaleznieniem-od-tego-medium/

Wicińska, K. (2017). Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe przedsiębiorstw. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 3(24), 115-121.

Zub, M. (red.). (2020). Analiza społeczno‑gospodarcza wraz z diagnozą obszarów interwencji EFS. Raport końcowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. https://www.power.gov.pl/media/98143/Analiza_spolgosp.pdf

Opublikowane
2021-03-31
Jak cytować
Mizera-Pęczek, P., & Krasnova, A. (2021). Codzienność zawodowa instamatek w okresie pandemii. Horyzonty Wychowania, 20(55), 49-59. https://doi.org/10.35765/hw.2046