Social Roles of Grandparents in an Ageing, Modern Society

Słowa kluczowe: role społeczne, starzejące się społeczeństwo, metoda biograficzna, dziadkowie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest stworzenie oryginalnej typologii ról społecznych babć i dziadków we współczesnym społeczeństwie. Rozważania osadzone są w kontekście zmian demograficznych związanych z procesami starzenia się społeczeństw i teorii faz życia. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główna teza rozważań jest taka, że pomimo znaczących zmian społeczno‑kulturowych zachodzących w kontekście nasilających się procesów starzenia się społeczeństw, można wskazać wielość ról społecznych odgrywanych przez dziadków. Artykuł powstał na podstawie dwóch projektów badawczych przeprowadzonych wśród kobiet w wieku 50‑64 lat i mężczyzn w wieku 55‑69 lat mieszkających w województwie lubuskim. Wykorzystane dane mają charakter jakościowy, a podstawą empiryczną jest 110 spisanych opowiadań biograficznych. PROCES WYWODU: Tłem rozważań są dane statystyki publicznej, które obrazują pogłębiające się procesy starzenia się ludności regionu. Niekorzystne procesy demograficzne przeplatają się ze zmianami społeczno‑kulturowymi związanymi ze zmianą ról płciowych, aktywnością zawodową i czasem wolnym. Ten element jest związany z koncepcją faz życia. Analizę wyników badań nad typologią ról społecznych kobiet i mężczyzn jako dziadków poprzedza obszerne wprowadzenie teoretyczne. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zaproponowano oryginalną typologię ról społecznych dziadków i babć we współczesnym świecie. Mechanizmy związane z rolami skupiają się przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb rodziny. Możemy nakreślić oś tradycyjność vs. nowoczesność, co pozostawia miejsce na inne pośrednie możliwości (np. przestrzeń dla kobiecej samorealizacji). Zależy to jednak od czynników społeczno‑kulturowych i scenariuszy realizowanych na wcześniejszych etapach życia rodziny. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Chociaż można wskazać wielość wzorów roli babci, nie ma jednolitego i spójnego wzorca dziadka. Można także wskazać wyraźną różnicę między płciami na osi zaangażowania w funkcje opiekuńcze. Warto śledzić zmiany zachodzące w proponowanych modelach w czasie.

Biogram autora

Beata Trzop, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

doktor habilitowany w zakresie socjologii, profesor uczelni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawcze: gender studies, starzenie się społeczeństwa, socjologia pogranicza, socjologia młodzieży i socjologia zdrowia. 

Bibliografia

Boyd, D. & Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka (J. Gilewicz & A. Wojciechowski, Trans.). Wydawnictwo Zysk i S‑ka.

Brzezińska, A. & Trempała, J. (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia (M. Żywicki, Trans.). Wydawnictwo Zysk i S‑ka.

GUS. (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny. Narodowy Spis Powszechny 2011. Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2019). Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny.

Kempińska, U. (2015). The role of seniors in the family. Pedagogika Społeczna, 4(58), 81‑96.

Levinson, D.J. & Levinson, M. (1996). The seasons of women’s life. Knopf.

Okólski, M., 2004, Demografia. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Okólski, M. & Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szatur‑Jaworska B. (2012), Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne osób starych i osób na przedpolu starości. In M. Mossakowska, A. Więcek & P. Błędowski (Eds.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (pp. 419‑448). Termedia Wydawnictwa Medyczne.

Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Wydawnictwo IFiS PAN.

Trzop, B. (2013). Dojrzałe, spełnione, niezależne…? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle. Dom Wydawniczy Elipsa.

Trzop, B. (2016). W poszukiwaniu dojrzałej tożsamości: kim są kobiety i mężczyźni 50+ we współczesnym społeczeństwie polskim? Rocznik Lubuski, 42(1), 261‑277.

Trzop, B., Umiastowska, D. & Wachowiak, A. (2017). Światy kobiet. Nowe spojrzenie na narracje i doświadczenia polskich kobiet. Wydawnictwo Texter.

Tyszkowa, M. (1991). Społeczne role dziadków i babć w rodzinie. Problemy Rodziny, 175(1), 11‑20.

Vasta R., Haith M.M. & Miller S.A. (2004). Psychologia dziecka (M. Babiuch, Trans, 3th ed.). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Opublikowane
2021-05-26
Jak cytować
Szaban, D., & Trzop, B. (2021). Social Roles of Grandparents in an Ageing, Modern Society. Horyzonty Wychowania, 20(55), 135-146. https://doi.org/10.35765/hw.2066