The Impact of the War and Migration Crises on the Functioning of Children and Refugee Families From Ukraine in Poland. Research Report

Słowa kluczowe: rodziny migracyjne, rodziny uchodźcze, kryzys, praca z ludźmi o doświadczeniu migracyjnym, integracja międzykulturowa

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Zidentyfikowanie wyzwań i wstępnych rekomendacji w pracy z rodzinami uchodźczymi w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania mają na celu zidentyfikowania wyzwań wspólnych dla dotychczasowych oraz ukraińskich rodzin uchodźczych w Polsce i są częścią jakościowych badan w toku, w których użyto metody etnopedagogicznej, wywiadów narracyjnych, próby przypadków kluczowych i doboru celowego. W dalszych badaniach (triangulacja) zostanie zastosowana próba przypadków obrazowych.

PROCES WYWODU: Celem badań  jest zdiagnozowanie wyzwań wspólnych dla rodzin, uchodźczych, a w dalszych badaniach specyficznych dla rodzin ukraińskich w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wspólne dla obu grup rodzin uchodźczych problemy to: doświadczanie krzywej katastrofy, stresu akulturacyjnego, specyficzne doświadczenia migrujących dzieci i rodzin.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Rekomendacje sugerują wybrane sposoby rozwiązywania problemów rodzin uchodźczych  przez osoby pracujących z nimi pracujące.

Bibliografia

Babtise, D.A. (1993). Immigrant families, adolescents and acculturation: Insight for therapists. In B.H. Settles, D.E. Hanks III & M.B. Sussman (Eds.), Families on the move: Migration, immigration, emigration and mobility (pp. 341–364). The Haworth Press.

Cornille, T.A. & Brotherton W.D. (1993). Applying the developmental family therapy model to issues of migrating families. In B.H. Settles, D.E. Hanks III & M.B. Sussman (Eds.), Families on the move: Migration, immigration, emigration and mobility (pp. 325–340). The Haworth Press.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego (P. Tomanek, Trans.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Grzymała-Moszczyńska, H. (1998). Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej [The situation of refugees in psychological literature]. In: H. Grzymała-Moszczyńska & E. Nowicka (Eds.), Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych [Guests and hosts: The problem of cultural adaptation in refugee camps and surrounding local communities] (pp. 129–155). Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Halik, (2004). Nowe podejście do starych wartości [New approach to old values]. In A.W. Jelonek (Ed.), Wietnamczycy: systemy wartości, stereotypy Zachodu [Vietnamese: Value systems, stereotypes of the West] (pp. 202–212). Wydawnictwo Akademickie Scholar.

Januszewska, E. (2010). Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą a doświadczeniem uchodźstwa [The Chechen child in Poland: Between trauma and refugee experience]. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kownacka, E. (2007). Praca z obcokrajowcami jako zasób psychologiczny doradcy zawodowego [Working with foreigners as a psychological resource for career counselors]. In M. Piegat-Kaczmarczyk, Z. Rejmer-Ronowicz, B. Smoter & E. Kownacka (Eds.), Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo [Multicultural approaches in career counseling. A practical guide for career counselors working with culturally diverse clients] (pp. 47–50). Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Kruger, H.H. (2007). Metody badań w pedagogice (D. Sztobryn, Trans.). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kubitsky, J. (2012) Psychologia migracji [Psychology of Migration]. Difin.

Leslie, L.A. (1993). Families fleeing war: The case of Central Americans. In B.H. Settles, D.E. Hanks III, & M.B. Sussman (Eds.), Families on the move: Migration, immigration, emigration and mobility (pp. 193–208). The Haworth Press.

Linka, A. (2011). Rezydenci Wielonarodowego Korpusu NATO jako społeczność ekspatriantów [Residents of the NATO Multinational Corps as an expatriate community]. In K. Kozłowski, &A. Wojtaszak (Eds.), Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie [With historical tradition to the Multinational Northeast Corps in Szczecin] (pp. 95–116). Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego, Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”.

Łotocki, Ł. (2008). Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce [Between familiarity and strangeness? Immigrants from Armenia in Poland]. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Majkut, P. (2011). Strategie adaptacyjne wietnamskich licealistów w Warszawie [Adaptation strategies of Vietnamese high school students in Warsaw]. In E. Nowicka (Ed.), Blaski i cienie migracji. Problemy cudzoziemców w Polsce [The lights and shadows of migration: Problems of foreigners in Poland] (pp. 23–48). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pollock, D.C., & Van Reken, R.E. (2009). Third culture kids. Growing up among worlds. Nicholas Brealey Publishing.

Prot-Klinger, K. (2021). Reakcja na katastrofę. Postępowanie psychoanalityczne [Response to disaster: Psychoanalytic treatment]. In S. Kluczyńska, & J.C. Czabała (Eds.), Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia [Crisis Intervention] (pp. 33–54). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Steinglass, P., Bennett, L.A., Wolin, S.J., & Reiss. D. (1987). The alcoholic family. Basic Books.

Storti, C. (2006). The art of coming home. Intercultural Press.

Szymańska-Matusiewicz, G. (2011). Tożsamość narodowa w całokształcie tożsamości jednostki. Portrety czterech studentów wietnamskich wychowanych w Polsce [National identity in the overall identity of the individual: Portraits of four Vietnamese students raised in Poland]. In E. Nowicka (Ed.), Blaski i cienie migracji. Problemy cudzoziemców w Polsce [The lights and shadows of migration: Problems of foreigners in Poland] (pp. 49–72). Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Linka, A. (2023). The Impact of the War and Migration Crises on the Functioning of Children and Refugee Families From Ukraine in Poland. Research Report . Horyzonty Wychowania, 22(64), 49-58. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.06