Mitigating the Risks and Vulnerabilities during COVID-19 Pandemic: Emerging Solidarities With-in the Migrant Neighbourhood of Delhi, India

Słowa kluczowe: dzieci migrantów, slamsy, pandemia Covid-19, ryzyko, odporność

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Artykuł bada życie dzieci-migrantów i wyłaniającą się solidarność w wybranej dzielnicy (slumsach) we wczesnej fazie izolacji wywołanej pandemią Covid-19. Badaniu poddane zostało życie dzieci w rodzinie (jako członków społeczności) oraz wzajemne relacje w sytuacji ryzyka i nabywania odporności.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Dla dzieci i ich rodzin, które należą do grupy marginalizowanej, okres izolacji związany z pandemią Covid-19 pomnożył aspekty niekorzystnej sytuacji. Życie dzieci zbadane zostało przy pomocy etnograficznych badań terenowych (w ramach szerszego badania rozpoczętego w 2017 r.), a w okresie izolacji (początek 2020 r.) przy wykorzystaniu wywiadów telefonicznych.

PROCES WYWODU: Artykuł ukazuje wkład dzieci-migrantów, które pomimo tego, że znajdują się w podwójnej niekorzystnej sytuacji w społeczeństwie skupionym na dorosłych, aktywnie kształtują i współbudują przestrzenie społeczne. Opierając się na pracy Walby’ego na temat kryzysu; w Nowej Socjologii Dzieciństwa przywrócono dzieci do roli współpracowników, przedstawiając strategie adaptacyjne dzieci pomagające im przetrwać i poradzić sobie w początkowej fazie pandemii Covid-19.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Ryzyko i odporność stały się znormalizowaną częścią rzeczywistości, w której żyją dzieci-migrantów. W czasie pandemii COVID-19 ryzyko wzrosło, a wraz z nim pojawiły się adaptacyjne strategie radzenia sobie na poziomie rodziny i sąsiedztwa, które w pewnym stopniu pomogły w łagodzeniu ryzyka.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Artykuł ukazuje dzieci-migrantów jako współpracowników i rekomenduje (i) uwzględnienie głosów i uczestnictwa dzieci przy opracowywaniu polityk, programów i projektów oraz (ii) postrzeganie dzieci jako ekspertów w ich życiu, aktywnych członków, ponownie podkreślając uznanie ich roli na różnych polach.

Bibliografia

Balagopalan, S. (2002). Constructing indigenous childhoods: Colonialism, vocational education and the working child. Childhood, 9(1), 19–34.

Beck, U. (1992) Risk society: Towards a new modernity. Sage.

Biswas, S (2020, March 30). Coronavirus: India’s pandemic lockdown turns into a human tragedy. BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274

Corsaro, W.A. (2018). The sociology of childhood. Sage Publications.

Ellis-Petersen, H., & Chaurasia, M. (2020, March 30). India racked by the greatest exodus since partition due to coronavirus. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/india-wracked-by-greatest-exodus-since-partition-due-to-coronavirus

Gittens, D. (2009). The historical construction of childhood. In M.J. Kehily (Ed.), An introduction to childhood studies (2nd ed., pp. 35–49). Open University Press.

James, A., & Prout, A. (Eds.). (1997). Constructing and reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood. Falmer Press.

Lancy, D.F. (2017). Anthropological perspectives on children as helpers, workers, artisans, and laborers. Springer.

Lancy, D.F. (2020). Child helpers: A multidisciplinary perspective. Cambridge University Press.

Nandy, A. (1997). Traditions, tyranny, and utopias: Essays in the politics of awareness. Oxford University Press.

Nieuwenhuys, O. (1998). Global childhood and the politics of contempt. Alternatives: Global, Local, Political, 23(3), 267–289.

PTI. (2020, March 29). Exodus of migrant workers out of Delhi unabated but police block their entry into Anand Vihar ISBT. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-exodus-of-migrant-workers-out-of-delhi-unabated-but-police-block-their-entry-into-anand-vihar-isbt/article31198725.ece

Sharma, R. (2020). Reading UNCRC and children’s rights sociologically: A paradigm shift from ‘protection to rights’. International Journal of Multidisciplinary Education and Research, 9(11), 188–198.

Sharma, R (2021). Altered lives of children from Coolie-Camp, Delhi: Navigating through the vulnerabilities amidst COVID-19 lockdown. Akademos, 15, 82–102. http://akademos.in/2021/07/82-102.pdf

UN. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en

Walby, S. (2015). Crisis. Polity Press.

Walby, S. (2022) Crisis and society: developing the theory of crisis in the context of COVID-19. Global Discourse, 12(3-4), 498–516. https://doi.org/10.1332/204378921X16348228772103

Opublikowane
2023-12-29
Jak cytować
Sharma, R. (2023). Mitigating the Risks and Vulnerabilities during COVID-19 Pandemic: Emerging Solidarities With-in the Migrant Neighbourhood of Delhi, India. Horyzonty Wychowania, 22(64), 31-40. https://doi.org/10.35765/hw.2023.2264.04