The Career of Students who Use a Different Language at Home and at School

Słowa kluczowe: mniejszość, większościowy język nauczania, partium, polityka językowa, badania jakościowe

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem badania jest zrozumienie, w jaki sposób skład etniczny rodziny i wybór języka instytucji są ze sobą powiązane.

PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Mniejszości są często przedmiotem badań, a w ich obrębie dwujęzyczność, areny używania języka i państwowa edukacja językowa, jednak kwestia studentów z mniejszości etnicznych studiujących w instytucjach większościowych jest stosunkowo niezbadana.

PROCES WYWODU: Nasze badania koncentrują się na etnicznej mniejszości węgierskiej w Rumunii, jej decyzjach i doświadczeniach związanych z edukacją w języku większości. Niniejsze badanie jakościowe zostało przeprowadzone w formie częściowo ustrukturyzowanego wywiadu w listopadzie 2023 r. z 14 respondentami, do których dotarliśmy metodą kuli śnieżnej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Nasze wyniki pokazują, że oprócz bliskości instytucji i zwiększonej możliwości osiągania dobrych wyników w kraju doświadczenie szkolne rodziców i starszych dzieci są czynnikami wpływającymi na decyzje podejmowane przez rodziców. Niemniej jednak stwierdzamy również, że dalsza rodzina, nawet w trzecim pokoleniu, ma wpływ na wybór szkoły.

WNIOSKI, REKOMENDACJE I APLIKACYJNE ZNACZENIE WPŁYWU BADAŃ: Badanie przedstawia perspektywę, która koncentruje się na wynikach edukacyjnych respondentów, z których większość odniosła sukces w swoich dziedzinach. Wyniki, które znaleźliśmy, potwierdzają hipotezy z literatury dotyczące wyborów językowych różnych narodowości. Badanie jest częścią większego projektu, który ma na celu zbadanie uczniów uczęszczających do szkół uczących w nierodzimych językach.

Bibliografia

Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Keller, M. (2007). Otthon és itthon. Határon túli magyar hallgatók egy határmenti régióban [PhD Dissertation]. University of Debrecen.

Kilpi‑Jakonen, E., & Alisaari, J. (2022). Language choices at home and their relationship with educational outcomes, with a special focus on children with origins in former Yugoslavia and Turkey in six European countries. Frontiers in Sociology, 7. https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.841847

Kovács, M., & Pető, I. (2005). A kisebbségi tanulók helyzete és tanulmányi eredményei az angolszász országokban. Új pedagógiai szemle, 55(12), 81–91.

Kozma, T., & Ceglédi, T. (Eds.). (2010). Régió és oktatás: A Partium esete. Vol. VII. CHERD‑Hungary.

Kyriazi, A. (2018). The education of minorities in Bulgaria and Romania: Analyzing the formation and articulation of preferences. Ethnicities, 18(3), 412–433. https://www.jstor.org/stable/26497934

Lopez‑Agudo, L.A., González‑Betancor, S.M., & Marcenaro‑Gutierrez, O.D. (2021). Language at home and academic performance: The case of Spain. Economic Analysis and Policy, 69, 16–33.

Bálványos Intézet (n.d.). Nyelvhasználat és közélet Nagyváradon és Bihar megyében 2020. Bálványos Intézet. https://balvanyos.org/nyelvhasznalat‑es‑kozelet‑nagyvaradon‑es‑bihar

Ogbu, J.U., & Simons, H.D. (1998). Voluntary and involuntary minorities: A cultural‑ecological theory of school performance with some implications for education. Anthropology & Education Quarterly, 29(2), 155–188.

Pallay, K. (2020). Nemzeti kisebbségi közösségek. In G. Pusztai (Ed.), Nevelésszociológia. Elméletek, közösségek, kontextusok (pp. 159–176). Debreceni Egyetemi Kiadó.

Papp, Z.A. (2012). Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái. Kisebbségkutatás, 21(3), 399–417.

Pusztai, G., & Engler, Á. (Ed.). (2014). Teacher education case studies in comparative perspective. Center for Higher Education Research and Development.

Pusztai, G., & Torkos, K. (2000). Roma gyermekkor a Partium területén. Educatio, 3, 584–589.

Rumbaut, R. (1997). Paradoxes (and orthodoxies) of assimilation. Sociological Perspectives, 40(3), 483–511.

Szilágyi, G., & Flóra, G. (1998). Többarcú otthonok. Önazonosság és szocializáció vallásilag és/vagy nemzetileg vegyes családokban. Keresztény Szó, 9(11), 16–18.

Opublikowane
2024-06-30
Jak cytować
Vincze, Z. (2024). The Career of Students who Use a Different Language at Home and at School. Horyzonty Wychowania, 23(66), 95-105. https://doi.org/10.35765/hw.2024.2366.10