Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej

  • Angelika Andrzejczyk Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawa przedsiębiorcza, formy edukacji, edukacja formalna, edukacja nieformalna

Abstrakt

Streszczenie

Cel naukowy: Celem opracowania jest określenie związku pomiędzy rozwojem przedsiębiorczości młodzieży akademickiej w wymiarze postawy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a uczestnictwem w różnorodnych formach edukacji formalnej i nieformalnej.

Problem i metody badawcze: Organizacja procesu edukacji w kontekście rozwoju przedsiębiorczości ograniczana jest głównie do przekazywania wiedzy o przedsiębiorczości, kształtowaniu umiejętności, nie zaś w celu kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczych. Podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych efektów a głównych błędów można upatrywać w systemie edukacyjnym.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono fragment wyników badań przeprowadzony wśród studentów studiujących na uczelniach w województwie podlaskim w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Analizy dokonano w oparciu o literaturę przedmiotu i zastosowane metody statystyczne (korelacje Spearmana).

Proces wywodu: Rozważania wprowadzające przeprowadzono w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu. W dalszej części dokonano analizy statystycznej zgromadzonych danych. W pierwszej kolejności zaprezentowano zależności pomiędzy uczestnictwem w edukacji formalnej a postawą przedsiębiorczą, następnie zależności między edukacją nieformalną a postawą przedsiębiorczą studentów. Przedstawiono również korelacje uczestnictwa w edukacji formalnej i nieformalnej a posiadaniem własnej działalności gospodarczej.

Wyniki analizy naukowej: Występuje bardzo słaba zależność między niektórymi, podejmowanymi aktywnościami, a przyjmowaną postawą przedsiębiorczą i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, przy czym siła oddziaływania edukacji nieformalnej jest nieznacznie większa.

Bibliografia

Bończak-Kucharczyk, E., Herbst, K., Chmura, K. (2015, 27 grudnia), Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. PARP, Pozyskano: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/93/Lokalne.pdf s. 6.

Brajer-Marczak, R., Marciszewska, A. (2008). Czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów Dolnego Śląska, Problemy Zarządzania, nr 2, s. 170.

Bratnicki, M., Strużyna, J. (2004). Przedsiębiorcza wyobraźnia zespolenia z pracą. W: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku (s. 179-190). Warszawa: IPiSS.

Casson, M., Yeung, B., Basu, A., Wadeson, N. (red.). (2009). The Oxford Handbook of Entrepreneurship. New York: Oxford University Press.

Chen, S., Hsiao, H., Chang, J., Chou, C., Chen, C., Shen, C. (2015). Can the entrepreneurship course improve the entrepreneurial intentions of students?. International Entrepreneurship and Management Journal, Volume 11, Issue 3, p. 559.

Dembińska, A. (2012). Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości. W: Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne (s. 214-215), Warszawa: Difin.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2016, 3 January). Entrepreneurship Education at School in Europe. National Strategies, Curricula and Learning Outcomes. Retrieved from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Jamka, B. (2012). Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Warszawa: Difin.

Jensen, T. L. (2014). A holistic person perspective in measuring entrepreneurship education impact. Social entrepreneurship education at the Humanities. The International Journal of Management Education 12 (2014), s. 353.

Orzechowski, K. (2012). Przedsiębiorczość w doktrynie, dydaktyce i praktyce. W: J. Pasieczny, B. Glinka, A. Brzozowska (red.), Młodzi przedsiębiorcy – inspiracje, koncepcje i uwarunkowania (s. 55). Warszawa: WWZ.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2014). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Strużycki, M. (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, Nr 9, s. 249.

Węcławska, D., Tarnawa, A., Zadura-Lichota. (2012). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s. 57, Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/15203.pdf.

Zimnoch, K. (2012). Edukacja jako priorytet polityki społecznej i najważniejszy czynnik rozwoju społecznego. W D. Kotlorz, A. Rączaszek (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy (s. 53-54). Katowice: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Andrzejczyk, A. (2016). Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Horyzonty Wychowania, 15(34), 175-193. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/525