Wykorzystanie pracy do stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w systemach wychowawczych XX wieku

  • Tadeusz Aleksander Wszechnica Polska-Warszawa e-mail: aleksander.tadeusz@gmail.com
Słowa kluczowe: systemy wychowawcze, szkoła pracy

Abstrakt

Skuteczność umasowionej w II połowie XIX wieku pracy produkcyjnej zainspirowała filozofów i pedagogów do modernizacji systemu edukacyjnego. Zrodził się ruch związany z wykorzystaniem walorów edukacyjnych i wychowawczych pracy, zwany po latach „szkołą pracy”. Miał kilka odmian (kierunków): amerykańską (J. Deweya), niemiecką (szkoła pracy G. Kerschensteinera), belgijską (szkoła życia O. Decroly’ego), rosyjską (szkoła pracy przemysłowej P. Błońskiego), polską (szkoła twórcza H. Rowida), skautową i inne. Najważniejszą cechą wspólną było uformować serca i umysł oraz postawę dzieci i młodzieży przez wykonywanie dobrze zorganizowanej aktywności produkcyjnej. „Szkoła pracy” stała się ponadto mocnym ogniwem reformy oświaty XX wieku o nazwie „nowe wychowanie”. Współcześnie fenomen pracy oraz możliwość i sposób wykorzystania jej walorów dydaktycznych i wychowawczych
do intensyfikacji procesu nauczania i wychowania są nadal przedmiotem wielu eksperymentów edukacyjnych oraz doświadczeń wychowawczych, nie tylko w edukacji dzieci i młodzieży, ale także uczących się ludzi dorosłych – spostrzeżenie to będzie stanowić myśl przewodnią niniejszego artykułu.

Bibliografia

Bieńkowski W., Rowid Henryk (pierwotnie: Naftali Herz Kanarek), w: Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.

Błoński P., Pisma pedagogiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969.

Kerschensteiner G., Pojęcie szkoły pracy, przedruk: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, t. III, księga pierwsza, wyd. II, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998.

Konarski S., Przanowski Władysław, w: Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Lewandowski S., Ochotnicze Hufce Pracy, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Michalak J.M., Obowiązek szkolny, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Piasecka A., Poradnictwo wolontariackie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

Stanowisko Antoniego Makarenki, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, t. III, księga pierwsza, wyd. II, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998.

Stanowisko i poglądy pedagogiczne Johna Deweya, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, t. III, księga pierwsza, wyd. II, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998.

Szacki S., Moja pedagogiczna droga, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, red. S. Wołoszyn, t. III, księga pierwsza, wyd. II, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998.

Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1960, red. W. Okoń, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Aleksander, T. (2015). Wykorzystanie pracy do stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w systemach wychowawczych XX wieku. Horyzonty Wychowania, 14(30), 31-46. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/531
Dział
Artykuły tematyczne