Humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego

  • Henryk Skorowski Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Słowa kluczowe: człowiek, praca, godność pracy, prawa ludzi pracy, humanizm pracy

Abstrakt

Doświadczenie pracy jest czymś charakterystycznym tylko dla człowieka. Jest tym czynnikiem, który wyróżnia go od reszty stworzenia. Z tym powszechnie ludzkim bytowaniem, jakim jest praca, wiąże się między innymi wielki problem jej humanizacji. Jest to dziś kwestia o ogromnym ciężarze gatunkowym nie tylko w dziedzinie praktycznej, ale także teoretycznej, domagająca się również analiz naukowych szczególnie w dziedzinie etycznej. W humanizacji pracy chodzi przede wszystkim o to, aby zarówno sama praca, jak i jej wykonywanie było na miarę wielkości człowieka, który zawsze pozostaje i musi pozostać jej podmiotem.
W niniejszym artykule na humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego spojrzymy w trzech aspektach:
1. Praca jest podstawową powinnością moralną człowieka. Wynika ona ze świadomie podjętego przez człowieka powołania.
2. Jeśli praca ma być dla człowieka jego fundamentalnym powołaniem, to musi spełniać określone wymagania – musi być pracą godną człowieka. W tym wyraża się jej humanizm.
3. Humanizm pracy wyznacza kilka zasadniczych elementów: podmiotowość człowieka w całym procesie pracy, odpowiednie warunki jej wykonywania, jej celowość oraz katalog należnych osobie praw w dziedzinie pracy.

Bibliografia

Bartnik Cz.S., Praca jako wartość humanistyczna, w: Praca a kultura, red. M. Kowalczyk, Standruk, Lublin 2005.

Bartnik Cz., Teologia pracy ludzkiej, PAX, Warszawa 1977.

Dąbrowska M., Duchowość pracy ludzkiej w świetle encykliki „Laborem exercens”, „Collectanea Theologica” 1/1983.

Jan Paweł II, Laborem exercens, Watykan 1981.

Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, opr. A. Podsiad, Z. Więckowski, PAX, Warszawa 1983.

Mazurek F., Nauczanie Kościoła o prawach człowieka, „Chrześcijanin w Świecie” 150/1986.

de Saint-Exupery A., Aforyzmy, PIW, Warszawa 1974.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele, wyd. III, Poznań (b.r.w.).

Strzeszewski Cz., Definicja pracy ludzkiej, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1/1958.

Trzebuchowski P., Praca jako znak człowieczeństwa,

PAX, Warszawa 1982.

Wojciechowski J., Podstawowe założenia humanizacji i polityki pracy, w: Człowiek i praca. Studia i szkice wokół chrześcijańskiej koncepcji pracy, red. J. Wołkowski, Warszawa 1979.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Skorowski, H. (2015). Humanistyczny wymiar pracy w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego. Horyzonty Wychowania, 14(30), 113-131. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/536
Dział
Artykuły tematyczne