Praca w integralnym wychowaniu

  • Janusz Mółka Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania
Słowa kluczowe: praca, wychowawcza wartość pracy, integralne wychowanie, samowychowanie

Abstrakt

Artykuł ukazuje pracę jako istotny czynnik w odkrywaniu tożsamości
i godności oraz w osiąganiu dojrzałości ludzkiej. Głównym celem
jest zwrócenie uwagi na wychowawczą wartość pracy w odniesieniu do
procesu samowychowania oraz aktywności społeczno-kulturowej człowieka. Dlatego zostanie zaakcentowane zagadnienie pracy nad sobą oraz pracy na rzecz dobra wspólnego. Na przykładzie społecznika i pedagoga Mieczysława Kuznowicza będziemy starali się wskazać, w jaki sposób pomagać młodzieży w procesie usamodzielnienia i uspołecznienia oraz jak przygotować do wykonywania przez nią rzetelnie i uczciwie pracy i obowiązków. Podkreślimy, że podejście do problematyki pracy powinno również dla współczesnych stanowić ważny element wychowawczy w integralnym rozwoju człowieka oraz twórczym współtworzeniu
i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Bibliografia

Ćosić D., Trojan W., Wychowanie bez zbędnych słów, „Dziennik Polski”, nr 50 (16628), 1 marca 1999, s. 8.

Dalewski T., O. Kuznowicz przyjaciel młodzieży, Krajowa Centrala Caritas, Kraków 1947.

Ferenz F., Rola pracy w orientacjach życiowych współczesnych ludzi, w: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003, s. 199-213.

Jankowski D., Edukacja i autoedukacja. Współzależność. Konteksty. Twórczy rozwój, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Kim jesteśmy, ; por. też: .

Ks. Mieczysław Kuznowicz TJ i jego dzieło, opracowanie red. A. Migała, Kraków 1980.

Kuznowicz M., Dla kogo i od kogo?, „Związkowiec” VIII (1934) 9-10-11.

Kuznowicz M., Dwa miljony, „Związkowiec” VIII (1934) 3-4.

Kuznowicz M., Kwestya terminatorów w naszym kraju, Kraków 1907.

Kuznowicz M., Pamiętniki (znajdują się w Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, Mały Rynek 8) nr sygn. 1700-VI, kwiecień 1906.

Kuznowicz M., Podstawy etyki wychowawczej i społecznej, w: Referaty i rozprawy, AP nr sygn. 1329-II, s. 241.

Kuznowicz M., Tymczasowość i fundamentalność, „Związkowiec” IV (1930) 3.

Kuznowicz M., Polski młodzieniec przy żłóbku Chrystusowym, „Związkowiec”

VIII(1934)12.

Kuznowicz M., Wśród młodocianych katolickich rękodzielników i robotników za granicą, Redakcja „Przeglądu Powszechnego”, Kraków 1911.

Kuznowicz M., Wyfroterowana podłoga, w: Referaty i rozprawy, (Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie), nr sygn. 1329-II, s. 174.

Lowney C., Heroiczne życie. Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Lowney C., Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007.

Michałowski S.Cz., Na spotkanie człowieka. Edukacja integralna w aksjomacie personologicznym, w: Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 207-241.

Mółka J., Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ (1874-1945), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Mółka J., Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ wychowawca młodzieży, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Niemiec B., Odpowiedzialność społeczna jako kategoria współczesnej teorii i praktyki wychowania, „Horyzonty Wychowania” 3/2004 (5), s. 17-48.

Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.

Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Śliwerski B., Istota samowychowania, w: Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, s. 65-68.

Wiatrowski Z., Wizjonerzy i realiści w kwestii teraźniejszości i przyszłości pracy człowieka, w: Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 19-28.

Żmudziński W., Sukces po ignacjańsku. Cztery filary jezuickiego sukcesu według Chrisa Lowneya, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian pedagogy for the challenges of humanism today, red. W. Pasierbek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 265-271.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Mółka, J. (2015). Praca w integralnym wychowaniu. Horyzonty Wychowania, 14(30), 133-146. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/538
Dział
Artykuły tematyczne