Praca w procesie readaptacji społecznej osadzonych

  • Miłosz Mółka Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny
Słowa kluczowe: praca osadzonych, readaptacja społeczna, doświadczenie życiowe, narracje

Abstrakt

Artykuł przybliża obowiązujące rozwiązania legislacyjne w zakresie
pracy osadzonych. Pod uwagę zostaną w nim wzięte głównie pedagogiczne walory pracy z resocjalizującego punktu widzenia, ale nie zabraknie również refleksji w kontekście barier w stosunku do wykorzystywania terapeutycznego potencjału pracy w polskich zakładach karnych. W artykule spróbujemy udzielić odpowiedzi na następujące pytanie: jak praca warunkuje readaptację społeczną? Rozwiązania problemu szukać będziemy w literaturze przedmiotu konfrontowanej z życiowymi doświadczeniami opowiedzianymi przez skazanych.

Bibliografia

Arczykowska-Gościak J., Zatrudnienie dozorowanych w okresie próby – sprawozdanie z badań, w: Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych, red. A. Jaworska, Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007.

Glińska-Lachowicz A., Praca – od kary do resocjalizacji i ergoterapii, w: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, red. Z. Jasiński, D. Widelak, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2006.

Glińska-Lachowicz A., Praca jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych, w: W dziewięćdziesięciolecie więziennictwa polskiego, red. Z. Jasiński, A. Kurek, D. Widelak, Wydawnictwo UO, Opole 2008.

Glińska-Lachowicz A., Praca w polskim systemie penitencjarnym od 1925 r., w: Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, red. Z. Jasiński, I. Mudrecka, Wydawnictwo UO, Opole 2004.

Golbik E., Społeczne konsekwencje ekonomicznych przesłanek bezrobocia i sposoby przeciwdziałania im, w: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień patologii rozwoju oraz funkcjonowania człowieka, red. I. Bieńkowska, Wydawnictwo „Scriptum”, Gliwice–Kraków 2011.

Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2007 Centralnego Zarządu Służby Więziennej, <http://sw.gov.pl/Data/Files/kunickim/statystyki/roczne/rok-2007.pdf> (dostęp:30.04.2015).

Kwieciński J., Waligóra B., Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych – na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach, w: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, red. B.Skafiriak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Majcher S., Dlaczego za kratami. Poruszające historie więźniów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2000.

Pawełek K., Marczak M., Resocjalizacja w polskich zakładach karnych. Teoria a praktyka, w: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Roczna informacja statystyczna za rok 2014 Centralnego Zarządu Służby Więziennej, <http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2014.pdf> (dostęp: 30.04.2015).

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad zatrudnienia skazanych z 9.02.2004 r., Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 37, poz. 242.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1977 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Wilk M., Znaczenie pracy w opiniach uwięzionych, w: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. A. Kieszkowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Mółka, M. (2015). Praca w procesie readaptacji społecznej osadzonych. Horyzonty Wychowania, 14(30), 203-221. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/542
Dział
Artykuły tematyczne