Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych

  • Agata Ewa Strzelczyk Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Katarzyna Kulig-Moskwa Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ścieżka kariery, czynniki wewnętrzne, młodzież, przedsiębiorczość

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zbadanie, czy i jak czynniki wewnętrzne, takie jak: wiek, płeć, kompetencje oraz wartości życiowe, determinują wybór ście­żek karier młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem publikacji jest analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-28 lat. Do analizy wykorzystano: współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik zmienności, test równości średnich, test dla dwóch wskaźni­ków struktury, test niezależności chi‑kwadrat oraz analizę skupień.

PROCES WYWODU: Wywód rozpoczyna analiza literatury dotyczącej kariery zawodowej. Następnie przedstawiona została metodyka przeprowadzonych ba­dań. Główną część artykułu stanowi analiza ilościowa wyników przeprowadzo­nego badania ankietowego.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Największą grupę stanowią niezdecydowani, czyli tacy, którzy nie mają sprecyzowanej wizji przyszłości, choć deklarują, że ją planują. Z grupy zdecydowanych największą popularnością cieszy się przedsię­biorcza ścieżka kariery zawodowej, czyli właściciele firm. Kolejna grupa, co do popularności wizji zawodowej przyszłości, to pracownicy dużej firmy. Najmniej popularną ścieżką kariery jest pracownik administracji. Przeprowadzona analiza statystyczna dowodzi, że wybrane czynniki wewnętrzne nie wpływają na wybory deklarowanych ścieżek życiowych przez młodych ludzi. Dodatkowo wykazano, że młodzi ludzie cenią wartości podstawowe, takie jak: zdrowie, rodzina, przy­jaźń i uczciwe życie. Mniej ważne są sława, sukces i życie pełne przygód. We­dług badań mniej istotne dla młodych są wiara i religia oraz czynny udział w życiu społeczno‑politycznym, co znacząco różni ich od pokolenia ich dziadków. Ob­szar badań dotyczący samooceny wybranych kompetencji ujawnia, że młodzi respondenci mają niską samoocenę, co jest sprzeczne z opinią pracodawców o młodych na rynku pracy.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Jeśli to nie czynniki wewnętrzne wpływają na wybory w zakresie kariery zawodowej, to być może istotniejsze są czynniki zewnętrzne płynące z otoczenia, jak np. środowisko czy edukacja. Daje to podstawę do pogłębiania badań w tym zakresie a jednoczenie nadzieję na moż­liwość kształtowania przyszłości zawodowej przez sprzyjające warunki otoczenia.

Bibliografia

Bohdziewicz, P. (2010). Modern career models from bureaucracy to entrepre¬neurship (Współczesne kariery zawodowe od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3, 39-56.

Cybal Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ginn, M.E. (1998). Underpinning professional career development through a sys¬tems analysis methodology. Socio Economic Planning Sciences, 32(1), 67-81.

Hopper, E. (1971). Readings in the theory of educational systems. Notes on stratification, education and mobility in industrial societies. London: Hutchin¬son University Library.

Miś, A. (2007). Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Mono¬grafie, (183).

Pluta, J., Safin, K., Kulig Moskwa, K. i Strzelczyk, A. (2015). Aspiracje zawodo¬we a przedsiębiorczość młodzieży dolnośląskiej. Raport z badań. Wrocław: Wyższa Szkoła Bankowa.

Rutkowska, M. (2011). Specyfika zarządzania karierami talentów. W: T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludz¬kimi. Warszawa: PWE.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Strzelczyk, A. E., & Kulig-Moskwa, K. (2016). Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych. Horyzonty Wychowania, 15(35), 283-298. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/587
Dział
Vol. 19, No. 51 (2020): Konferencja EDP 2020