Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej

  • Wioletta Suszek Akademia Morska w Gdyni. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: edukacja dla przedsiębiorczości, kształcenie menedżerów, coaching

Abstrakt

CEL NAUKOWY:

Celem naukowym artykułu jest próba zweryfikowania zasadności stosowania metody coachingu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych studentów oraz przybliżenie działalności Academic Coaching Centre (ACC) – projektu realizowanego na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, wykorzystującego metodę coachingu w celu kreowania i rozwoju postaw przedsiębiorczych studentów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE:

Problem badawczy określono poprzez postawienie pytania: W jakim stopniu i zakresie zdaniem studentów, umiejętność stosowania metody coachingu przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorczości? Badanie przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego skierowanego do wszystkich 68 uczestników projektu ACC w latach 2012-2015. Respondenci stanowili zatem populację generalną a badanie uznać można za pełne. Proces analizy danych oparto o klasyczną miarę tendencji centralnej – średnią arytmetyczną oraz wskaźnik struktury.

PROCES WYWODU:

Podejmowanie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania prawno-merytorycznego i specyficznych kompetencji. Rolą uczelni wyższej jest między innymi kształcenie na poziomie akademickim, i w efekcie, przygotowanie studentów do przyszłej kariery zawodowej, często w formie samo zatrudnienia. W jaki sposób zatem wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej studentów, aby byli oni gotowi do podejmowania działalności gospodarczej zarówno pod względem posiadanej wiedzy, umiejętności
i specyficznych kompetencji?

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ:

Wyniki badania pozwoliły na zweryfikowanie problemu badawczego. 94 % badanych dostrzega wymierne korzyści stosowania coachingu w kształtowaniu postawy przedsiębiorczej i rozwoju potencjalnej kariery zawodowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WNIOSKI:

Mając na uwadze opinię respondentów można rekomendować stosowanie metody coachingu jako skutecznego sposobu wspierania rozwoju i kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów różnych kierunków studiów.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Suszek, W. (2016). Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej. Horyzonty Wychowania, 15(34), 323-341. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/627