Rozumienie pracy w Konstytucji RP – próba rekonstrukcji pojęcia

  • Wojciech Arndt Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Słowa kluczowe: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, system prawny, zasada godności człowieka, zasada dobra wspólnego, kompetencje

Abstrakt

W artykule podjęta zostanie próba rekonstrukcji pojęcia pracy w kontekście polskiego systemu prawnego. Ponadto przedstawiona będzie krytyka zbyt wąskiego rozumienia pracy powiązana z propozycją konsekwentnego zastosowania się do naczelnych zasad Konstytucji RP (zasady dobra wspólnego oraz zasady godności człowieka), które prowadzi do głębszego rozumienia pracy także na gruncie prawa. Wydaje się, że jedynie w taki sposób można przedstawiać pojęcie pracy jako zagadnienie istotne w funkcjonowaniu państwa.

Bibliografia

Arndt W., Dobro wspólne jako kryterium postępowania władzy, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja „Utriusque Iuris”, Warszawa 2013, s. 200-210.

Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

Cardona P., García-Lombardía P., Jak rozwijać kompetencje przywódcze, przeł. M. Bortnowska, Wydawnictwo M, Kraków 2008.

Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, przeł. K. Lossman, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2003.

Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Lexis Nexis, Warszawa 2014.

Grzebyk P., Dobro wspólne w przepisach prawa pracy, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 329-339.

Inspirator obywatelski 2.0 czyli pracowniczy wolontariat kompetencji z wykorzystaniem Internetu, red. F. Pazderski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

Jan XXIII, Mater et magistra, encyklika, Rzym 1961.

Jan Paweł II, Laborem exercens, encyklika, Rzym 1981.

May M., Polityka rynku pracy, w: M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, rozdz. 5, Difin, Warszawa 2010, s. 112-138.

Morawski L., Filozofia prawa, Towarzystwo naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014.

Nieopłacalna praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2006.

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2012.

Pisarczyk Ł., W poszukiwaniu aksjologii prawa pracy –Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/173499/Sobczyk-Prawo-i-czowiek-pracujcy-midzy-ochron-godnoci-a-rownoci.pdf (dostęp: 20 kwietnia 2015 r.).

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Sobczyk A., Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości, [w:] https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/173499/Sobczyk-Prawo-i-czowiek-pracujcy-midzy-ochron-godnoci-a-rownoci.pdf (dostęp: 20 kwietnia 2015 r.).

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, C.H. BECK, Warszawa 2013.

Stefaniuk M., Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003/2004, Sectio G, Vol. L/LI, s. 203-223.

Teczka informacyjna – Wolontariat. Najczęściej zadawane pytania, WUP w Warszawie, Warszawa 2007.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber, Warszawa 2000.

Wyszyński St. Kard., Duch pracy ludzkiej, Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2001.

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 1502, poz. 1662).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07 (OTK ZU nr 7/A/2008, poz. 126).

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Arndt, W. (2015). Rozumienie pracy w Konstytucji RP – próba rekonstrukcji pojęcia. Horyzonty Wychowania, 14(31), 175-187. https://doi.org/10.17399/HW.2015.143109
Dział
Artykuły Varia