Prawa autorskie

<<

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na nastupujące warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 

 

HORYZONTY WYCHOWANIA

"Horyzonty Wychowania"

Akademia Ignatianum w Krakowie

Instytut Nauk o Wychowaniu

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

e-mail:   horyzonty@ignatianum.edu.pl

 

                                                                                     Oświadczenie Autora

Imię i nazwisko Autora:

(lub   Autorów)

 

 

Afiliacja Autora:

(Uczelnia,   Wydział)

 

Tytuł artykułu:

 

 

 

                                                                                                 1.

Autor wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego artykułu w „Horyzontach Wychowania” w języku sporządzenia powyższej publikacji, ale także w tłumaczeniu na język angielski lub język polski, jeżeli nie był on językiem oryginału, gdy Redakcja uzna to za stosowne. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

                                                                                                 2.

Autor wyraża zgodę na indeksowanie swojego artykułu w krajowych i międzynarodowych bazach danych, zwłaszcza na zamieszczanie w tych bazach streszczeń artykułów, słów kluczowych, oraz afiliacji Autora w języku polskim, angielskim, względnie w innych językach. Autor wyraża zgodę na przekazanie właścicielom tychże baz danych w/w informacji.

                                                                                                 3.

W ramach nieodpłatnej publikacji, o której mowa w 1., Autor wyraża zgodę na udostępnianie pełnej wersji elektronicznej swojego artykułu w Internecie oraz w krajowych i zagranicznych bazach, o których mowa w  2.

                                                                                                 4.

 

Autor oświadcza, że jego publikacja jest oryginalna i nie zawiera zapożyczeń z innego dzieła, które mogłoby spowodować odpowiedzialność Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie do tej publikacji nie są ograniczone. Autor poniesie wszelkie koszty i wypłaci odszkodowania, które mogą być skutkiem nieprawdziwości niniejszego oświadczenia.

                                                                                               5.

Autor oświadcza, że w nadesłanym tekście ujawnia wkład poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji) i bierze odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem przesłanego materiału. Tym samym autor przesłanego manuskryptu oświadcza, że jego praca nie nosi znamion „ghostwritingu” i „guest authorshipu”, czyli nieujawniania nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisania autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

                                                                                                 6.

Autorzyoświadczają, że wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji jest następujący:

Lp.

Wyszczególnienie

Autor, udział procentowy

1

Autorstwo koncepcji

 

2

Opracowanie założeń i metod

 

3

Przeprowadzenie badań

 

4

Analiza wyników i sformułowanie wniosków

 

5

Pozostały wkład, jaki? …………………….

 

 

                                                                                                7.

 

Autor oświadcza, iż podaje wszelkie informacje o źródłach finansowania przesłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Jednocześnie Autor informuje, że publikacja jest finansowana z następujących środków: …………………………………………………………………………………….

                                                                                                8.

Autor przyjmuje do wiadomości, iż jest świadomy konsekwencji nierzetelności naukowej, która po wykryciu będzie dokumentowana i ujawniana opinii publicznej, a informacje o niej będą przekazywane do odpowiednich instytucji (uczelni zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, wydawnictw itd.).

 

 

........................., dnia..................                                            

   (miejscowość)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Podpis Autora / Autorów

 

 

 

 

 

-->
Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP