Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla współczesnego wychowania

  • Lucyna Górska

Abstrakt

Czytelnikowi należy się na początku kilka wyjaśnień związanych
z użyciem w tytule określonych terminów. Niektóre z nich
zyskały bowiem wiele znaczeń i mogą być odczytane wbrew
przyjętym intencjom. Słowo pedagogia będzie tu oznaczało –
zgodnie z tym, co sugerowali starożytni Grecy – dzieło wychowywania,
czynności wychowawcze 1. Podążając
za myśleniem starożytnych przyjęto, iż pokrewny pedagogii termin
pedagogika określa refl eksję o wychowaniu i będącą jej
wynikiem wiedzę na jego temat 2. Jest to bardzo szerokie ujęcie
pedagogiki. Dlatego dodajmy od razu, iż kryje ono w sobie
szereg odmian wiedzy o wychowaniu: wiedzę potoczną, wiedzę
osobistą, różne ideologie, myśl literacką, naukę (w tym refl eksję
fi lozofi czną), wiedzę technologiczną, sztukę pedagogiczną.
Pomiędzy pedagogią a pedagogiką dochodzi do złożonych
relacji, właściwych dla związków pomiędzy myślą i działaniem
ludzkim.

Biogram autora

Lucyna Górska
profesor nadzwyczajny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki
Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Górska, L. (2017). Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla współczesnego wychowania. Horyzonty Wychowania, 5(10), 274-288. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1120