„Młodości! ty nad poziomy wylatuj”. Szkice do portretu młodego naukowca w mediach

  • Małgorzata Łosiewicz Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
  • Anna Ryłko-Kurpiewska Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Słowa kluczowe: młodość, media, nauka, wizerunek naukowca, młodzi naukowcy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy przekazów medialnych i wskazanie sposobów charakteryzowania młodych naukowców w mediach.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest ukazanie różnych kryteriów postrzegania młodości i ich odniesienie do badań nad wizerunkiem młodego naukowca w mediach. Wśród metod badawczych wykorzystano badania ilościowe, analizę korpusową i pomocniczo analizę treści oraz analizę komparatywną danych statystycznych i wyników badań wtórnych.

PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Celem pierwszej części jest ukazanie specyfiki postrzegania kategorii młodości na przykładzie badań opinii społecznej i analizy danych statystycznych. W dalszych rozważaniach autorki wskazują, kogo w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego określa się mianem młodego naukowca. Trzecia część wywodu skupia się na zaprezentowaniu specyfiki przedstawiania młodych naukowców w mediach.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Artykuł przedstawia autorską klasyfikację portretów młodego naukowca w mediach. Różnorodność wskazywanych grup jednoznacznie pokazuje nieścisłość i niekonsekwencje w posługiwaniu się określeniem „młody naukowiec”.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Określenie „młody naukowiec” jest wykorzystywane w przekazach medialnych bez odniesienia do wytycznych ustawowych. Ma ono często charakter promocyjny dla innych grup wiekowych biorących udział w przedsięwzięciach z obszaru szeroko rozumianej nauki czy edukacji. Dlatego innowacyjne wydaje się stworzenie autorskiej klasyfikacji portretów młodego naukowca w mediach, która powstała na podstawie analizy przekazów internetowych i porównawczo wypowiedzi prasowych, telewizyjnych i radiowych. Autorki rekomendują wykorzystanie określenia w komunikacji marketingowej dla wzmocnienia funkcji wartościującej w odniesieniu do osób spoza definicji ustawowej młodego naukowca.

Biogramy autorów

Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

specjalista wizerunkowy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca. Opiekun merytoryczny specjalizacji reklama i public relations. Pomysłodawca i członek kapituły konkursu Medi@stery – na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia Public Relations i Promocji Uczelni Polskich „Prom” oraz Zespołu Etyki Słowa RJP PAN. Redaktorka i autorka monografii oraz artykułów, poświęconych problematyce  z zakresu public relations, komunikacji społecznej czy nowych mediów (m.in. Identity and Image in Media Communication). Prowadzi badania w zakresie medialnego wizerunku osób i instytucji, a także strategii komunikacyjnych z wykorzystaniem nowych mediów. Utrzymuje kontakty z praktyką jako ekspert ds. komunikacji społecznej i public relations licznych projektów rynkowych. 

Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

doktor habilitowany nauk o mediach, wykładowca na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego, opiekun merytoryczny specjalizacji Reklama   i Public relations. Kierownik Podyplomowego Studium Reklamy i Marketingu Medialnego Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysłodawca i członek kapituły konkursu Medi@stery – na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Redaktor 4. monografii dotyczących procesu komunikacji w mediach, autorka książek Reklama jako sztuka powtórzeńDzieci jako odbiorcy reklamy telewizyjnej i kilkudziesięciu publikacji poświęconych reklamie i komunikacji społecznej. Od wielu lat realizuje projekty komercyjne w zakresie tworzenia tekstów reklamowych, doradztwa i ekspertyz związanych z komunikacyjnymi aspektami reklamy, tworzeniem nazw  i logotypów.

Bibliografia

am, Stworzył idealne supermodelki. Teraz mówi „nie” terrorowi młodości i doskonałości. Pozyskano z: www.tvn24.pl/kultura-styl.8/stworzyl-supermodelki-mowi-nie-terrorowi-mlodosci-i-doskonalosci,528964.html (dostęp: 26.02.2017).

Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K. i Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.

CBOS. (2012). Polacy wobec własnej starości, Komunikat z badań, BS/94/2012. Warszawa, 3.

Czechowska-Derkacz, B. i Łosiewicz, M. (2015). Uczelnie w medialnym kryzysie – dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 4, 42-61.

Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego. (1996). Warszawa: PWN. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/mlodosc;5452254.html (dostęp: 29.03.2017).

European Commission. (2012). Active Ageing Report, Special Eurobarometer 378. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf (dostęp: 26.02.2017).

Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, 3, 25. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 (dostęp: 26.02.2017).

Gombrowicz, W. (2004). Ferdydurke. Lekcja literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Grupa Wirtualna Polska. (2015). Pokolenie Z – nie warto bronić im dostępu do nowych technologii, dzieci.pl. Pozyskano z: http://dzieci.pl/kat, 1024265,title,Pokolenie-Z-nie-warto-bronic-im-dostepu-do-nowych-technologii,wid,17461223,wiadomosc.html?smgputicaid=618b3b (dostęp: 26.02.2017).

Kielar-Turska, M. (2011). Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN, 202-229.

Łosiewicz, M. i Czechowska-Derkacz, B. (2016). Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 196.

McAfee, A. (2014). Najbardziej niebezpieczna cecha pokolenia Y. Harvard Business Review Polska. Pozyskano z: http://www. hbrp.pl/news.php?id237it (dostęp: 26.02.2017).

Raport strategiczny INTERNET 2015-2016 – IAB Polska. Pozyskano z: iab. org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-2015-2016/ (dostęp: 26.03.2017).

Ryłko-Kurpiewska A. i Gustowski W. (2016). Naukowiec, uczony, badacz. Ocena wizerunku profesji w świetle badań opinii publicznej i wybranych tekstów prezentowanych w polskich mediach. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 141-155.

Słownik języka polskiego. PWN. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/mlodosc; 2483955 (dostęp: 26.02.2017).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2012, poz. 572 (brzmienie od 30 września 2015).

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.ku o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2015, poz. 249 (art. 2 pkt.19).

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki. Dz. U. 2016, poz. 1071.

Opublikowane
2017-11-21
Jak cytować
Łosiewicz, M., & Ryłko-Kurpiewska, A. (2017). „Młodości! ty nad poziomy wylatuj”. Szkice do portretu młodego naukowca w mediach. Horyzonty Wychowania, 16(39), 11-28. https://doi.org/10.17399/HW.2017.163901
Dział
Artykuły tematyczne