Wartości cenione przez pracodawców na rynku pracy w ocenie studentów studiów pierwszego stopnia

  • Teresa Myjak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny
Słowa kluczowe: SŁOWA KLUCZOWE, WARTOŚCI, RYNEK PRACY, PRACA, EDUKACJA, BADANIA WŁASNE

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozpoznanie wartości, które w przekonaniu studentów pierw­szego oraz ostatniego roku studiów stacjonarnych uczelni publicznej są cenione przez pracodaw­ców na współczesnym rynku pracy.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące wartości cenionych przez pracodawców na rynku pracy w odczuciu młodzieży akademickiej. W związku z tym, po analizie literatury przedmiotu, skonstruowano kwestionariusz ankiety, który – jako narzędzie badawcze – posłużył do przeprowadzenia badań własnych. W ar­tykule wykorzystano także wyniki badań wtórnych.

PROCES WYWODU: Punktem wyjścia w niniejszej publikacji jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej rynku pracy i sytuacji młodzieży na tym rynku. Następnie ukazano potrzebę ciągłego uczenia się jednostki oraz różne aspekty pojęcia „wartości”. Końcową część opracowania stanowi przeprowadzone rozumowanie i analiza wyników badań własnych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przedstawione wyniki badań pozwalają wskazać wykładowcom zarządzania oraz pracodawcom, jakie wartości, z perspektywy studentów, są istotne dla pracodaw­ców na rynku pracy, a tym samym ukierunkowywać proces nauczania na kształtowanie właściwych postaw i zachowań w pracy. Badania ukazały zróżnicowane odczucia studentów wobec wartości cenionych przez pracodawców na rynku pracy. Badani studenci za największą wartość cenioną przez pracodawców na rynku pracy uznali kreatywne rozwiązywanie problemów, zaś za najmniej­szą – tworzenie przestrzeni dla własnego rozwoju.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzony wywód pozwala sformułować ogólny wniosek, iż wartości cenione przez pracodawców w odczuciu studentów pierwszego roku studiów licencjackich różnią się nieco od opinii studentów ostatniego roku studiów licencjackich uczelni publicznej.

Bibliografia

Amway Global Entrepreneurship Report 2016. (2017). Pozyskano z: http://www.networkmagazyn. pl/raport_amway_millenialsi_zmienia_rynek_pracy (dostęp: 19.02.2018).

Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Bartkowiak, G. (2014). Człowiek w sytuacji zmian środowiska pracy – wizja rynku pracy – zagrożenia i nowe możliwości.W: M. Jędrzejko i J.A. Malinowski (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia – badania – praktyka. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 359 369.

Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów od spraw personalnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Dawidziuk, R. (2013). Zmiany postaw i sytuacji zawodowej w wyniku ukończenia studiów – rozważania do przeprowadzonych badań. W: N. Iwaszczuk (red.), Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 271 280.

Drynia, O. (2014). Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 28, 187 202.

Faron, A. (2014). Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 26, 231 248.

Głażewska, I. (2013). Metody pobudzania kreatywności w konsultingu i pracy menedżera. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Kraków – Warszawa: Edu-Libri, 221 239.

Jarecki, W. (2016). Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy. Marketing i Rynek, 3, 263 271.

Kotwica, A. i Pondel, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne. W: M. Nycz (red.), Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 13 19.

Lisiecka, K. (2002). Mobilność pracowników w organizacji a ich kreatywność. W: T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Tom 5. Zarządzanie pracą. Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 435 440.

PwC Digital Services. Millennials at work Reshaping the workplace. (2011). Pozyskano z: https://www. pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf (dostęp: 19.02.2018).

Raport: Badanie ankietowe rynku pracy. (2016). Instytut Ekonomiczny NBP. Pozyskano z: http:// www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2016.pdf (dostęp: 20.02.2018).

Sikorski, C. (2006). Kultura organizacyjna. Warszawa: C.H. Beck.

Skrzypek, E. (2000). Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. W: R. Borowiecki (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Akademia Ekonomiczna i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 23 30.

Skrzypek, E. (2004). Wpływ zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym na proces doskonalenia organizacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W: J. Kitowski (red.), Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 150 169.

Smolbik-Jęczmień, A. i Żarczyńska-Dobiesz, A. (2017). Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3 4, 169 184.

Sus, G. (2013), Zawodowa młodzież – szansa na przyszłość, W: Kooperacja dla regionu. Nauka – Biznes – Samorząd. Materiały z konferencji. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 69 73.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, vol. 13, nr 26, 209 230.

Urbański, J. (2004). Rozwój i edukacja pracownika. W: J. Urbański (red.), Rozwój i szkolenie w firmach. Teoria i rzeczywistość. Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, 13 31.

Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horizons of Education, vol. 13, nr 26, 11 31.

Work Service: Tylko praktykowane wartości mogą przyczynić się do sukcesu firmy. (2013). Pozyskano z: https://hrstandard.pl/2013/12/27/work-service-tylko-praktykowane-wartosci-moga-przyczynic-sie-do-sukcesu-firmy/ (dostęp: 20.02.2018).

Zakrzewska, S. (2018). Na jakich absolwentów czekają pracodawcy? Personel Plus, 2, 54 59.

Opublikowane
2018-09-03
Jak cytować
Myjak, T. (2018). Wartości cenione przez pracodawców na rynku pracy w ocenie studentów studiów pierwszego stopnia. Horyzonty Wychowania, 17(41), 191-200. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174113