Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy – polskie rozwiązania prawne i perspektywa pedagogiczna

  • Małgorzata Kozak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny e-mail: mj.kozak@uj.edu.pl
Słowa kluczowe: dziecko, przemoc, prawo, przemoc wobec dziecka

Abstrakt

Artykuł ujmuje problematykę prawa dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Prezentuje koncepcje pedagogicznych i prawnych analiz problemu przemocy wobec dziecka. Omówiona została tu normatywna koncepcja zabezpieczenia jednej z podstawowych potrzeb dzieciństwa – potrzeby bezpieczeństwa – oraz podjęta została analiza stanu przepisów prawnych, instytucji i procedur w zakresie ochrony i dochodzenia prawa dziecka do wolności od wszelkich form przemocy w prawie polskim. Analizie poddano dylematy definicyjne kategorii przemocy wobec dziecka i ukazano podstawowe przesłanki diagnostyczne tego zjawiska. Ważnym celem prezentowanego tekstu jest wskazanie konkretnych kompetencji oraz uprawnień nauczycieli i pedagogów w obszarze zabezpieczania tego prawa, a także wyznaczenie kierunków zmian w zakresie pełnej jego realizacji.

Bibliografia

Ariès P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.

Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska, eds. E. Czyż, J. Szymańczak, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1995.

Farson R., O wynalezieniu dzieci, in: Edukacja i wyzwolenie, ed. K. Blusz, Oficyna Wydawnicza “Impuls, Kraków 1992.

Frączek A., Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii społecznej, PAN, Wrocław 1979.

Helfer R.E., The developmental bassis of child abuse and neglect, Chicago 1987.

Houghton D.M., Working with children, London 1995.

Jarosz E., Nowak A., Dzieci ofiary przemocy w rodzinie.

Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2012.

Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Kamińska K., Dobro dziecka w dyskursie państwo – rodzina, inaczej o przemocy domowej, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2010.

Kempe C.H., Silverman F.N., Steele B.F., Droegemueller W., Silver H., The battered child syndrome, “Journal of American Medical Association” 1962, nr 181, p. 17.

Kodeks karny. Część ogólna Komentarz art. 1-116, ed. A Zoll, Issue 4,Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2012.

Margolis A., Zespół dziecka maltretowanego, diagnostyka medyczna, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998.

Mellibruda J., Oblicza przemocy, Wydawnictwo “Remedium”, Warszawa 1993.

Pietruszka M., Przemoc – wyzwanie dla świata. Światowy Raport WHO, “Niebieska Linia” 6/23/2002.

Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994.

Silverman F., Unrecognisedtrauma in infants. The battered child syndrome and the syndrome of Ambroise Tardieu, “Radiology” 1972/104.

Sztander W., Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy, “Niebieska Linia” nr 5, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1999.

Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Wilk J., Kim jest dziecko, in: W służbie dziecku, ed. J. Wilk, vol. I, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Lublin 2003.

Wiszczun E., Rozwój przejawów patologii społecznej jako konsekwencja przemocy w rodzinie, in: Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacja dzieci i młodzieży w procesie transformacji, ed. J. Sztumski, Katowice 2006.

(access: 05.01.2014).

Legal acts and sources

Constitution of the Republic of Poland dated 2 April 1997, “Journal of Laws” 1997, no. 78, item 483.

Act of 6 June 1996 The Criminal Code, “Journal of Laws” 1996, no. 88, item 553 as amended.

Prevention of Domestic Violence Act dated 29 July 2005, “Journal of Laws” 2005, no. 180, item 1493.

Convention the rights of a child, “Journal of Laws” 1991, no. 120, item 526.

Family and Care Code of 25 February 1964 “Journal of Laws” 1964, no. 9, item 59.

Act of 6 June 1997, The Criminal Code, “Journal of Laws” 1997, no. 88, item 553 as amended.

The Supreme Court Resolution of 9 June 1976 ( VI KZP 13/75), OSNKW 1976, no. 78, item 86.

Justification to the ruling of 27 February 2002 (II KKN 17/00), OSNKW 2002, no. 7-8, item 55.

Opublikowane
2014-03-30
Jak cytować
Kozak, M. (2014). Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy – polskie rozwiązania prawne i perspektywa pedagogiczna. Horyzonty Wychowania, 13(25), 87-100. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/14
Dział
Artykuły tematyczne