Kompetencje i motywacje studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  • Wojciech Popczyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, pasja, zachowania przedsiębiorcze, system oświaty

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest rozpoznanie i ocena kompetencji miękkich studentów I roku zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, które mają kluczowe znaczenie dla ich przyszłych karier oraz osiągnięć zawodowych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy polski system oświaty kształci kompetencje młodego pokolenia pożądane  z punktu widzenia ekonomii XXI wieku. Wyniki badań ilościowych przeprowadzone na próbie 260 studentów pomogą odpowiedzieć na to pytanie.

PROCES WYWODU: Czas efektywnego kształcenia kompetencji miękkich przypada na okres szkoły podstawowej i szkoły średniej. Socjalizacja młodych ludzi pod tym względem dopiero na późniejszym etapie edukacji jest  mniej efektywna. Pasja jako jedna z kompetencji miękkich jest głównym motywatorem i siłą napędową zachowań przedsiębiorczych. Aby odkrywać i rozwijać pasje u młodych ludzi musi istnieć równowaga między obowiązkami szkolnymi a czasem, przeznaczonym na inne aktywności zaspakajające ich potrzeby emocjonalne i społeczne.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: System oświaty w Polsce nie sprzyja kształceniu kompetencji miękkich młodego pokolenia na miarę oczekiwań gospodarki XXI wieku. Studenci pochodzący z rodzin przedsiębiorczych mają lepiej rozwinięte kompetencje miękkie, co świadczy o sile socjalizacji w rodzinach przedsiębiorczych i jej słabości w środowisku szkolnym.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: System oświaty w Polsce wymaga pilnej reformy programowej, która powinna polegać na radykalnej redukcji treści kognitywnych, werbalnych na rzecz kształcenia kompetencji miękkich i umiejętności praktycznych.  

SŁOWA KLUCZOWE: kompetencje miękkie, pasja, zachowania przedsiębiorcze, system oświaty

Biogram autora

Wojciech Popczyk, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
Domeną badawczą i edukacyjną Autora jest zarządzanie strategiczne a w jego ramach zarządzanie międzynarodowe oraz zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym. Jest jednym z pionierów nowej specjalności w naukach o zarządzaniu w Polsce- zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym. Jest współautorem pierwszych badań polskich przedsiębiorstw rodzinnych, pierwszej monografii biznesowej o funkcjonowaniu tych podmiotów (uhonorowaną nagrodą Ministra oraz Nagrodą im. Karola Adamieckiego) a także autorem pierwszych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej wdrożonych na Uniwersytecie Łódzkim.

Bibliografia

Berger, P.L. i Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality. New York: Penguin Books.

Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J. i Drnovsek, M. (2009). The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion. Academy of Management Review, Vol. 34, No. 3.

Deci, E.L. i Ryan, R.M. (2000). The „what” and „why” of goal pursuits: Human needs and the self‑determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11.

Dudzikowa, M., Jaskulska, S. i Bochno, E. (2016). Szkoła w metafazie militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dziewońska, E. (2016). Wybrane aspekty kształtowania kompetencji miękkich na przykładzie absolwentów kierunku kosmetologia. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34.

Huppert, F.A. (2009). Psychological well‑being: Evidence regarding its cause and consequences. Applied Psychology: Health and Well‑Being. Pozyskano z: https://pdfs.semanticscholar.org/7af6 (dostęp: 08.03.2018).

Kwieciński, Z. i Śliwerski, B. (2003). Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koźmiński, A.K. (2002). Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, W: G.W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki – perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Popczyk, W. (2013). Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Łódź: WUŁ.

Popczyk, W. (2016). Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Horyzonty Wychowania, Vol. 15, No. 34.

Smółka, P. (2007). Generator Charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera. Gliwice: Sensus.

Śliwerski, B. (2012). Krytycznie o polskiej oświacie. Pozyskano z: http://sliwerski‑pedagog.blogspot.com/2012/04/ (dostęp: 10.03.2018).

Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski, B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka w edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Tubbs, S.L. i Schulz, E. (2006). Exploring a Taxonomy of Global leadership Competencies and Meta‑competencies. The Journal of American Academy of Business, Vol. 8, No. 2.

Vallerand, R.J. (2008). On the Psychology of Passion: In Search of What Makes People’s Lives Most Worth Living. Canadian Psychology, Vol. 49, No. 1.

Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane
2018-09-06
Jak cytować
Popczyk, W. (2018). Kompetencje i motywacje studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Horyzonty Wychowania, 17(42), 219-226. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174217