Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych

  • Teresa Łuczka Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
  • Ewa Gano Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawy przedsiębiorcze, uczniowie szkół średnich

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest charakterystyka postaw przedsiębiorczych młodzieży szkół średnich. W artykule przedstawiono postawy przedsiębiorcze młodzieży z punktu widzenia ich samooceny, barier i czynników motywujących do otwierania własnej działalności gospodarczej. Przedstawiono wyniki badań  zrealizowanych w grupie 600 osób, kształcących się w ostatnich klasach szkół średnich.

PROBLEM i METODY BADAWCZE: Badania przeprowadzono za pomocą  ankiety audytoryjnej wśród młodzieży szkół średnich. W badaniach przyjęto  kryterium płci, rodzaju szkoły oraz miejsca zamieszkania respondentów. Pytania dotyczyły: (1) oceny postaw przedsiębiorczych, (2) stanu wiedzy w tym zakresie, oraz  (3) barier i (4) czynników motywujących uruchamianie działalności gospodarczej.

PROCES WYWODU: Pierwszą cześć artykułu stanowią rozważania wokół definicji pojęcia przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. W części empirycznej zawarto wyniki badań przeprowadzonych przez autorki: zbadano wybrane cechy wewnętrzne badanych uczniów, określono intencje przedsiębiorcze młodzieży, a także wskazano bariery i czynniki motywujące rozwój postaw przedsiębiorczych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Postawom przedsiębiorczym uczniów szkół średnich towarzyszy wiele barier i ograniczeń często niejednoznacznych. Gotowość do podjęcia działalności gospodarczej stymulowana jest przez wiele czynników, których działanie podlega określonemu wpływowi przyjętych kryteriów.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych uczniów szkół średnich poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy powinno skutkować wzrostem postaw przedsiębiorczych i – w konsekwencji - liczby tworzonych przedsiębiorstw. Tendencja ta nie tylko może mieć pozytywny wpływ na wzrost nowych oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw otwieranych przez osoby wchodzące na rynek pracy, ale również na rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej czy krajowej.

Biogram autora

Teresa Łuczka, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

studia, stopnie i tytuły naukowe: prof. dr hab.; liczba wypromowanych doktorów: 6; publikacje (łącznie): 119, w  tym książki: 4; rozdziały w  monografiach: 22; artykuły w czasopismach: 93; granty krajowe: kierownik grantu badawczego z zakresu przedsiębiorczości; wykonawca projektu Foresight; wykonawca projektu badawczego z zakresu kształtowania polityki rozwoju regionalnego w Wielkopolsce; staże zagraniczne: Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Friedrich Ebert Stiftung (Niemcy), Bürges Förderungsbank-Ősterreich (Austria), Freie Universität Berlin (Niemcy), Fachhochschule Stralsund (Niemcy); nagrody i  wyróżnienia: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Medal za Długoletnią Służbę; Srebrna Odznaka PTE; pełnione funkcje: kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie; kierownik Studiów Doktoranckich na WIiZ PP; dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania w PWSZ w  Lesznie; towarzystwa naukowe: PAN – czł. Komisji Nauk Organizacji i  Zarządzania przy Oddz. PAN w Poznaniu; PTE – czł.; szczególne osiągnięcia: 11 Nagr. Rektora PP

Bibliografia

Casson, M. (1982). The Enterpreneur. The Economic Theory. Totowa New Jersey: Barnes&Noble Books.

Encyklopedia PWN. Pozyskano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przedsiebiorczosc;3963281.html (dostęp: 12.12.2017).

GUS. (2017). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2017. Warszawa: GUS.

GUS. (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2017. Warszawa: GUS.

Kosała, M. (2014). Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Horyzonty Wychowania, 13(28), 317-340.

Kosała, M. i Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie – wybrane aspekty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 357-364.

Łuczka, T. (2007). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47.

Małecka, J. (2016). Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej. Marketing i Zarządzanie, 2(43), 117-129.

Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 164-172.

Raport o stanie sektora MSP w Polsce. (2016). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska. (2015). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Siemieniak, P. i Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory & Practice, 3(33), 669-694.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.

Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczości i Zarządzanie, t. XVI, z. 7 cz. III: Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, 25-40.

Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości jej cele i rodzaje. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ, 26-38.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Łuczka, T., & Gano, E. (2019). Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych. Horyzonty Wychowania, 17(43), 143-155. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1554