Dobre praktyki w zakresie relacji szkół wyższych z absolwentami w świetle wyników badań empirycznych

  • Andżelika Kuźnar Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomii Międzynarodowej
  • Joanna Żukowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Otoczenia Biznesu
Słowa kluczowe: szkoła wyższa, absolwenci, dobre praktyki, fundraising, friendraising

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy modeli współpracy szkół wyższych z absolwentami oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

PROBLEM i METODY BADAWCZE: Formułujemy następujące tezy badawcze: uczelnie potrzebują relacji z absolwentami; absolwenci potrzebują relacji z uczelnią. Metodę badawczą oparto na analizie wyników badania ankietowego przeprowadzonego online w 28 szkołach wyższych w 19 państwach. Dodatkowym źródłem informacji były studia literaturowe, strony internetowe, diagnoza sytuacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz doświadczenia autorek, wizytujących w przeszłości niektóre z badanych szkół wyższych.  

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z czterech części. Pierwsze dwie poświęcone są  korzyściom ze współpracy szkół wyższych z absolwentami dla: uczelni i absolwentów. W części trzeciej sygnalizujemy ograniczenia współpracy. Część czwarta zawiera wnioski i rekomendacje.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Szkoły wyższe są świadome korzyści płynących z utrzymywania relacji z absolwentami. Jakość tej współpracy nie jest satysfakcjonująca i niezbędne są działania służące uporządkowaniu tych relacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przedmiot badania koncentruje się na przypadku SGH, z tego względu rekomendacje mają charakter szczegółowy i dotyczą wskazanej uczelni. SGH powinna jasno określić cele i priorytety współpracy z absolwentami. Priorytetem powinno być uporządkowanie tych relacji i nakreślenie pożądanego modelu współpracy. Rekomendujemy, by w długim okresie dążyć do powstania jednej organizacji absolwentów, związanej instytucjonalnie z uczelnią.

Bibliografia

ALK. Pozyskano z: https://kariera.kozminski.edu.pl/absolwenci/lwy-kozminskiego/laureaci/ (dostęp: 15.02.2018).

Bryła, P., Jurczyk, T. i Domański, T. (2013). Korzyści współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym – próba typologii. Marketing i Rynek, 4.

Cannon, T. (2015). The importance of the alumni network. Pozyskano z: https://www.redbrickresearch.com/2015/10/29/the-importance-of-the-alumni-network/ (dostęp:12.02.2018).

CERPhi. (2015). An overview of philanthropy in Europe. Pozyskano z: http://efc.issuelab.org/resource/an-overview-of-philanthropy-in-europe.html (dostęp: 12.02.2018).

Coll, G. i Tsao, J. (2005). To give or not to give: Factors determining alumni intent to make donations as a PR outcome. Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 59, Issue 4.

Daly, S. (2013). Philanthropy, the new professionals and higher education: the advent of Directors of Development and Alumni Relations. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 35, No. 1, 21-33.

Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji uczelnia – student – absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia. (2013). Raport z badania pogłębionego. Warszawa.

Feudi, J.A. i Clifford, P.J. (red.). (2002). Alumni Clubs and Chapters. New York: CASE.

Harrison, W.B. (1995). College Relations and Fund-Raising Expenditures: Influencing the Probability of Alumni Giving to Higher Education. Economics of Education Review, Vol. 14, Issue 1, 73-84.

Hashim, N., Kee, P.Ch. i Rahman, M. (2014). Attempt to Solving Situational Problem of Alumni Employability. Social Behavioral Science, 155, 380-385.

Kamiński, T. (2014). Uczelnie i absolwenci – dobre praktyki. Pozyskano z: http://obywatelenauki.pl/2014/06/uczelnie-i-absolwenci-dobre-praktyki-tekst-tomasza-kaminskiego/ (dostęp: 12.02.2018).

Levine, W. (2008). Communications and alumni relations: What is the correlation between an institution’s communications vehicles and alumni annual giving? International Journal of Educational Advancement, Vol. 8, Issue 3/4, 176-197.

Łazorko, K. (2016). Działania marketingowe ukierunkowane na absolwentów uczelni wyższych w Polsce – diagnoza głównych problemów. Handel Wewnętrzny. 2(361), 280-290.

Meer, J. i Rosen, H.S. (2012). Does Generousity bedget Generousity? Alumni giving and undergraduate financial aid. Economics of Education Review, 31.

Muller, S. (1986). The Definition and Philosophy of Institutional Advancement. W: A.W. Rowland (red.), Handbook on Institutional Advancement, 2nd ed., San Francisco: Jossey-Bass.

Parsons, P. i Wethington D. (1996). Fund-raising appeals to alumni: Two experiments. Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 52, Issue 1.

SGH. Pozyskano z: http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/zbiory/absolwenci/Strony/default.aspx (dostęp: 15.02.2018).

Stevick, T.R. (2010). Integrating Development, Alumni Relations, and Marketing for Fundraising Success. New Directions For Higher Education, Vol. 2010, Issue 149, 57-64.

Studiuj praktycznie. (2018). Pozyskano z: http://firma.sgh.waw.pl/pl/sp/Strony/default.aspx (dostęp:

02.2018).

Tett, G. (2012). Charity begins with a tax break. Financial Times, May 12. Pozyskano z: https://www.ft.com/content/3b2b3bb2-9a3d-11e1-aa6d-00144feabdc0 (dostęp: 12.03.2018).

The Importance of Alumni Relations. (2013). Pozyskano z: http://www.supportingeducation.org/2013/01/10/importance-alumni-relations/ (dostęp: 12.03.2018).

UEK. Pozyskano z: http://uek.krakow.pl/pl/absolwenci/znani-absolwenci.html (dostęp: 15.02.2018).

UEK. Pozyskano z: https://absolwent.umk.pl/o_absolwentach (dostęp: 15.02.2018).

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Kuźnar, A., & Żukowska, J. (2019). Dobre praktyki w zakresie relacji szkół wyższych z absolwentami w świetle wyników badań empirycznych. Horyzonty Wychowania, 17(43), 157-165. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1563