Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)

Słowa kluczowe: system szkolnictwa wyższego, reforma systemu szkolnictwa wyższego, przemiany modeli szkół wyższych, edukacja akademicka

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku będzie zmieniał się model uniwersytetu przedsiębiorczego w kontekście proponowanych zmian legislacyjnych (Ustawa 2.0)?

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem naukowym jest określenie kierunku modyfikacji modelu uczelni w wyniku proponowanych zmian legislacyjnych.

PROCES WYWODU: W artykule zastosowano metodę analizy dokumentów i literatury w powyższym zakresie. Praca zawiera charakterystykę przyczyn i ograniczeń funkcjonowania modelu przedsiębiorczego w polskich uczelniach. Następnie skoncentrowano się na konsekwencjach zmian legislacyjnych od 2011 r. i analizie propozycji do zmian w ustawie (Ustawa 2.0). W końcowej części podjęta została próba określenia kierunku zmian modelu uczelni w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W wyniku przeprowadzonej analizy uwidacznia się tendencja do dalszej koncentracji na modelu przedsiębiorczym uczelni z większym zróżnicowaniem zadań ze względu na odmienne profile szkół wyższych. Przedsiębiorczość uczelni w Polsce w dalszym ciągu dotyczyć będzie zarówno działalności naukowej, jak i dydaktycznej.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Propozycje do zmian w Ustawie 2.0 uwidaczniają zwiększony nacisk i wymagania związane z działalnością naukową uczelni. Dostrzegalna jest również potrzeba zmian strukturalnych w szkołach wyższych. Wszystko to stanowić będzie duże wyzwanie dla szkolnictwa wyższego i jego pracowników po wprowadzeniu znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Biogram autora

Danuta Wiśniewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej
asystent, Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej Katedry Peedagogiki

Bibliografia

BBauman, Z. (2012). O edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Cichoń, S. (2013). Szkoła wyższa jako nowoczesna organizacja. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(61),139-154.

Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Fabryki dyplomów czy uniwersitas? O nadwiślańskiej wersji przemian w edukacji akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ćwikliński, A. (2014). Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jasiński, A.H. (2016). Polski uniwersytet na drodze do uniwersytetu przedsiębiorczego. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4(210), 469-486.

Kwiek, M. (2018). Ustawa 2.0 a mierzalność i porównywalność osiągnięć naukowych. Nauka, 1, 65-86.

Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A. i Wolszczak-Derkacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Pląsek, R. (2016). Szkolnictwo wyższe – między utopijną wizją a rzeczywistością. W: J. Gromysz i R. Włodarczyk (red.), Utopia a edukacja. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 175-183.

Prokou, E. (2008). The Emphasis on Employability and the Changing Role of the University in Europe. Higher Education in Europe, Vol. 33, No. 4, December, 387-394.

Sułkowski, Ł. (2016.) Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Netografia

http://www.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/uniwersytet-im-a-mickiewicza.html (dostęp: 02.01.2017).

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_06/dc6c533273d75b10a8b8cd123a2159dc.pdf (dostęp:

01.2017).

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal.2016_06/26c934585d3e19c0dc442ebae641ad88.pdf (dostęp:

01.2017).

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Wiśniewska, D. (2019). Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). Horyzonty Wychowania, 17(44), 83-92. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1579