Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego

Słowa kluczowe: postawy wobec globalizacji, antyglobalizm, alterglobalizm, przedsiębiorczość, postawy konsumenckie

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ukazanie postaw uczniów szkoły średniej (przyszłych maturzystów) wobec wybranych zagadnień związanych z problematyką współczesnych wyzwań rozwoju globalnego (w tym antyglobalizmu i alterglobalizmu) w kontekście szeroko pojętych stosunków międzynarodowych.

PROBLEM i METODY BADAWCZE: Podstawowymi problemami badawczymi poddanymi analizie w publikacji są poziom znajomości przez ankietowane osoby tematyki rozwoju globalnego oraz możliwe postawy wobec wyzwań, jakie niosą procesy globalizacji. W opracowaniu dokonano analizy wybranej literatury przedmiotu w przedmiotowym zakresie, a przyjętą metodą badawczą była ankieta składająca się z 10 pytań wielokrotnego wyboru.  Autor w sposób szczegółowo omówił uzyskane odpowiedzi i podzielił się przemyśleniami związanymi z percepcją maturzystów w analizowanym zakresie.

PROCES WYWODU: Zdaniem autora artykułu wysoki poziom wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie, znajomość współczesnych wyzwań globalizacji i rozwoju stosunków międzynarodowych może skutkować wybieraniem dalszego sprecyzowanego tematycznie modelu kształcenia, podejmowaniem w przyszłości prób rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz kreowaniem określonych postaw konsumenckich.     

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Bazując na podstawie wyników 48 ankiet (dwie klasy maturalne) autor stwierdził, iż poziom wiedzy uczniów ostatnich klas liceum w analizowanych zakresie jest na stosunkowo wysokim poziomie. Niewielka tylko część maturzystów nie spotkała się z zagadnieniami dotyczącymi antyglobalizmu i alterglobalizmu.  

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zdaniem autora część badanych maturzystów może wybrać studia ekonomiczne, a w przyszłości prezentować postawy przedsiębiorcze. Warto do programu nauczania wprowadzić więcej tematyki związanej ze świadomym budowaniem postaw konsumenckich.

Bibliografia

Bakan, J. (2006). Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Warszawa: Wydawnictwo Lepszy Świat.

Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Borowiec, M. i Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321-332.

Bourguignon, F. (2017). The globalization of inequality. Princeton: Princeton University Press.

Czerniawska, M. (2010). Kolektywizm versus indywidualizm – zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych. Studium interdyscyplinarne. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Ćwikliński, A. (2005). Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091-1110.

Flejterski, S. (2011). Proglobaliści, antyglobaliści i alterglobaliści. Spojrzenie z punktu widzenia zarządzania finansami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 38, 243-254.

Gawor, L. (2006). Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyjne alternatywy. Problemy Ekorozwoju, 1(1), 41-48.

Kowalik, T. (2011). Kryzys systemu w perspektywie alterglobalizmu. W: G.W. Kołodko (red.), Globalizacja,

kryzys i co dalej. Warszawa: Poltext, 61.

Kukla, D. (2009). Edukacja i rynek pracy w dobie globalizacji. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 18, 59-72.

Liberska, B. (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE.

Łączek, T. (2016). Sukces życiowy młodzieży w zglobalizowanym świecie. W: V. Tanaś i W. Welskop

(red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 315-323.

Maciejewski, G. (2015). Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji. Marketing i Rynek, 2 (CD), 166-167.

Marciniak, M. (2011). Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej – perspektywa Baumanowska. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Michałowska, D.A. (2013). Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Micklethwait, J. i Wooldridge, A. (2003). Czas przyszły doskonały: wyzwania i ukryte obietnice globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Reykowski, J. (1992). Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych. Przegląd Psychologiczny, 35, 147-171.

Senejko, A. i Łoś, Z. (2017). Postawy wobec globalizacji a style tożsamości. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 19(2), 297-314.

Stiglitz, J.E. (2002). Globalization and its discontents. New York: Norton.

Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczęsny, W.W. (2001). Edukacja moralna. Logos. Antropos. Praksis. Etos. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Szymański, M.J. (2007). Pedagogika emancypacyjna – szanse i bariery. W: E. Rogalski (red.), Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce. Białystok: Wydawnictwo NWSP, 45-53.

Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: PWN.

Zysk, W. (2014). Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw – pokryzysowe next steps. Prakseologia, 156, 107-133.

Zysk, W. (2016). Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 311-321.

Zysk, W. (2017). Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises: Implications for the V4 Countries. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May. Prague, 1155-1165.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Zysk, W. (2019). Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego. Horyzonty Wychowania, 17(44), 219-227. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1583