Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, kapitał ludzki, rozwój wiedzy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza wpływu realizacji działań przedsiębiorczych w środowisku akademickim na podnoszenie jakości kapitału ludzkiego

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem sformułowano następująco: jakie kompetencje są nabywane w ramach realizacji przedsięwzięcia akademickiego? Przeprowadzoną analizę oparto na wynikach jakościowych badań empirycznych 52 przedsiębiorstw wywodzących się ze środowiska akademickiego.

PROCES WYWODU: Realizacja przedsięwzięcia akademickiego, a w szczególności przechodzenie na poszczególne etapy jego rozwoju, związana jest z pozyskaniem szeregu kompetencji. Zostały one zidentyfikowane na podstawie wykorzystaniu modelu zakładającego pięć etapów rozwoju przedsięwzięcia.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza wykazała możliwość powiązania procesu realizacji przedsięwzięcia akademickiego z procesem rozwoju kapitału ludzkiego. Uwidoczniono, iż w wyniku realizacji procesu przedsiębiorczego zmianie ulegają wszystkie komponenty kapitału ludzkiego zaangażowanego w ten proces: wiedza, umiejętności oraz zdolności.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Niezależnie od powodzenia akademickiego przedsięwzięcia biznesowego jego realizacja powoduje wzbogacenie kapitału ludzkiego. Im więcej etapów rozwoju przejdą przedsięwzięcia, tym bogatszy wachlarz kompetencji zostanie wykształcony, gdyż każdy kolejny z nich wymaga określonego, odmiennego niż etapy poprzednie zestawu cech.

Biogramy autorów

Katarzyna Łobacz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katarzyna Łobacz, doktor nauk ekonomicznych, specjalista w obszarze rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, szczególnie przedsięwzięć akademickich opartych na wiedzy, posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi badawczymi oraz wdrożeniowymi, aktywnie zaanagzowana w rozwijanie organizacji wspierających rozwój innowacyjności w regionie zachodniopomorskim (m.in. Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, Naczelna Organizacja Techniczna Rada Regionu Zachodniopomorskiego), laureatka wielu nagród za działalność naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową
Paweł Głodek, Uniwersytet Łódzki
  

dr Paweł Głodek

Tel.:

(+48) 42 635-51-97

E-mail:

głodek@uni.lodz.pl

 

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki,

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź,

www.wz.uni.lodz.pl

Bibliografia

Afiouni, F. (2013). Human capital management: a new name for HRM? International Journal of Learning and Intellectual Capital, 10(1), 18-34.

Alvarez, S.A. i Buzenitz, L.W. (2001). The entrepreneurship of resource-based theory. Journal of Management, 27(12), 755-775.

Amaral, A.M., Baptista, R. i Lima, F. (2011). Serial entrepreneurship: The impact of human capital on time to re-entry. Small Business Economics, 37(1), 1-21.

Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M. i Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badań. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Baptista, R., Karaöz, M. i Mendonça, J. (2014).The impact of human capital on the early success of necessity versus opportunity-based entrepreneurs. Small Business Economics, 42(4), 831-847.

Barro, R. (2001). Human Capital and Growth. American Economic Review, 91, 2-17.

Cichy, K. i Malaga, K. (2007). Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego. W: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

European Trend Chart on Innovation, Policy Benchmarking Workshop. (2002). The changing role of public support to academic spin-off’s, Conclusions.

Global Entrepreneurship Monitor: National Entrepreneurship Assessment – United States of America. (1999). Kansas City: Kauffman Centre for Entrepreneurial Leadership.

Gries, T. i Naudé, W.A. (2011). Entrepreneurship and human development: A capability approach. Journal of Public Economics, 3(1), 216-224.

Lundvall, B.-Å. (1992). National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter.

Lynn, G.S., Morone, J.G. i Paulson, A.S. (1996). Marketing and discontinuous innovation: The probe and learn process. California Management Review, 38(3), 8-37.

Łobacz, K. (2012). Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości. Rozprawa doktorska, maszynopis powielony. Szczecin.

Matusiak, K.B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje. Radom–Łódź: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Mazzarol, T. (2011). Entrepreneurship and innovation. Readings and cases. Second ed., Prahran, Victoria: Tilde University Press.

Nelson, R. i Winter, S. (1977). An evolutionary theory of economic change. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Oppenheim, A.N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Rappert, B., Webster A. i Charles D. (1999). Making sense of diversity and reluctance: academic-industrial relations and intellectual property. Research Policy, 28(9), 873-890.

Rasca, L. (2017). Human resources challenges for the 21st century. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 11(1), 475-481.

Sagar, A. i Zwaan, B. van der (2006). Technological innovation in the energy sector: R&D, deployment and learning by doing. Energy Policy, 34, 2001-2008.

Stam, E., Audretsch, D.B. i Meijaard, J. (2008). Renascent entrepreneurship. Journal of Evolutionary Economics, 18, 493-507.

Unger, J.M., Rauch, R., Frese, M. i Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: a meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341-358.

Walker, J.W. (2001). Human capital: beyond HR? HR. Human Resource Planning, 24(2), 4-5.

Yin, R.K. (1989). Case study research: design and methods. London: Sage Publications.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Łobacz, K., & Głodek, P. (2019). Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Horyzonty Wychowania, 17(44), 167-177. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1585