Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse".

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, edukacja przedsiębiorczości, przedsiębiorczość akademicka, projekt edukacyjny

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania studium przypadku jako metody wspierającej nauczanie przedsiębiorczości na uczelni wyższej w ramach praktycznego profilu studiów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W trakcie realizacji projektów w formie studium przypadku występują niekiedy problemy po stronie studentów, jak również organizacji, które nie są przekonane do takiej formy współpracy ze środowiskiem akademickim. Analizie zostaną poddane prace studentów wykonane w ostatnich dwóch latach według przyjętych kryteriów. W ten sposób autorzy referatu będą próbowali określić i poddać ocenie problemy występujące w realizacji projektów oraz sformułować rekomendacje dla realizacji podobnych projektów w przyszłości.

PROCES WYWODU: W pierwszej części artykułu zaprezentowano zasady wykorzystania studium przypadku w ramach realizacji projektów przez studentów. Następnie zaprezentowano założenia merytoryczne dotyczące realizacji projektów w trybie czterosemestralnym na studiach I stopnia. W podsumowaniu sformułowano wnioski wraz z rekomendacjami dotyczącymi zaprezentowanej metody wspierającej proces nauczania przedsiębiorczości.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykule dokonano analizy 55 projektów wykonanych przez studentów w dwóch cyklach kształcenia w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018. Wskazano na główne czynniki sukcesu tego typu projektów ze szczególnym podkreśleniem ścisłej współpracy uczelni wyższej i środowiska biznesowego.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zaprezentowany sposób realizacji zajęć dydaktycznych w ramach praktycznego profilu studiów wydaje się interesujący i możliwy do rozwijania w przyszłości jako innowacyjne rozwiązanie edukacyjne.

Bibliografia

Bieniok, H., Ingram, M. i Marek, J. (1999). Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania

przedsiębiorstwem. Katowice: AE Katowice.

Brzezińska, E. (2002). Aktywizujące metody kształcenia. W: M. Jaroszewska i D. Ekiert-Oldroyd (red.), Aktywne metody nauczania w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Daszkiewicz, N. (2014). Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, Vol. 13, No. 26, 165-177.

Flak, O. i Głód, G. (2012). Konkurencyjni przetrwają. Warszawa: Difin.

Gaweł, A. i Pietrzykowski, M. (2014). „Studium przypadku” jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania. ZZL (HRM), 1, 83-94.

Majchrzak, I. (2017). Możliwości wykorzystania metody projektów w dydaktyce szkoły wyższej na przykładzie zajęć z rachunkowości projektów. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 335(87)2, 155-165.

Matejun, M. (2011). Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 666. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 203-213.

Pizło, W. (2009). Studium przypadku jako metoda badawcza w naukach ekonomicznych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, t. XI, z. 5, 246-251.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016, poz. 1596).

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.Wójcik, P. (2013).

Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu. E-mentor, 1(48), 17-22.

Wróblewska, W. (2012). Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. E-mentor, 1(43), 14-19.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Głód, G., & Raczyńska, E. (2019). Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse". Horyzonty Wychowania, 17(44), 199-208. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1587