Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność uczelni, edukacja, zrównoważony rozwój, uczelnie techniczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie istniejącej oferty edukacyjnej polskich uczelni technicznych w obszarze CSR w świetle krajowych tendencji oraz działań podejmowanych w otoczeniu organizacji, a także wskazanie kierunków dalszych działań uczelni związanych z opracowaniem kompleksowej oferty edukacyjnej.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Istotne jest wskazanie, czy obecny kształt oferty edukacyjnej polskich publicznych uczelni technicznych odpowiada zidentyfikowanym trendom w otoczeniu
społeczno-gospodarczym szkół wyższych. W badaniach wykorzystano metodę analizy dokumentów oraz studium przypadku obejmujące 18 polskich publicznych uczelni technicznych.


PROCES WYWODU: Autorzy wskazują tendencje w zakresie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności w Polsce, w tym działania uczelni na rzecz jej upowszechnienia. Następnie dokonują analizy aktywności uczelni w obszarze edukacji, po czym, opierając się na międzynarodowych dobrych praktykach i postulatach własnych uczelni, wskazują kierunki dalszych działań.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza stanu edukacji polskich uczelni technicznych w zakresie społecznej odpowiedzialności wskazuje obszary, które wymagają większej aktywności. Programy
studiów realizowane na 18 uczelniach technicznych nie uwzględniają obecnie w pełni przekazywania wiedzy niezbędnej w kontekście wyzwań, jakie zrównoważony rozwój stawia przed kadrami przemysłu i absolwentami uczelni technicznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Tworzenie oferty edukacyjnej upowszechniającej ideę społecznej odpowiedzialności powinno poprzedzić opracowanie strategii CSR szkoły wyższej
uwzględniającej badania i analizy potrzeb interesariuszy. Postulaty zrównoważonego rozwoju ł a t w i e j  b y ł o b y  r e a l i z o w a ć poprzez powołanie jednostek odpowiedzialnych za te zagadnienia
w strukturach uczelni.

Bibliografia

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. (2017). Ministerstwo Rozwoju. Pozyskano z:

http://www.mr.gov.pl/media/46898/Deklaracja_SOU.pdf (dostęp: 20.03.2018).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki.

Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Giuffré, L. i Ratto, S.E. (2014). A New Paradigm in Higher Education: University Social Responsibility (USR). Journal of Education & Human Development, 3(1), 231-238.

Kolk, A. i Van Tulder, R. (2010). International business, corporate social responsibility and sustainable development. International Business Review, 19(2), 119-125.

MIT Office of Sustainability. Pozyskano z: www.sustainability.mit.edu (dostęp: 20.03.2018).

Raport społeczny Akademii Górniczo‑Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2017). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pozyskano z: www.agh.edu.

pl (dostęp: 05.01.2019).

Shek, D.T. i Hollister, R.M. (2017). University Social Responsibility and Quality of Life. Singapur: Springer Nature Singapore.

Sustainable Stanford Portal. Pozyskano z: www.sustainable.stanford.edu (dostęp: 20.03.2018).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, Nr 164, poz. 1365.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Ustawę z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2017, poz.61.

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – publiczne uczelnie akademickie. Pozyskano z: www.nauka.gov.pl (dostęp: 15.03.2018).

Strony internetowe uczelni technicznych: Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.agh.edu.pl (dostęp 25.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.ath.bielsko.pl (dostęp: 25.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pcz.pl (dostęp: 25.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pb.edu.pl (dostęp: 25.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pg.edu.pl (dostęp: 25.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pk.edu.pl (dostęp: 26.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.p.lodz.pl (dostęp: 26.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pollub.pl (dostęp: 26.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.po.opole.pl (dostęp: 26.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.posls.pl (dostęp: 26.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.put.poznan.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pw.edu.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.pwr.edu.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.tu.kielce.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.tu.koszalin.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.w.prz.edu.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.uniwersytetradom.pl (dostęp: 27.02.2018).

Plany studiów w roku akademickim 2017/2018. Pozyskano z: www.zut.edu.pl (dostęp: 27.02.2018).

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Pędziwiatr, E., & Kulczycka, J. (2019). Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR. Horyzonty Wychowania, 17(44), 93-102. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1589