Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, wskaźniki zatrudnienia absolwentów, rynek pracy, monitorowanie losów absolwentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji zawodowej absolwentów publicznych ekonomicznych szkół wyższych i zaprezentowanie wyników analizy w kontekście aktualnych zmian zasad finansowania uczelni w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zastosowane metody badawcze obejmują krytyczną analizę źródeł literaturowych dotyczących dopasowania oferty uczelni do potrzeb rynku pracy oraz standardową analizę parametryczno-wskaźnikową danych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów.

PROCES WYWODU: Zaprezentowane zostały doświadczenia zagraniczne wykorzystujące wskaźniki sukcesów absolwentów na rynku pracy w mechanizmach finansowania szkolnictwa wyższego. Następnie przeprowadzono analizę względnych wskaźników zatrudnienia absolwentów w odniesieniu do publicznych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Ostatnia część dotyczy możliwości zastosowania informacji zaczerpniętych z systemu monitorowania losów absolwentów w algorytmach podziału dotacji podstawowej.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wskaźniki zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych kształtują się na wysokim poziomie w porównaniu do absolwentów innych typów uczelni. Z tego punktu widzenia bodźce finansowe wymuszające ograniczenie liczby studentów w szkołach ekonomicznych nie są korzystne dla gospodarki.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W celu dostosowania szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy korzystne byłoby wykorzystanie w konstrukcji algorytmów finansowania szkół wyższych informacji z systemu śledzenia Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Taka modyfikacja pozwoliłoby na dołączenie do zakładanych przez rząd projakościowych celów finansowania szkół wyższych jeszcze jednego – opartego na dopasowaniu do oczekiwań rynku pracy.

Biogram autora

Barbara Anna Grabińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów
Barbara Grabińska - adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze obejmują: finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, polityka innowacyjna, polityka fiskalna, polityka monetrana, zarządzanie projektami badawczymi

Bibliografia

Becker, G.S. (1975). Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

Blöndal, S., Field, N. i Girouard, N. (2002). Investment in human capital through post-compulsory education and training: selected efficiency and equity aspects. OECD Economic Department Working Papers, 333, Paris.

Ciesliński, J.L. i Różycki, E.F. (2017). Wpływ głównych elementów nowego algorytmu na dotację podstawową dla polskich uczelni akademickich. Nauka, 4, 109-128.

Council conclusions of 11 May 2012 on the employability of graduates from education and training,

OJ 2012/C 169/04, 15.6.2012. Pozyskano z: http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/

EU%20social%20law/EU%20political%20addresses/Council%20of%20the%20EU%20

conclusions/20120622-120952_2012_169_04enpdf.pdf (dostęp: 10.03.2018).

European Commission. (2015). Promoting employability through higher education, Doc. MHE 2/2015, ET 2020 country workshop. Brussels.

European Commission. (2016a). Structural Indicators on Graduate Employability in Europe – 2016.

Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Brussels.

European Commission. (2016b). A New Skills Agenda for Europe: Working Together to Strengthen Human Capital, Employability and Competitiveness, Communication from the Commission to the European Parliament. European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2016) 381 final. Brussels.

GUS. (2017). Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Mincer, J.A. (1974). Schooling, experience, and earnings. Massachusetts: National Bureau of Economic Research.

Montt, G. (2015). The Causes and consequences of field-of-study mismatch: an analysis using PIAAC. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 167, Paris: OECD Publishing. Pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1787/5jrxm4dhv9r2-en (dostęp: 10.02.2018).

MNISW. (2017). Nowe zasady finansowania uczelni publicznych – podział środków. Pozyskano z:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-zasady-finansowanie-uczelni-publicznych-podzial-srodkow.html (dostęp: 10.02.2018).

OECD. (2017a). Education at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017b) Financial Incentives for Steering Education and Training. Getting Skills Right. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2017c). Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs: A Perspective on France, Italy, Spain, South Africa and the United Kingdom. Paris: OECD Publishing.

Ogólnopolski Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, Edycja 2. (2015). Pozyskano z: http://ela.nauka.gov.pl/ (dostęp: 10.03.2018).

Tomala, L. (2017). Dotacja dla uczelni – rozdzielona według nowych reguł. Pozyskano z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413809%2Cdotacja-dla-uczelni-rozdzielona-wedlug-nowych-regul.html (dostęp: 10.02.2018).

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Grabińska, B. A. (2019). Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce. Horyzonty Wychowania, 17(44), 155-166. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1593