Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów

Słowa kluczowe: zarządzanie zespołem, kompetencje przedsiębiorcze, przedsiębiorczość studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest teoretyczne przedstawienie wybranych aspektów związanych z zarządzaniem zespołem ludzkim jako podstawową kompetencją potencjalnych przedsiębiorców.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule przyjęto założenie, że rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zespołem ludzkim umożliwia zakładanie własnej firmy i jej rozwój. Badania empiryczne przeprowadzono metodą ilościową w postaci wywiadu audytoryjnego wśród studentów kierunków związanych z zarządzaniem na dwóch niepublicznych poznańskich uczelniach.

PROCES WYWODU: W teoretycznej części artykułu przedstawiono wpływ kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania zespołem ludzkim na możliwość tworzenia nowych i rozwój obecnych małych i średnich przedsiębiorstw. W warstwie badawczej podjęto próbę określenia wiedzy i umiejętności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie budowania i kierowania zespołem pracowników oraz sprecyzowania ich planów zawodowych, w tym chęci założenia własnego przedsiębiorstwa.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wyników badań empirycznych wskazuje, że respondenci dość wysoko oceniają swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem. Duża grupa badanych studentów planuje założyć własną firmę w przyszłości lub pracować na stanowisku kierowniczym w cudzej firmie. Jednak tylko 29% uznało, że ma wystarczającą wiedzę, by samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwo.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonych badań mogą się przyczynić do planowania obszarów kształcenia przyszłych przedsiębiorców przez określenie luk w zakresie kształcenia w dziedzinie zarządzania zespołem i przedsiębiorczości.

Bibliografia

Belbin, M. (2003). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP.

Branowska, A., Siemieniak, P. i Spychała, M. (2012).

Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach. Poznań: Wydawnictwo PP.

Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Jay, R. (1995). Biznes. Kierowanie zespołem. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Karlof, B. (1992). Strategie biznesu. Koncepcje i modele przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kożuch, B. (2001). Przedsiębiorczość kobiet – wyzwanie XXI wieku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15 (34), 27-47.

Matusiak, K. i Mażewska, M. (2005). Pierwsza praca − pierwszy biznes; vademecum przedsiębiorczości. Warszawa: Biblioteka Rynku Pracy.

Piotrkowski, K. i Świątkowski, M. (2000). Kierowanie zespołami ludzi. Warszawa: Bellona.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. (2017). Warszawa: PARP.

Scheinberg, S. i MacMillan, I.C. (1988). An 11 country study of motivations to start a business.

Welleseley, MA, Babson College. Pozyskano z: http//.www.worldcat.org (dostęp: 08.03.2018).

Siemieniak, P. (2010). Postawy studentów wobec przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 588.

Siemieniak, P. i Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe.

Poznań: Wydawnictwo PP.

Sobol, E. (1996). Podręczny słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Spychała, M. i Matejun, M. (2015). Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej. Marketing i Rynek, 05, 1274-1293.

Spychała, M. i Siemieniak, P. (2013). Zarządzanie kompetencjami menadżerów wielkopolskiego sektora komunalnego. Poznań: Wydawnictwo PP.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Siemieniak, P., Rembiasz, M., & Ruta, A. (2019). Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów. Horyzonty Wychowania, 17(44), 135-144. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1604