Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej

  • Małgorzata Rembiasz Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
  • Paulina Siemieniak Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, konflikt praca-rodzina, przedsiębiorczość studentów

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest scharakteryzowanie w oparciu o studium literatury przedmiotu oraz badania empiryczne związku pomiędzy podejmowaniem aktywności zawodowej i roli macierzyńskiej w kontekście kształtowania postaw przedsiębiorczych studentek.

PROBLEM I METODY BADAWCZE:  Podjęto próbę określenia relacji pomiędzy prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa a zakładaniem rodziny oraz sposobów radzenia sobie z konfliktem roli rodzicielskiej i zawodowej na tle uwarunkowań  ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Badania  empiryczne przeprowadzono metodą ilościową w postaci wywiadu audytoryjnego przeprowadzonego wśród studentów kierunków związanych z zarządzaniem na dwóch niepublicznych poznańskich uczelniach.

PROCES WYWODU: Pomimo, że zagadnienie przedsiębiorczości kobiet nie w światowej literaturze przedmiotu nowe, ciągle jeszcze brakuje polskich opracowań na ten temat. Autorki artykułu odnoszą się do przekonania, że kobiety ograniczają pracę zawodową głównie w wyniku uwarunkowań społeczno-kulturowych, czyli ze względu na uwewnętrznione przeświadczenie odnośnie priorytetowych i właściwych dla kobiet rodzajów aktywności. Na bazie rozważań teoretycznych zbadano przekonania studentów – potencjalnych przedsiębiorców w zakresie planów zawodowych i rodzinnych oraz oceny możliwości prowadzenia przez kobiety własnej firmy jako szansy na redukcję tego konfliktu praca-rodzina..

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zgodnie z badaniami empirycznymi studentki wykazywały mniejszą aktywność przedsiębiorczą i rzadziej planowały założenie własnej firmy na rzecz objęcia stanowiska kierowniczego w cudzej firmie. Kobiety częściej niż mężczyźni uzależniają  podjęcie roli rodzicielskiej od osiągniętej pozycji zawodowej. Ponadto większość respondentów uznała, że kobiety doświadczają większego niż mężczyźni konfliktu między pełnieniem roli zawodowej i rodzicielskiej. Szansą na jego rozwiązanie jest prowadzanie własnej działalności gospodarczej.

 

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badań mogą przyczynić się do określenia kierunków polityki społecznej, propagującej łączenie rozwoju zawodowego z podejmowaniem funkcji rodzicielskich. W podjętych rozważaniach wskazuje się, że przedsiębiorczość jest formą, która ułatwiając elastyczne łączenie ról społecznych, umożliwia samorealizację jednostki, a w skali kraju prowadzi do wzrostu gospodarczego.

Bibliografia

Auleytner, J. (red.). (2007). Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. SPO RZL 1.6.b.

Raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Balcerzak-Paradowska, B., Bednarski, M., Głogosz, D., Kusztelak, P., Ruzik-Sierdzińska, A. i Mirosław, J. (2011).

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.

Goffee, R. i Scase, R. (1985). Women in Charge: The Experiences of Female Entrepreneurs. Londyn: Allen and Unwin.

Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47.

Misiak, S. (2015). Przedsiębiorcza kobieta w firmie rodzinnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, zeszyt 6, część III, 161-172.

OECD Family Database, Maternal employment rates by number of children. Pozyskano z:http://www.oecd.org (dostęp: 10.03.2017).

Praca i przedsiębiorczość kobiet. Potencjał do wykorzystania w Polsce. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/aktywizacja-zawodowa-kobiet-2017-raport.html (dostęp: 12.03.2018).

Rembiasz, M. (2016). Entrepreneurship of single mothers: selected economic and social aspects. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 68, 167-179.

Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Sarri, K. i Trihopoulou, A. (2005). Female entrepreneurs’ personal characteristics and motivation: a review of the Greek situation. Women in Management Review, vol. 20, issue 1, 24-36.

Shelton, L.M. (2006). Female Entrepreneurs, Work-Family Conflict and Venture Performance: New Insights into the Work-Family Interface. Journal of Small Business Management, 44(2), 285-297.

Siemieniak, P. i Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Szepelska, A. (2015). Determinanty samozatrudnienia kobiet jako formy przedsiębiorczości. W: A. Marjański i Ł. Sułkowski (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 6,

część III, 173-183.

Tarnawa, A. (2012). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Pozyskano z: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/15319.pdf. (dostęp: 15.03.2018).

Wasilczuk, J. (2011). Przedsiębiorczość kobiet. W: M. Gawrycka, J. Wasilczuk i P. Zwiech (red.), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl, 101-130.

Wolf, A. (2015). Feminizm dla ubogich. Polityka, 37, 36-37.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Rembiasz, M., & Siemieniak, P. (2019). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej. Horyzonty Wychowania, 17(43), 197-207. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1605