Edukacja przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie. Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  • Małgorzata Bednarczyk Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości
  • Sebastian Kopera Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości
Słowa kluczowe: edukacja przedsiębiorczości, case study, eksperyment edukacyjny, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie efektywności eksperymentu dydaktycznego w akademickiej formalnej edukacji przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie w Polsce ukierunkowanej na kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych studentów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest edukacja przedsiębiorczości łącząca teorię z praktyką w tradycyjnym dużym publicznym uniwersytecie w Polsce. Zastosowano analizę jakościową z wykorzystaniem problemowo wybranych trzech studiów przypadków (case studies) studenckich projektów wdrożeniowych zrealizowanych w praktyce w ramach dynamicznej sieci partnerów zewnętrznych Instytutu Przedsiębiorczości UJ.

PROCES WYWODU: W części pierwszej przedstawiono uwarunkowania realizacji procesów edukacji przedsiębiorczości i szczegółowe założenia badawcze. Część druga obejmuje opisy badanych przypadków. W części trzeciej podsumowano syntetyczne wyniki analizy ze względu na efektywność edukacji przedsiębiorczości.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przedstawione studia przypadków zilustrowały realizację w praktyce procesu przedsiębiorczości powstawania pomysłu na nowatorską aplikację, zbudowania nowej
firmy oraz przygotowania innowacyjnego projektu społecznego. Wdrożenie wszystkich projektów potwierdziło dobitnie wartość aspektów praktycznych w edukacji przedsiębiorczości, a jednocześnie podkreśliło ogromną rolę otoczenia zewnętrznego w tym procesie ze względu na wartość dodaną wynikającą z szeroko rozbudowanej współpracy z jednostkami pozauniwersyteckimi.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Uzyskane doświadczenia skłaniają do postawienia wniosku o uwzględnienie obu wspomnianych aspektów jako obligatoryjnych w projektowanych
modelach edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości.

 

Bibliografia

Batorski, J. (2008). Organizational learning as a base of entrepreneurship. W: M. Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in tourism and sport business. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 81-86.

Bednarczyk, M. (2008). Co to jest przedsiębiorczość? W: M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka. Warszawa: CeDeWu.pl.

Bednarczyk, M. i Batorski, J. (2009). Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CBInsight. (2014). The Top 20 reasons Startups fail, 1-9. Pozyskano z: https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top (dostęp: 10.10.2017).

Chou, C.-M. i in. (2017). Tertiary students’ entrepreneurial career intentions of entrepreneurship-embedded internship programs. Studies in Higher Education, 42(11), 2116-2133.

Cricelli, L. i in. (2018). Intellectual capital and university performance in emerging countries: Evidence from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, 19(1), 71-95.

Czakon, W. (2015). Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologiczne badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Hayter, C.S., Lubynsky, R. i Maroulis, S.J. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology

Transfer, 42(6), 1237-1254.

Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J.C. i Rueda-Cantuche, J.M. (2011). Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 195-218.

OECD. (2016). Start-ups and innovative entrepreneurship. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. Paris: OECD Publishing. Pozyskano z: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016/start-ups-andinnovative-

entrepreneurship_sti_in_outlook-2016-25-en (dostęp: 15.12.2017).

Sułkowski, Ł., Seliga, R. i Woźniak, A. (2016). Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z. 9, cz. 3 Marketing w rozwoju innowacyjności, 221-233.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno‑gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Chou, C.-M. et al., 2017. Tertiary students’ entrepreneurial career intentions of entrepreneurship-embedded internship programs. Studies in Higher Education, 42(11),pp.2116–2133. [online] https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1125596.

Cricelli, L. et al., 2018. Intellectual capital and university performance in emerging countries: Evidence from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, 19(1), pp.71–95. [online] https://doi.org/10.110/JIC-02-2017-0037.

Czakon, W., 2015. Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. In W. Czakon, ed. Podstawy metodologiczne badań w naukach o zarządzaniu. Wolters Kluwer.

Hayter, C.S., Lubynsky, R. and Maroulis, S.J., 2017. Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 42(6), pp.1237–1254.

Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J.C. and Rueda-Cantuche, J.M., 2011. Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), pp.195–218.

OECD, 2016. Start-ups and innovative entrepreneurship. In OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016.

Paris: OECD Publishing. [online] http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2016/start-ups-and-innovative-entrepreneurship_sti_in_outlook-2016-25-en.

Sułkowski, Ł., Seliga, R. and Woźniak, A., 2016. Kultura organizacyjna i zarządzanie uczelnią z punktu widzenia systemu zapewniania jakości w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (t. 17, z. 9, cz. 3 Marketing w rozwoju innowacyjności), pp.221–233.

Wach, K., 2013. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, pp.246–257.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Bednarczyk, M., & Kopera, S. (2019). Edukacja przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie. Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 17(43), 25-38. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1606