Wpływ ponowoczesności na proces edukacyjny w szkołach wyższych

  • Janusz Dworak Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe: ponowoczesność, edukacja, teoria ugruntowana, mentalność, rozwój

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem głównym pracy jest ukazanie koncepcji kształcenia w ponowoczesności, a dodatkowym zaprezentowanie sposobu wykorzystania elementów teorii ugruntowanej w badaniach społecznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem i metody badawcze wiążą się z odpowiedzią na pytanie, jak dostosować kształcenie w szkołach wyższych do zmian cywilizacyjnych. Za pomocą ankiety i fokusów zbadano wiedzę respondentów na temat ponowoczesności, rozważania na jej temat stały się podstawą do generowania not teoretycznych.

PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności omówiono wyniki badań ankietowych i fokusów dotyczących ponowoczesności, a następnie, za pomocą teorii ugruntowanej, zostały przedstawione koncepcje dostosowania edukacji do nowych warunków.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań pozwoliły wyartykułować tezy związane z dostosowaniem programu studiów do współczesnych wymagań.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski mają znaczenie praktyczne i mogą być podpowiedzią, jak dostosować kształcenie do turbulentnych przeobrażeń społecznych.

Bibliografia

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne, 2(129).

Bauman, Z. (2006). Płynna ponowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Borkowski, R. (2003). Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność. W: R. Borkowski (red.), Globalopolis. Kosmiczna wioska – szanse i zagrożenia. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”.

Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dworak, J. (2012). Czynniki tworzące kapitał społeczny. W: M. Wyrzykowska‑Antkiewicz (red), Zarządzanie dziś i jutro. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 16. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa.

Dworak, J. (2017). Zagrożenia mentalne (Uniwersytet jako miejsce kształtowania osobowości). W: L. Karczewski i H.L. Kretek (red.), Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Giddens, A. (2002). Ponowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Horkheimer, M. i Adorno, Th. (1994). Dialektyka Oświecenia. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Kaczmarczyk, S. (1995). Badania marketingowe, metody i techniki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kiepas, A. (1999). Etyka a ryzyko działań człowieka w środowisku. W: M. Dołęga i W. Czartoszewski (red.), Ochrona środowiska w filozofii i teologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kruchowska, E. (2010). Metoda wielostopniowa analizy interpretacji hermeneutycznej materiału empirycznego. W: M. Straś‑Romanowaka, B. Bartosz i M. Żurko (red.), Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Etyka.

Maison, D. (2007). Jakościowe metody badań marketingowych. W: D. Maison i A. Noga‑Bogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Marcuse, H. (1999). Człowiek jednowymiarowy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, rozdz. 25.

Sen, A. (2000). Nierówności i dalsze rozważania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

Wątroba, W. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Tomaszewski, T. (red.). (1982). Psychologia. Warszawa: PWN. www.slideshare.net/sabinacisek/analiza‑danych‑jakosciowych

Opublikowane
2018-09-06
Jak cytować
Dworak, J. (2018). Wpływ ponowoczesności na proces edukacyjny w szkołach wyższych. Horyzonty Wychowania, 17(42), 195-204. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174215