Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego

  • Marek Maciejewski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość, edukacja, Unia Europejska, wskaźnik przeżycia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wykazanie związku ograniczonej inwencji przedsiębiorczej w Polsce z niską oceną edukacji przedsiębiorczej.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest określenie postawy przedsiębiorczej w Polsce na tle wybranych krajów. W pracy wykorzystano metodę analizy skupień i porządkowania liniowego, które umożliwiły zestawienie grup krajów.


PROCES WYWODU: W pierwszej części wywodu otrzymano syntetyczny miernik postaw przedsiębiorczych w wybranych krajach. Następnie przedstawiono prowadzone w nich działania przedsiębiorcze. W ostatniej części dokonano odniesienia do ocen uwarunkowań przedsiębiorczych, w tym edukacji.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Syntetyczny wskaźnik przedsiębiorczości sytuuje Polskę w grupie krajów przedsiębiorczych. Nie znajduje to potwierdzenia w działalności biznesowej.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Potencjał przedsiębiorczy w Polsce nie jest wykorzystany w zadowalającym stopniu. Wydaje się, że przyczyna tego tkwi przede wszystkim w nieodpowiednim
kształceniu przedsiębiorczym. Problematyka wymaga dogłębnych badań nad skutecznymi formami nauczania przedsiębiorczości.

Bibliografia

Boratyńska, K. (2014). Mechanizm bankructwa wybranego przedsiębiorstwa spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 20-28.

European Commission. (2008). Entrepreneurship in higher education, especially with non-business studies, Final report of the Expert Group, European Commission – Enterprise and Industry Directorate – General. Brussels – March 2008.

Faron, A. (2014). Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej. Horyzonty Wychowania, 13(26), 231-248.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.

Hofstede, G., Hofstede, G.J. i Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York: Mc Graw Hill.

Juchnowicz, M. (2005). Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 189-193.

Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4(36), 12-16.

Maciejewski, M. (2017). Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 117-126.

Mrozowicz, K. (2010). Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań przedsiębiorczości. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 14(1), 13-23.

Nowak, H. (2015). Problematyka przetrwania w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Zarządzanie, 2, 53-65.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki

ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415.

Rozkwitalska, M. (2008). Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. W: W. Polak (red.), Problemy miękkiego zarządzania we współczesnych organizacjach. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 227-246.

Sadowska, M. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 149-146.

Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 392-400.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Wach, K. (2014). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.

Zawadzka, D. i Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014. Marketing i Zarządzanie, 2(43), 205-218.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Maciejewski, M. (2019). Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego. Horyzonty Wychowania, 17(43), 209-220. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1609