Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce

  • Łukasz Siemieniuk Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, postawy przedsiębiorcze, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest identyfikacja wpływu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem naukowym publikacji jest ocena wpływu działań podejmowanych ze strony AIP na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce. Aby zrealizować cel pracy, zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury oraz kwestionariusz ankietowy, który umożliwił ocenę skuteczności działań podejmowanych ze strony AIP w celu pobudzania postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce.

PROCES WYWODU: Wywód przedstawiony w publikacji dotyczy istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, jak również prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród start-upów funkcjonujących w ramach poszczególnych AIP w Polsce.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych badań wynika, iż zdecydowana większość ankietowanych przed przystąpieniem do programu preinkubacji w ramach AIP wskazała na mały stopień posiadanych postaw przedsiębiorczych. Badania empiryczne wykazały, iż ankietowani, funkcjonując jako start-upy w ramach AIP, w bardzo dużym stopniu wykształcili postawy przedsiębiorcze.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego w Polsce nabiera coraz większego znaczenia dla władz, które dążą do rozwoju bardziej innowacyjnych i opartych na przedsiębiorczości gospodarek. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapewniają unikalne środowisko dla aktywności w tej dziedzinie. Pojawiły się w celu dostosowania się do poszczególnych potrzeb praktyki nauczania przyszłych przedsiębiorców oraz pomagania im w podejmowaniu pierwszych kroków w zakładaniu oraz rozwijaniu własnego biznesu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wspomagają przedsiębiorczość dzięki jej promowaniu i wspieraniu, co prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, kraju.

Bibliografia

Rachwał, T. i Wach, K. ( 2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415.

Roszkowska-Mądra, B., Parfieniuk, A. i Studnicki, M. (2014). Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6(72), 223-233.

Siemieniuk, Ł. (2007). Funkcjonowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w zakresie kreowania przedsiębiorczości studentów. W: M. Kruk (red.), Studia i co dalej...Sytuacja studentów na rynku pracy. Białystok: Wydawnictwo UwB, 208-217.

Siemieniuk, Ł. (2016). Academic Business Incubators as an Institutional Form of Academic Entrepreneurship Development in Poland. Oeconomia Copernicana, 7(1), 143-159.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Siemieniuk, Łukasz. (2019). Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce. Horyzonty Wychowania, 17(43), 49-59. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1611