Obraz macierzyństwa w polskiej blogosferze parentingowej

Słowa kluczowe: rodzina, rodzina w nowych mediach, blogosfera parentingowa, macierzyństwo, społeczna rola matki

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza współczesnego doświadczenia macierzyństwa i jego przemian na przykładzie blogerek parentingowych. Badanie opiera się na założeniu, że poprzez ekspresje w internecie można poznać ważne aspekty życia szerszej społeczności, dla której internet stanowi przestrzeń komunikacji, rozpowszechniania określonych wzorów społecznych i kształtowania opinii.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania prezentowane w niniejszym artykule mają charakter eksploracyjny. Wykorzystano analizę dyskursu wybranych blogów parentingowych prowadzonych w języku polskim, a także dane zastane, które uznano za istotne dla badanego problemu.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej zasygnalizowano kierunki przemian instytucji rodziny, w kolejnych dwóch omówiono blogosferę paretingową jako teren badań oraz zastosowane metody jakościowe. W dalszych trzech podrozdziałach znajduje się analiza macierzyństwa. Jak się okazuje, macierzyństwo podlega reprodukcji z niewielkimi zmianami.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Poddane analizie wypowiedzi kobiet pokazują, że ich doświadczenie reprodukuje model rodziny określany w literaturze przedmiotu mianem „tradycyjnego”. Zaznaczają się jednak odmienności w porównaniu z poprzednim pokoleniem kobiet. Różnice polegają na ograniczeniu wymagań stawianych matkom małych dzieci (rezygnacja z obowiązku pracy zawodowej poza gospodarstwem domowym), a także na zdefiniowaniu rutynowych czynności codziennych jako obszaru samorealizacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analizowany problem jest rzadko podejmowany w socjologii rodziny w Polsce. Należy podkreślić celowość badania aktywności internetowej, w której wyraża się współczesna refleksyjność macierzyństwa – liczne wybory, konieczność namysłu i rozważań traktowana jest jako element społecznej roli matki.

Bibliografia

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.

Beck, U. i Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage.

Budrowska, B. (2001). Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką. Kultura i Społeczeństwo, 2, 105-120.

Giza-Poleszczuk, A. i Marody, M. (2000). Być kobietą, być mężczyzną – czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce. W: M. Marody (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Scholar, 44-74.

Goode, W.J. (1961). Family Dezorganization. W: R.K. Merton i R.A. Nisbet (red), Contemporary Social Problems. An Introduction to the Sociology of Deviant Behaviour and Social Problems. New York: Harcourt, Brace & World, 390-458.

Guzowska, B. (2015). Estetyzacja – nowa matryca kultury. Człowiek i Społeczeństwo, 39, 57-67.

Kozinets, R.V. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lopata, H. (1971). Occupation: Housewife. New York: Oxford University Press.

Olcoń-Kubicka, M. (2009). Rola internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa: WUW, 34-61.

Sikorska, M. (2009a). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: WAiP.

Sikorska, M. (2009b). Polska rodzina. Jaka jest? Jak się zmienia? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Silverstein, L.B. i Auerbach, C. (2005). Postmodern families. W: J.L. Roopnarine i U. Gielen, (red.), Families in Global Perspectives. Boston: Person Education Inc, 33-47.

Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Welsch, W. (2005). Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki. Kraków: Universitas.

Źródła internetowe CBOS. (2016). Zdrowie online. Komunikat z badań nr 148. Pozyskano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_148_16.PDF (dostęp: 18.03.2018).

CBOS. (2017). Korzystanie z internetu. Komunikat z badań nr 49. Pozyskano z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF (dostęp: 18.03.2018).

http://hypeology.pl/blog-rank-2016/http://www.blog-media.pl/raport/ (dostęp: 18.03.2018).

http://www.oliloli-newlife.com/p/blog-page_3.html (dostęp: 18.03.2018).

http://www.okiem-mamusi.pl/2016/10/motywujaca-tapeta-na-listopad.html# (dostęp: 18.03.2018).

http://www.dzwoneczkowa.pl/2016/03/mama-w-trasie-czyli-jak-pojechac-i-nie.html (dostęp:

03.2018).

http://co-ja-plote.blogspot.com/p/o-mnie.htm (dostęp: 13.03.2018).

Mediarun. Ranking i badanie polskiej blogosfery 2016. Pozyskano z: http://mediarun.com/pl/digital/internet/blogerzy-wiedza-jak-zachecic-czytelnikow.html (dostęp: 18.03.2018).

Raporty Polska Bologosfera 2017. Pozyskano z: http://www.blog-media.pl/raport/ (dostęp: 18.03.2018).

Opublikowane
2019-08-30
Jak cytować
Grotowska, S. (2019). Obraz macierzyństwa w polskiej blogosferze parentingowej. Horyzonty Wychowania, 18(45), 23-33. https://doi.org/10.17399/HW.2019.184502
Dział
Vol. 18, No. 45 (2019): Wokół rodziny