Edytorial: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauko o Polityce i Administracji
  • Bożena Pera Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego

Abstrakt

We współczesnej gospodarce przedsiębiorczość jest uznawana za istotną determinantę rozwoju ekonomicznego, technologicznego i społecznego, dlatego też edukowanie w jej zakresie, wpływające na kształtowanie aktywnych postaw i intencji przede wszystkim wśród młodych osób, jest ważnym wyzwaniem stojącym przed całym systemem edukacji, obejmującym wszystkie jego etapy, wychodzącym poza jego tradycyjne ramy i uwzględniającym założenia koncepcji kształcenia przez całe życie. Budowanie postaw przedsiębiorczych jest ściśle powiązane z rozwijaniem kreatywnego myślenia i zdobywaniem umiejętności dających możliwość wykorzystania szans pojawiających się we współczesnym turbulentnym otoczeniu, które charakteryzuje się występowaniem nagłych, trudnych do przewidzenia zmian.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Pasierbek, W., & Pera, B. (2019). Edytorial: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Horyzonty Wychowania, 17(43), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1713