Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Słowa kluczowe: umiejętności zawodowe, efekty kształcenia, handel międzynarodowy, wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Abstrakt

Cel naukowy: Celem artykułu jest przedstawienie i próba oceny umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Problem i metody badawcze: Podstawowym problemem zaprezentowanym w artykule są umiejętności zawodowe w zakresie handlu międzynarodowego w odniesieniu do zdobywanej wiedzy i warunków rynku pracy. W artykule wykorzystano tradycyjne studia literaturowe z elementami krytycznej analizy zebranych materiałów, opisową analizę przypadku (analiza jakościowa) oraz elementy analizy ilościowej (proste wskaźniki statystyczne). 

Proces wywodu: W części teoretycznej na podstawie studiów nad literaturą przedmiotu sformułowano wnioski dotyczące umiejętności zawodowych i przeprowadzono przegląd badań w tym obszarze. Część empiryczna opiera się na analizie specjalności handel zagraniczny w zakresie osiąganych efektów kształcenia i kształtowania umiejętności zawodowych.  

Wyniki analizy naukowej: W literaturze przedmiotu brak jest dotychczas jednoznacznej definicji umiejętności zawodowych, uwzględniającej wszystkie najważniejsze cechy zaprezentowanej kategorii. Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie efektów kształcenia i zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego, pozwalających im znaleźć atrakcyjną pracę na rynku.

Wnioski, innowacje, rekomendacje: Analizy rozpoznania potrzeb w zakresie umiejętności zawodowych pożądanych na rynku pracy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zdobywania przez absolwentów uczelni atrakcyjnej pracy poprzez dostosowanie programu kształcenia do jego warunków i wymagań. 

Bibliografia

AbuJbara, N.K. i Worley, J.A. (2018). Leading towards new horizons with soft skills. On the Horizon, 26(3), 247-259.

Ashcroft, S. (2006). Commercial negotiation skills. Industrial and Commercial Training, 36(6), 229-233.Burggraaf, W. (1997). Management skills from different educational settings. International Journal of Educational Management, 11(2), 65-71.

Camilleri, A.F., Delplace, S., Frankowicz, M., Hudak, R. i Tannhauser, A-Ch. (2014). Professional Higher Education in Europe. Characteristics, Practice, Examples and National

Differences. Malta: Knowledge Innovation Centre.

Dorożyński, T., Świerkocki, J. i Urbaniak, W. (2016). Employers Expactions Vis-a-vis Graduates of Faculties of Economics. Results of Direct Study. Comaprative Economic Reasearch, 19(2), 93-109.

EHEA. (2018). European Higher Education Area. Pozyskano z: http://ehea.info (dostęp: 30.12.2018).

Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami – perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Friensen, N. i Anderson, T. (2004). Interaction for lifelong learning. British Journal of Educational Technology, 35(6), 679-689.

Jackling, B. i Natoli, R. (2015). Employability skills of international accounting graduates: Internship providers’ perspectives. Education + Training, 57(7), 757-773.

Karttunen, E. (2018). Purchasing and supply management skills revisited: an extensive literature review. Benchmarking: An International Journal, 25(9), 3906-3934.

Kossowska, M. i Sołtysińska, I. (2002). Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Kwiatkowski, S.M. (2004). Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym

rynku pracy. Warszawa: IBE.

Mendryk, I. i Cichorzewska, M. (2017). Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne. Marketing i Zarządzanie, 3(49), 63-179. DOI: 10.18276/

miz.2017.49-14.

Michalik, A. (2016). Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 15(35), 299-319. DOI:10.17399/HW.2016.153516.

Moreno, J.J. i Wach, K. (2014). The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results. Horyzonty Wychowania,

(26), 121-143.

OECD. (2012a). Better Skills, Better Jobs, Better Lives. A Strategic Approach to Skills Policies. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en.

OECD. (2012b). Connected Minds: Technology and Today’s Learners, Educational Research and Innovation. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264111011-en.

OECD. (2013). Upgrading skills for current and future needs. W: Perspectives on Global Development 2013: Industrial Policies in a Changing World. Paris: OECD Publishing,

-182. DOI: https://doi.org/10.1787/persp_glob_dev-2013-10-en.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA. Pozyskano z: http://ela.nauka.gov.pl/, (dostęp: 20.12.2018).

Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pont, B. i Werquin, P. (2001a). Competencies for the Knowledge Economy. W: Education Policy Analysis. Paris: OECD, 99-118.

Pont, B. i Werquin, P. (2001b). How old are new skills? OECD Observer, no. 225, March.

Pozyskano z: http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/428/How_old_are_new_skills_.html (dostęp: 29.10.2018).

Rachwał, T. i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki

ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415.

Rhodes, A., Danaher, M. i Kranov, A.A. (2018). Concurrent direct assessment of foundation skills for general education. On the Horizon, 26(2), 79-90.

Seol, I., Sarkis, J. i Wang, Z.R. (2017). A cross-cultural comparative study of internal auditor skills: UK vs Korea. Journal of Applied Accounting Research, 18(3), 341-355.

Sladek, A. (2016). Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego. Horyzonty Wychowania, 15(34), 195-210. DOI: 10.17399/HW.2016.153411.

Sculli, D. i Yau, W.S.L. (1990). Managerial Traits and Skills. Journal of Management Development, 9(6), 32-40. DOI: https://doi.org/10.1108/02621719010139486.

Soares, A.M. i Eduardo, F.S. (2016). Being Successful in International Markets: The Role of International Marketers’ Competencies. W: M.H. Bilgin i H. Danis (red.), Entrepreneurship, Business and Economics. Vol. 1. Eurasian Studies in Business and Economics 3/1. Basel: Springer Intl Publishing, 515-524.

UEK plany studiów. Pozyskano z: https://planystudiow.uek.krakow.pl/index.php?a=148&id

=30&idSemestruRoku=37 (dostęp: 20.12.2018).

Vathanophas, V. i Jintawee, T. (2007). Competency requirements for effective job performance in the Thai public sector. Contemporary Management Research, 3(1), 45-70.

Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.

Wach, K. i Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics

Review, 4(1), 83-94. DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040106.

Warhurst, C. i Thopson, P. (2012). Mapping knowledge in work. Proxies or Practices? W: D.W. Livingstone i D. Guile (red.), The knowledge economy and life learning: A critical

reader. Rotterdam: Sens Publishers, 43-55.

Whiddett, S. i Hollyforde, S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Yerger, D.B. (2017). Skills and earnings in less than bachelor’s occupations. International Journal of Social Economics, 44(1), 60-74.

Zysk, W. (2016). Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży. Horyzonty Wychowania, 15(35), 335-344. DOI: 10.17399/HW.2016.153518.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Pera, B. (2019). Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 17(44), 229-240. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1648